قیمت ورق روغنی فولادغرب ضخامت ۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۲
استاندارد st۱۲
محل بارگیری انبار
حالت رول
عرض ۱۰۰۰