قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ضخامت ۱

خصوصیات محصول
ضحامت ۱
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰