قیمت پروفیل مبلی سایز ۳۰x۳۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰x۳۰
ضحامت ۱
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری