قیمت ورق روغنی فولادغرب ضخامت ۰.۶

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۶
استاندارد st۱۲
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰