قیمت پروفیل ساختمانی سایز چهارچوب فلزی معمولی

خصوصیات محصول
سایز چهارچوب فلزی معمولی
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری