قیمت تسمه فولادی قزوین ضخامت ۱۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۰
محل بارگیری کارخانه
عرض ۲۰۰