قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۲.۴mm گالوانیزه گرم

فرزانه کنعانی
کارشناس فروش
ریحانه کرمانی
کارشناس فروش