قیمت نبشی 40X40X4 جاوید بناب

خصوصیات محصول
سایز ۴۰X۴۰
ضحامت ۴
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری