قیمت ورق روغنی فولادغرب ضخامت ۰.۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۸
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰