سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۲.۴mm گالوانیزه گرم

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت گالوانیزه گرم