قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان ضخامت ۸

نیلوفر علی اکبری
کارشناس فروش
مهناز احمدی
کارشناس فروش
اعظم نوروزی
کارشناس فروش