قیمت ورق روغنی فولادغرب ضخامت ۰.۹

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۹
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۰۰۰