قیمت مفتول مسوار ضخامت ۲mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت شاخه