قیمت ورق روغنی فولادغرب ضخامت ۱.۲۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۲۵
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰