قیمت ورق روغنی فولادغرب ضخامت ۰.۴

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۴
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۰۰۰