قیمت مفتول مسوار ضخامت ۲.۵mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت شاخه