قیمت ورق روغنی هفت الماس ضخامت ۰.۷

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۷
استاندارد st۱۲
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰