MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

استاندارد میلگرد

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>میلگردها در ابتدا به روش آزمون و خطا و بدون استاندارد مشخصی تولید می شدند تا اینکه در سال 1878 برای نخستین بار تادئوس هایت اقدام به استاندارد سازی و تولید نظامند میلگرد نمود. با نقشی که میلگرد در استحکام بنا داشت و همچنین کاربرد گسترده ی آن لازم بود تا استانداردهایی در خصوص تولید، آزمونها، رواداری ها، کاربرد و مشخصات انواع میلگرد تهیه شود. شرکت های متعددی در سرتاسر دنیا که در زمینه ی تدوین استانداردها فعال بودند شروع به انتشار استانداردهایی برای میلگرد نمودند. علاوه بر استانداردهای جهانی، با توجه به ویژگی های منطقه ای و بومی هر کشور، استانداردهای ملی نیز در سطح کشورهای مختلف تدوین شد. &nbsp; &nbsp;</p>

<p>در حال حاضر نیز استانداردهای مختلفی در زمینه میلگرد وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.</p> <h2>استاندارد ملی ایران</h2> <p>استاندارد ملی ایران به شماره 3132 (IRISI 3132) با نام "میلگردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن &ndash; ویژگی ها و روش های آزمون" برای اولین بار در سال 1369 تدوین شد. به عبارت دیگر نخستین استاندارد میلگرد در ایران به 31 سال پیش باز می گردد. این استاندارد بعدها یک بار در سال 1381 و یک بار در سال 1392 مورد تجدید نظر قرار گرفت.</p> <p>تجدید نظر دوم استاندارد ملی 3132 در هشتصد و هفتادمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی در خرداد 1392 با نام "<strong>استاندارد ملی شماره 3132 تجدید نظر دوم</strong>" مورد تصویب واقع شد.</p> <p>در این استاندارد به ویژگی های میلگرد، روش های آزمایش میلگردهای فولادی گرم نوردیده ساده و آجدار برای تسلیح بتن اشاره شده است.</p> <p>شما می توانید جهت مطالعه کامل این استاندارد آنرا از طریق لینک زیر دانلود نمایید.</p> <p><a title="استاندارد ملی ایران به شماره 3132 تجدید نظر دوم" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/standard-3132-1392.pdf" target="_blank" rel="nofollow">استاندارد ملی ایران به شماره 3132 تجدید نظر دوم</a></p> <p><strong>انواع استاندارد در این مقاله:&nbsp;</strong></p> <ul> <li><a title="استاندارد صنعتی ژاپن (JIS)" href="#Industrial">استاندارد صنعتی ژاپن (JIS)</a></li> <li><a title="موسسه ی استانداردهای آلمان (DIN)" href="#Germany">موسسه ی استانداردهای آلمان (DIN)</a></li> <li><a title="سازمان بین المللی استاندارد (ISO)" href="#iso">سازمان بین المللی استاندارد (ISO)</a></li> <li><span id="Industrial"></span><a title="استاندارد بین المللی ASTM" href="#astm">استاندارد بین المللی ASTM</a></li> <li><a title="استاندارد روسی (GOST)" href="#gost">استاندارد روسی (GOST)</a></li> <li><a title="موسسه استاندارد بریتانیا (BSI)" href="#bsi">موسسه استاندارد بریتانیا (BSI)</a></li> <li><a title="استاندارد ایالات متحده ی آمریکا (ANSI)" href="#ansi">استاندارد ایالات متحده ی آمریکا (ANSI)</a></li> </ul> <h2>استاندارد صنعتی ژاپن (JIS)</h2> <p>JIS مخفف Japanese Industrial Standards مجموعه استانداردهای صنعتی کشور ژاپن است. مجموعه این استانداردها توسط کمیته ی استانداردهای صنعتی ژاپن (JISC) تدوین شده است و توسط موسسه ی استاندارد (JSA) منتشر می شود. JISC از کمیته های بسیاری زیادی تشکیل شده است و نقش بسیار مهمی در استاندارد سازی فعالیت ها در ژاپن بر عهده دارد.</p> <p>در مورد میلگرد، استاندارد JIS G 3112:2020 به بیان مشخصات میلگردهای مسلح کننده ی بتن می پردازند. در این استاندارد مشخصات میلگردهای گرد و آجدار که به وسیله روش نوردگرم برای مسلح کردن بتن تولید شده اند، مشخص شده است. این استاندارد به میلگردهای نورد مجدد که برای تسلیح بتن به کار گرفته می شود اشاره نمیکند بلکه استاندارد JIS G 3117 موضوع بحث این میلگردها خواهد بود.</p> <p>در استاندارد ژاپنی میلگردهای ساده به سه گرید و میلگردهای آجدار به ده گرید مختلف دسته بندی می شوند. در جدول زیر می توانید نماید هر کدام از این گریدها را مشاهده کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="192"> <p><strong>نوع میلگرد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>گرید</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="192"> <p>میلگرد فولادی ساده</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SR235</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SR295</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SR785</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="10" width="192"> <p>میلگرد فولادی آجدار</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SD296</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SD345</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SD390</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SD490</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SD590A</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SD590B</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SD685A</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SD685B</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SD685R</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>SD785R</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>متن استاندارد JIS G 3112 را می توانید با دانلود فایل زیر مشاهده نمایید.</strong></p> <p><span id="Germany"></span>استاندارد صنعتی ژاپن در خصوص میلگردهای ساده و آجدار مسلح کننده ی بتن</p> <h2>موسسه ی استانداردهای آلمان (DIN)</h2> <p>DIN مخفف عبارت آلمانی Deutsches Institut f&uuml;r Normung به معنای موسسه استانداردسازی آلمان است. مجموعه استانداردهای DIN نتیجه ی یک کار در سطح بین المللی، ملی و اروپایی ست. هر کسی می تواند پیشنهاد خود برای یک استاندارد جدید از طریق DIN را ثبت نماید. چنانچه طرح مورد قبول واقع شود بر اساس قوانین و رویه های سازمان، جهت تکمیل قوانین و مشخصات به کمیته های استاندارد مرتبط ارجاع داده می شود. این کمیته می تواند، کمیته استاندارد DIN، کمیته سازمان استانداردهای اروپا &nbsp;(CEN) و یا سازمان بین المللی استاندارد (ISO) باشد.</p> <p>استانداردهای DIN حداقل هر 5 سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرند. چنانچه استانداردی نتواند نیازهای تکنولوژی موجود را برآورده کند اصلاح و یا منسوخ می شود.</p> <p>در مجموعه استاندارد DIN 488 به موضوع فولادهایی که برای تسلیح بتن به کار برده می شود پرداخته شده است. این استاندارد در 6 بخش به بررسی فولادهای تسلیح کننده می پردازند که در جدول زیر می توانید موضوع هر کدام از آنها را مشاهده نمایید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 77px; text-align: center;" width="103"> <p><strong>نام استاندارد</strong></p> </td> <td style="width: 352px; text-align: center;" width="408"> <p><strong>موضوع</strong></p> </td> <td style="width: 324px; text-align: center;" width="119"> <p><strong>ادیشن</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 77px; text-align: center;" width="103"> <p>DIN 488-1</p> </td> <td style="width: 352px; text-align: center;" width="408"> <p>فولاد های مسلح کننده &ndash; بخش 1: گریدها، ویژگی ها، علامت ها</p> </td> <td style="width: 324px; text-align: center;" width="119"> <p>2009-08</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 77px; text-align: center;" width="103"> <p>DIN 488-2</p> </td> <td style="width: 352px; text-align: center;" width="408"> <p>فولادهای مسلح کننده- میلگردهای فولاد مسلح کننده</p> </td> <td style="width: 324px; text-align: center;" width="119"> <p>2009-08</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 77px; text-align: center;" width="103"> <p>DIN 488-3</p> </td> <td style="width: 352px; text-align: center;" width="408"> <p>فولادهای مسلح کننده &ndash; فولادهای مسلح کننده به صورت کویل و وایر</p> </td> <td style="width: 324px; text-align: center;" width="119"> <p>2009-08</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 77px; text-align: center;" width="103"> <p>DIN 488-4</p> </td> <td style="width: 352px; text-align: center;" width="408"> <p>فولادهای مسلح کننده &ndash; شبکه های جوشی</p> </td> <td style="width: 324px; text-align: center;" width="119"> <p>2009-08</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 77px; text-align: center;" width="103"> <p>DIN 488-5</p> </td> <td style="width: 352px; text-align: center;" width="408"> <p>فولادهای مسلح کننده &ndash; تیرحمال مشبک</p> </td> <td style="width: 324px; text-align: center;" width="119"> <p>2009-08</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 77px; text-align: center;" width="103"> <p><span id="iso"></span>DIN 488-6</p> </td> <td style="width: 352px; text-align: center;" width="408"> <p>فولاد مسلح کننده &ndash; بخش 6: برآورد همگونی</p> </td> <td style="width: 324px; text-align: center;" width="119"> <p>2011-01</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>استاندارد<a href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/DIN%20488-1.pdf" target="_blank" rel="nofollow"> DIN 488-1</a>&nbsp;</strong></p> <h2>سازمان بین المللی استاندارد (ISO)</h2> <p>سازمان بین المللی استاندارد یا ایزو از اتحاد دو سازمان فدارسیون بین المللی انجمن های استاندارد ملی و کمیته هماهنگی استاندارد سازمان ملل متحد تشکیل شده است. تشکیل ایزو به سال 1946 باز می گردد زمانی که بیش از 25 کشور در موسسه مهندسان عمران در لندن با یکدیگر ملاقات کردن تا یک سازمان به منظور تسهیل هماهنگی و هماهنگی بین المللی استانداردهای صنعتی ایجاد کنند. ایزو در فوریه سال 1947 فعالیت را به طور رسمی آغاز نمود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تصویر 13 - لوگوی سازمان ایزو.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1638888209169.jpg" alt=" لوگوی سازمان ایزو" />تصویر شماره 1 - لوگوی سازمان بین المللی استاندارد</p> <p>تا به امروز ایزو بیش از 16500 استاندارد بین المللی را منتشر کرده است و 150 کشور در کنفدراسیون آن عضویت دارند که سالانه به منظور بازنگری و تدوین استانداردهای جدید ملاقات می کنند. استانداردهای مختلفی در ایزو به منظور مشخص کردن خصوصیات و ویژگی های میلگرد و فولادهای تسلیح کننده بتن تدوین شده است.</p> <p><span id="astm"></span>استاندارد ISO 6935-1 به موضوع میلگردهای صاف و استاندارد ISO 6935-2 به میلگردهای آجدار پرداخته است.</p> <p><strong><a title="استاندارد ISO 6935-2 " href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/ISO-6935-2-2007.pdf" target="_blank" rel="nofollow">استاندارد ISO 6935-2</a>&nbsp;</strong></p> <h2>استاندارد بین المللی ASTM</h2> <p>ASTM مخفف موسسه تست و مواد آمریکا، یک سازمان استاندارد بین المللی ست که در زمینه استاندارد سازی مجموعه ی وسیعی از مواد، محصولات و سیستم ها و خدمات فعالیت می کند. مقر اصل این مرکز در ایالت پنسیلوانیا واقع شده است.</p> <p>ASTM به عنوان شاخه ی امریکایی موسسه بین المللی تست مواد در سال 1902 تاسیس شد و سابقه ی بیشتری نسبت به بسیاری از سازمان ها مانند IEC (1906)، DIN (1927)، ANSI (1918)، AFNOR (1926) و ISO (1947) دارد.</p> <p>در آمریکا استاندارد ASTM به وسیله بسیاری از سازمانها، ایالت ها، شهرداری ها و فدرال ها به عنوان مرجع استفاده می شود.</p> <p>ASTM از نخستین موسساتی بود که به تدوین استاندارد در خصوص میلگرد پرداخت. در جدول زیر می توانید روند تغییرات استانداردهای ASTM را ملاحظه بفرمایید. ضمن اینکه این جدول می تواند به عنوان یک تایم لاین برای تاریخچه ی میلگرد نیز مورد استفاده قرار بگیرد.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p><strong>رویداد</strong></p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p><strong>سال</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>نخستین مشخصات میلگرد منتشر شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1910</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A15 برای گریدهای 33 و 50 منتشر شد</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1911</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>به ASTM A15 گرید 40 اضافه شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1914</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>سازمان AASHO نخستین استانداردهای میلگرد مسلح کننده را منتشر کرد. AASHO M31</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1924</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>نخستین مشخصات میلگردهای گالوانیزه تولید شده به روش غوطه وری داغ منتشر شد. ASTM A123</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1928</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A305 که شامل الگوهای تغییر شکل میلگرد بود چاپ شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1947</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>نیروی دریایی آمریکا از میلگردهای گالوانیزه برای ساخت پل در برمودا استفاده کرد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1953</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A408 چاپ شد. این استاندارد به تولید میلگردهای با قطر بالاتر ( سایز 14 و 18) در سه گرید مختلف اشاره می کرد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1957</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A431 در خصوص میلگردهای گرید 75 ارائه شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1958</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A432 برای میلگردهای گرید 60 منتشر شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1959</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>استاندارد ASTM A615 برای گرید های 40، 60 و 75 منتشر شد و جایگزین استاندارهای ASTM A15، ASTM A408، ASTM A431، ASTM A432 و بخش هایی از ASTM A305 شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1968</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>استاندارد ASTM A15 منسوخ شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1969</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>استاندارد ASTM A615 مورد بازنگری قرار گرفت و گرید 75 حذف شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1972</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>برای نخستین بار از میلگردهای با پوشش اپوکسی در ساخت پل در آمریکا استفاده شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1973</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>استاندارد ASTM A706 با بهبود جوش پذیری میلگردها منتشر شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1974</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>استاندارد ASTM A767 برای میلگردهای با پوشش روی (گالوانیزه) ارائه شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1979</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>استاندارد ASTM A775 برای میلگردهای با پوشش اپوکسی و استاندارد ASTM D3963 برای به کارگیری میلگردهای پوشش اپوکسی تدوین شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1981</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>موسسه AASHTO ( سازمان بزرگراهای ایالتی و حمل و نقل آمریکا) نسخه متریک استاندارد M31 را منتشر نمود که با نام AASHTO M 31M شناخته می شود.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1982</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>میلگردهای استنلس استیل برای نخستین بار در آمریکا استفاده شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1983</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>استاندارد ASTM A615 برای گرید 75 مورد بازنگری قرار گرفت. AASHTO استاندارد M 284 را برای میلگردهای با پوشش اپوکسی منتشر کرد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1987</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>استاندارد ASTM A775/A775M برای تغییر آستانه ی تخریب و افزودن نمای لنگر اصلاح شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1989</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A775/A775M با در نظر گرفتن قوانینی برای تعمیر پوشش تخریب دیده اصلاح شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1990</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>انجمن فولاد مسلح کننده بتن (CRSI) برنامه ای برای مشخصات اپلیکاتورهای با پوشش اپوکسی آغاز کرد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1991</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A775/A775M برای تغییر ضخامت پوشش اصلاح شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1992</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A775/A775M برای تغییر آزمون های خمش اصلاح شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1994</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A934/A934M برای میلگردهای پوشش اپوکسی پیش ساخته تهیه شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1995</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A955/A955M برای میلگردهای استنلس استیل ارائه شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1996</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>گسستگی کاتدی در ASTM A775/A775M و ASTM A934/A934M معرفی شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>1997</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>AASHTO استاندارد AASHTO M 317/M 317 را ارائه داد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>2001</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A995 بازنگری شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>2003</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A1035/A1035M منتشر شد.</p> <p>ASTM A615/A615M تغییر نام داد.</p> <p>ASTM A775/A775M اصلاح شد.</p> <p>AASHTO MP 13M/MP 13 منتشر شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>2004</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A955 اصلاح شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>2007</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A1055 برای پوشش های دوگانه ی روی و اپوکسی منتشر شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>2008</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A615/A615M اصلاح شد و گرید 80 به آن اضافه شد.</p> <p>ASTM A706/A706M اصلاح شد و گرید 80 به آن اضافه شد.</p> <p>AASHTO MP 18M/MP 18 منتشر شد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>2009</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>AASHTO استاندارد AASHTO MP 18M/MP 18 را منسوخ و ASTM A775/A775M را جایگزین آن کرد.</p> <p>AASHTO استاندارد AASHTO M 317M/M 317 را منسوخ و ASTM D3963/D3963M را جایگزین آن کرد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>2012</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 527.997px; text-align: center;"> <p>ASTM A615/A615M با اضافه شدن گرید 100 اصلاح شد.</p> <p>ASTM A1035/A1035M اصلاح شد.</p> <p>ASTM A1094/A1094M برای میلگردهای فولاد گالوانیزه غوطه وری گرم پیوسته منتشر شد.</p> <p>AASHTO استاندارد AASHTO MP 18M/MP 18 را به روز کرد.</p> </td> <td style="width: 95.9943px; text-align: center;"> <p>2015</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><a title="استاندارد ASTM A615/A615M" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/ASTM-A615.A615M.pdf" target="_blank" rel="nofollow">استاندارد ASTM A615/A615M</a> به بیان مشخصات میلگردهای صاف و اجدار برای تقویت بتن پرداخته است.</p> <p><span id="gost"></span>در خصوص میلگردهای با پوشش اپوکسی، میلگردهای گالونیزه، میلگردهای استنلس استیل و سایر انواع میلگرد نیز استانداردهای جداگانه ای تدوین و منتشر شده است که در جدول بالا قابل مشاهده هستند. به عنوان مثال استاندارد ASTM A955/A955M به بیان مشخصات میلگردهای استنلس استیل می پردازد.</p> <h2>استاندارد روسی (GOST)</h2> <p>GOST به مجموعه استانداردهای تکنیکی گفته می شود که به وسیله کمیته استاندارد سازی اوراسیا، EASC و سازمان استاندارد منطقه ای زیر نظر CIS ( کشورهای مستقل همسود) تدوین شده است.</p> <p>استانداردهای GOST ابتدا توسط شوری سابق به عنوان بخشی از استراتژی استاندارد سازی ملی منتشر شد. خودکلمه GOST مخفف عبارتی به معنای استاندارد دولتی یا ایالتی ست. پس از فروپاشی شوروی استانداردهای GOST &nbsp;تحت مدیریت سازمانی که متعلق به کشورهای مشترک المنافع است اداره می شود.</p> <p>استاندارد GOST 5781-82 در خصوص فولاد نورد گرم به منظور تسلیح بتن تدوین شده است و از این نظر اهمیت دارد که در کشور ما برای نامگذاری میلگردها همچنان از این استاندارد استفاده میشود. احتمالا این مساله به این دلیل است که نخستین کارخانه ی تولید میلگرد در کشور به کمک کمپانی های روسی تاسیس شد.</p> <p>بر اساس مشخصات مکانیکی، فولادهایی که برای تسلیح به کار برده می شود به چند زیر گروه تقسیم بندی می شوند. A-I (A240)، A-II (A300)، A-III (A400)، A-IV (A600)، A-V (A800) و A-VI (A1000)</p> <p><span id="bsi"></span>در ایران نیز بر اساس همین استاندارد میلگردها به چهار گروه کلی A1، A2، A3 و A4 تقیسم می شوند که در خصوص آن ها توضیحاتی ارائه شد.&nbsp;</p> <p><strong>استاندارد GOST 5781-82 از <a title="اینجا" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/GOST5781-82.pdf" target="_blank" rel="nofollow">اینجا</a> قابل دانلود می باشد.</strong></p> <h2>موسسه استاندارد بریتانیا (BSI)</h2> <p>BSI مخفف British Standard Institution سازمان ملی استاندارد بریتانیاست. BSI مجموعه ی وسیعی از استانداردهای کیفی را برای محدوده ی گسترده ای از خدمات و محصولات آماده کرده است. با بیش از 80 هزار کارمند BSI یکی از بزرگترین سازمان های استاندارد در دنیاست.&nbsp; تا کنون بیش از 25000 استاندارد توسط این سازمان منتشر شده است.</p> <p>استاندارد BSI 4449 به بیان مشخصات فولادهای تسلیح کننده بتن- فولاد جوش پذیر مسلح کننده- میله، کویل و محصولات دیکویل شده پرداخته است.</p> <p><strong><span id="ansi"></span>استاندارد فوق را از <a title="اینجا" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/BSI-4449.pdf" target="_blank" rel="nofollow">اینجا</a> دانلود نمایید.</strong></p> <h2>استاندارد ایالات متحده ی آمریکا (ANSI)</h2> <p>موسسه استاندارد ملی آمریکا یک سازمان خصوصی و غیر انتفاعی ست که سیستم ارزیابی همگون و استانداردهای توافقی آمریکا را مدیریت و هماهنگ می نماید. ANSI در سال 1918 تاسیس شد.</p> <p>ANSI خود به تنهایی یک سسیستم ایجاد کننده و توسعه دهنده ی استاندارد نیست اما بر توسعه و استفاده از استانداردها نظارت دارد. این کار از طریق اعتبار سنجی روند عملکرد سازمان های توسعه دهنده ی استاندارد انجام می گیرد.</p> <p>در مورد میلگردهای تقویت کننده استاندارد AWS D1.4-D1.4M:2018 توسط ANSI مورد تایید قرار گرفته است.</p> <p>AWS جامعه جوش امریکاست.</p> <p><strong>این استاندارد را می توانید از<a title=" اینجا" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/D1_4_D1_4M_2018__Final_PV.pdf" target="_blank" rel="nofollow"> اینجا</a> دانلود و مطالعه نمایید.</strong></p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲