مفتول گالوانیزه ضخامت ۱.۲mm سیم رابیتس بندی

فرزانه کنعانی
کارشناس فروش