قیمت ورق گالوانیزه خودرو چهارمحال ضخامت ۱

خصوصیات محصول
ضحامت ۱
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰