قیمت پروفیل ساختمانی سایز زهوار

خصوصیات محصول
سایز زهوار
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری