قیمت ورق روغنی فولادغرب ضخامت ۱.۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۵
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۲۵۰