قیمت تسمه فولادی قزوین ضخامت ۲۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۲۰
محل بارگیری کارخانه
عرض ۱۵۰