قیمت ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۲
استاندارد st۱۲
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰