قیمت تسمه فولادی قزوین ضخامت ۱۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۲
محل بارگیری کارخانه
عرض ۳۰۰