قیمت ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۱

خصوصیات محصول
ضحامت ۱
استاندارد st۱۲
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰