قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۲.۰mm گالوانیزه گرم

فرزانه کنعانی
کارشناس فروش
ریحانه کرمانی
کارشناس فروش