قیمت ستونی ساختمانی سایز ۱۳۰x۱۳۰ ضخامت ۳ وزن ۱۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۳۰x۱۳۰
ضحامت ۳
محل بارگیری کارخانه
وزن ۱۵۰