قیمت ورق روغنی فولادغرب ضخامت ۰.۷

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۷
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰