قیمت ستونی ساختمانی سایز ۱۳۰x۱۳۰ ضخامت ۳.۸ وزن ۱۸۸

خصوصیات محصول
سایز ۱۳۰x۱۳۰
ضحامت ۳.۸
محل بارگیری کارخانه
وزن ۱۸۸