قیمت ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۱.۲۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۲۵
استاندارد st۱۲
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰