قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۲.۰mm گالوانیزه گرم

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت گالوانیزه گرم