قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۱.۲mm سیم رابیتس بندی

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت سیم رابیتس بندی