MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

قیمت پروفیل مبلی

محاسبه وزن قوطی پروفیل
kg۰
قیمت پروفیل مبلی
قیمت پروفیل مبلی
تاریخ به روز رسانی: ۳۰ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
سایزعنوان محصولضخامتمحل بارگیریطولقیمتنمودار
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۰ ضخامت ۰.۷۱۰x۲۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۸۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۵ ضخامت ۰.۷۱۰x۲۵۰.۷انبار۶ متری۵۴,۷۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۲۰ ضخامت ۰.۷۲۰x۲۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۵۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۳۰ ضخامت ۰.۷۲۰x۳۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۴۰ ضخامت ۰.۷۲۰x۴۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۳۰ ضخامت ۰.۷۳۰x۳۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۵۰ ضخامت ۰.۷۳۰x۵۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۶۰ ضخامت ۰.۷۳۰x۶۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۴۰x۴۰ ضخامت ۰.۷۴۰x۴۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۰ ضخامت ۰.۹۱۰x۲۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۸۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۲۰ ضخامت ۰.۹۲۰x۲۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۵۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۳۰ ضخامت ۰.۹۲۰x۳۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۴۰ ضخامت ۰.۹۲۰x۴۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۳۰ ضخامت ۰.۹۳۰x۳۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۶۰ ضخامت ۰.۹۳۰x۶۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۵۰ ضخامت ۰.۹۳۰x۵۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۴۰x۴۰ ضخامت ۰.۹۴۰x۴۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۴۰x۸۰ ضخامت ۰.۹۴۰x۸۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۰ ضخامت ۱۱۰x۲۰۱انبار۶ متری۵۴,۸۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۲۰ ضخامت ۱۲۰x۲۰۱انبار۶ متری۵۴,۵۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۳۰ ضخامت ۱۲۰x۳۰۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۴۰ ضخامت ۱۲۰x۴۰۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۳۰ ضخامت ۱۳۰x۳۰۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۵۰ ضخامت ۱۳۰x۵۰۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۴۰x۴۰ ضخامت ۱۴۰x۴۰۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۰ ضخامت ۱.۲۵۱۰x۲۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۸۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۲۰ ضخامت ۱.۲۵۲۰x۲۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۵۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۳۰ ضخامت ۱.۲۵۲۰x۳۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۴۰ ضخامت ۱.۲۵۲۰x۴۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۳۰ ضخامت ۱.۲۵۳۰x۳۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۵۰ ضخامت ۱.۲۵۳۰x۵۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۶۰ ضخامت ۱.۲۵۳۰x۶۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۴۰x۴۰ ضخامت ۱.۲۵۴۰x۴۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۰ ضخامت ۱.۵۱۰x۲۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۸۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۲۰ ضخامت ۱.۵۲۰x۲۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۵۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۳۰ ضخامت ۱.۵۲۰x۳۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۴۰ ضخامت ۱.۵۲۰x۴۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۳۰ ضخامت ۱.۵۳۰x۳۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۵۰ ضخامت ۱.۵۳۰x۵۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۶۰ ضخامت ۱.۵۳۰x۶۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۴۰x۴۰ ضخامت ۱.۵۴۰x۴۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۵x۲۵ ضخامت ۰.۷۲۵x۲۵۰.۷انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۵x۳۵ ضخامت ۰.۷۳۵x۳۵۰.۷انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۴۰ ضخامت ۰.۷۳۰x۴۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۶۰ ضخامت ۰.۷۲۰x۶۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۴۰ ضخامت ۰.۷۱۰x۴۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۴۰ ضخامت ۰.۹۱۰x۴۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۵x۲۵ ضخامت ۰.۹۲۵x۲۵۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۵x۳۵ ضخامت ۰.۹۳۵x۳۵۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۵ ضخامت ۰.۹۱۰x۲۵۰.۹انبار۶ متری۵۴,۷۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۳۰ ضخامت ۰.۹۱۰x۳۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۳۰ ضخامت ۱.۲۵۱۰x۳۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۷۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۵x۲۵ ضخامت ۱.۲۵۲۵x۲۵۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۵x۳۵ ضخامت ۱.۲۵۳۵x۳۵۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۴۰ ضخامت ۱.۲۵۱۰x۴۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۴۰ ضخامت ۱۱۰x۴۰۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۵x۲۵ ضخامت ۱۲۵x۲۵۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۵x۳۵ ضخامت ۱۳۵x۳۵۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۳۰ ضخامت ۱۱۰x۳۰۱انبار۶ متری۵۴,۷۰۰
پروفیل مبلی سایز ۴۰x۸۰ ضخامت ۱.۵۴۰x۸۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۵x۲۵ ضخامت ۱.۵۲۵x۲۵۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۵x۳۵ ضخامت ۱.۵۳۵x۳۵۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۶۰ ضخامت ۱.۵۲۰x۶۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۵۰x۵۰ ضخامت ۱.۵۵۰x۵۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۵۰x۵۰ ضخامت ۱.۲۵۵۰x۵۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۳۰ ضخامت ۰.۷۱۰x۳۰۰.۷انبار۶ متری۵۴,۷۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۶۰ ضخامت ۰.۹۲۰x۶۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۴۰ ضخامت ۰.۹۳۰x۴۰۰.۹انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۵ ضخامت ۱۱۰x۲۵۱انبار۶ متری۵۴,۷۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۶۰ ضخامت ۱۲۰x۶۰۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۴۰ ضخامت ۱۳۰x۴۰۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۴۰x۸۰ ضخامت ۱۴۰x۸۰۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۴۰x۵۰ ضخامت ۱۴۰x۵۰۱انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۵ ضخامت ۱.۲۵۱۰x۲۵۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۷۰۰
پروفیل مبلی سایز ۲۰x۶۰ ضخامت ۱.۲۵۲۰x۶۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۴۰ ضخامت ۱.۲۵۳۰x۴۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۴۰x۵۰ ضخامت ۱.۲۵۴۰x۵۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۲۵ ضخامت ۱.۵۱۰x۲۵۱.۵انبار۶ متری۵۴,۷۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۳۰ ضخامت ۱.۵۱۰x۳۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۱۰x۴۰ ضخامت ۱.۵۱۰x۴۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۳۰x۴۰ ضخامت ۱.۵۳۰x۴۰۱.۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۴۰x۸۰ ضخامت ۱.۲۵۴۰x۸۰۱.۲۵انبار۶ متری۵۴,۲۰۰
پروفیل مبلی سایز ۶۰x۶۰ ضخامت ۱.۵۶۰x۶۰۱.۵انبار۶ متری
تماس

<h2>نحوه خرید پروفیل مبلی از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p>پروفیل مبلی ، پروفیل سبک و یا قوطی ضخامت پایین عموما از&nbsp;ورق روغنی&nbsp;کمتر از 1.5 میلیمتر با متریال St12، St14 و St37 ساخته می شود. این ورق ها طی یک عملیات فرم دهی به پروفیل تبدیل شده و جوشکاری با کیفیتی بر روی درز آنها صورت می گیرد. مانند&nbsp;لوله مبلی&nbsp;این محصول به علت وزن کم در صنایع اتومبیل سازی، لوازم خانگی ، تولید دوچرخه و ... کارایی بسیاری دارد. <strong>قیمت پروفیل مبلی</strong> را روزانه در جدول ذیل مشاهده کنید.</p>

<h2>نحوه خرید پروفیل مبلی از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p>پروفیل مبلی ، پروفیل سبک و یا قوطی ضخامت پایین عموما از&nbsp;ورق روغنی&nbsp;کمتر از 1.5 میلیمتر با متریال St12، St14 و St37 ساخته می شود. این ورق ها طی یک عملیات فرم دهی به پروفیل تبدیل شده و جوشکاری با کیفیتی بر روی درز آنها صورت می گیرد. مانند&nbsp;لوله مبلی&nbsp;این محصول به علت وزن کم در صنایع اتومبیل سازی، لوازم خانگی ، تولید دوچرخه و ... کارایی بسیاری دارد. <strong>قیمت پروفیل مبلی</strong> را روزانه در جدول ذیل مشاهده کنید.</p>
۱ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;چگونه از مدیران آهن پروفیل مبلی خود را خریداری کنیم؟</span></h2>
+
<p>با مشاهده قیمت به روز شده ی پروفیل مبلی در سایت&zwnj;&zwnj;، با شماره&nbsp;<a href="tel:03134155">34155-031</a>&nbsp;جهت ارتباط با مشاوران متخصص ما در بخش فروش، تماس حاصل فرمایید. &nbsp;</p>
۲ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">روند ارسال پروفیل مبلی خریداری شده به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>پس از ارسالِ پیش&zwnj;فاکتور و تایید آن، پروفیل مبلی مورد نیاز شما بارگیری و به محل مورد نظر ارسال می&zwnj;شود. &nbsp;</p>
۳ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا قیمت&zwnj; پروفیل سبک (پروفیل مبلی) در سایت مدیران آهن به&zwnj;روز است؟</span></h2>
+
<p>بله، کلیه قیمت های سایت از جمله قیمت&zwnj; پروفیل سبک به روز هستند. جهت خرید و دریافت قیمت پروفیل مبلی، قیمت پروفیل سبک مبلی، قیمت لوله و پروفیل مبلی، قیمت پروفیل سبک امروز، قیمت پروفیل سبک مبلی، قیمت پروفیل سبک درب و پنجره، قیمت پروفیل سبک قوطی، قیمت پروفیل سبک صنعتی، قیمت پروفیل سبک مشهد و ... با مشاوران شرکت تماس بگیرید. &nbsp;</p>
۴ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">بارگیری پروفیل سبک در چه محلی انجام می شود؟</span></h2>
+
<p>پروفیل مبلی درخواستی بسته به مقصد، از انبارهای اصفهان یا تهران بارگیری می گردد. در مواردی نیز بارگیری پروفیل سبک مستقیما از درب کارخانه انجام می گردد. &nbsp;</p>
۵ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا بارگیری پروفیل مبلی بدون واسطه از تولیدات کارخانه انجام میشود؟</span></h2>
+
<p>بله، مدیران آهن نماینده اکثر کارخانجات تولیدکننده پروفیل مبلی است و پروفیل مبلی مورد نظر شما از انبار یا کارخانه، بارگیری و ارسال می&zwnj;شود. &nbsp;</p>
۶ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">قیمت&zwnj; پروفیل سبک ثبت شده در سایت با ارزش افزوده محاسبه می&zwnj;شود؟</span></h2>
+
<p>بله ارزش افزوده زیرمجموعه ای از قیمت پروفیل مبلی ثبت شده در سایت می باشد. &nbsp;</p>
۷ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">کدام شرکت&zwnj;های حمل و نقل، طرف قرارداد مدیران آهن هستند؟</span></h2>
+
<p>دو&nbsp;<a href="https://www.karkhe.org/" rel="nofollow">شرکت حمل و نقل کرخه ترابر سپاهان</a>&nbsp;و سریع صفاهان، پروفیل مبلی درخواستی شما را در کمترین زمان ممکن و با تضمین کیفیت و سلامت به مقصد می&zwnj;رسانند. &nbsp;</p>
۸ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">هزینه حمل و نقل پروفیل مبلی به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>بسته به نوع درخواست، وزن محصول، نوع ماشین، مقصد و ... متفاوت است و طبق تعرفه سازمان حمل و نقل کشور محاسبه می&zwnj;شود. &nbsp;</p>
۹ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">مدت&zwnj;زمان ارسال پروفیل سبک و تحویل به مشتری به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>بسته به نوع سفارش، بین یک تا سه روز کاری پروفیل سبک به دست مشتری می&zwnj;رسد. &nbsp;</p>
۱۰ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا مدیران آهن جهت خرید یا فروش پروفیل مبلی، مشاوره رایگان ارائه می دهد؟</span></h2>
+
<p>شرکت مدیران آهن بر اساس اخبار و اطلاعات جدید، در خصوص خرید یا فروش پروفیل مبلی، به متقاضیان به طور رایگان راهکار می دهد. &nbsp; &nbsp;</p>