قیمت ورق روغنی فولادغرب ضخامت ۰.۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۵
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰