قیمت ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۰.۹

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۹
استاندارد st۱۲
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰