قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۲.۲mm گالوانیزه گرم

فرزانه کنعانی
کارشناس فروش
ریحانه کرمانی
کارشناس فروش