سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۲.۲mm گالوانیزه گرم

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت گالوانیزه گرم
مریم ابراهیمی
کارشناس فروش