قیمت تسمه فولادی قزوین ضخامت ۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۸
محل بارگیری کارخانه
عرض ۴۰۰