قیمت ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۱.۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۵
استاندارد st۱۲
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰