قیمت پروفیل مبلی سایز ۴۰x۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰x۴۰
ضحامت ۱
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری