قیمت پروفیل ساختمانی سایز پروفیل لنگه دری ۵۰۸

خصوصیات محصول
سایز پروفیل لنگه دری-۵۰۸
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری