MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

قیمت میلگرد روز در بازار

محاسبه وزن میلگرد
kg۰
قیمت میلگرد ذوب آهن
قیمت میلگرد ذوب آهن
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۵۲۹,۵۰۰
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵۲۸,۳۰۰
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹۲۸,۳۰۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴۲۸,۳۰۰
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهان۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۰۲۸,۳۰۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۶۲۸,۴۰۰
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهان۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۶.۲۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهان۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸
تماس
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهان۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۷
تماس
قیمت میلگرد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ کویر کاشان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۸۲۹,۴۸۰
میلگرد ۱۰ کویر کاشان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۲۹,۲۶۰
میلگرد ۱۲ کویر کاشان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۲۸,۸۰۰
میلگرد ۱۰ کویر کاشان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۲۹,۷۰۰
میلگرد ۱۲ کویر کاشان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۷۲۸,۷۶۵
میلگرد ۱۴ کویر کاشان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵۲۸,۷۶۵
میلگرد ۱۸ کویر کاشان۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴
تماس
میلگرد ۲۰ کویر کاشان۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۰۲۸,۷۶۵
میلگرد ۲۲ کویر کاشان۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۶۲۸,۷۶۵
میلگرد ۲۵ کویر کاشان۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۷۲۸,۷۶۵
میلگرد ۲۸ کویر کاشان۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸۲۹,۷۰۰
میلگرد ۳۲ کویر کاشان۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۷۲۸,۷۶۵
میلگرد ۳۶ کویر کاشان۳۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۹۶
تماس
میلگرد ۴۰ کویر کاشان۴۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۱۳
تماس
میلگرد ۱۰ کویر کاشان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۳۰,۹۶۵
میلگرد ۱۲ کویر کاشان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۷۳۰,۹۶۵
میلگرد ۱۴ کویر کاشان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵۳۰,۶۳۵
میلگرد ۱۶ کویر کاشان۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹۳۰,۶۳۵
میلگرد ۱۸ کویر کاشان۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴۳۰,۶۳۵
میلگرد ۲۰ کویر کاشان۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۰۳۰,۶۳۵
میلگرد ۲۲ کویر کاشان۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۶۳۰,۶۳۵
میلگرد ۲۵ کویر کاشان۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۷۳۰,۶۳۵
میلگرد ۲۸ کویر کاشان۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸۳۰,۶۳۵
میلگرد ۳۰ کویر کاشان۳۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۶۷
تماس
میلگرد ۳۲ کویر کاشان۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۷
تماس
میلگرد ۳۶ کویر کاشان۳۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۹۶
تماس
میلگرد ۴۰ کویر کاشان۴۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۱۳
تماس
قیمت میلگرد شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ شاهرود۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۸
تماس
میلگرد ۱۰ شاهرود۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۳۰,۳۰۰
میلگرد ۱۲ شاهرود۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۷۳۰,۱۰۰
میلگرد ۱۴ شاهرود۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵۲۹,۰۰۰
میلگرد ۱۶ شاهرود۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹۲۹,۰۰۰
میلگرد ۱۸ شاهرود۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴۲۹,۰۰۰
میلگرد ۲۰ شاهرود۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۰۲۹,۰۰۰
میلگرد ۲۲ شاهرود۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۶۲۹,۲۵۰
میلگرد ۲۵ شاهرود۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۷۲۹,۲۵۰
میلگرد ۲۸ شاهرود۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸
تماس
میلگرد ۳۲ شاهرود۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۷
تماس
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ آناهیتا گیلان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۲۲۹,۴۰۰
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۶.۵۲۹,۲۰۰
میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰۲۹,۲۰۰
میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴۲۸,۶۰۰
میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلان۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۵۲۸,۶۰۰
میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلان۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۵۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلان۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلان۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵.۵۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلان۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۶.۲۲۹,۰۰۰
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلان۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۷۲۹,۰۰۰
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلان۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵۲۹,۰۰۰
قیمت میلگرد ظفربناب
قیمت میلگرد ظفربناب
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ ظفربناب۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۸۲۹,۶۰۰
میلگرد ۱۰ ظفربناب۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۲۹,۲۰۰
میلگرد ۱۲ ظفربناب۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶
تماس
میلگرد ۱۰ ظفربناب۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۲۹,۸۰۰
میلگرد ۱۲ ظفربناب۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۲۹,۲۰۰
میلگرد ۱۴ ظفربناب۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵۲۸,۸۰۰
میلگرد ۱۶ ظفربناب۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹۲۸,۸۰۰
میلگرد ۱۸ ظفربناب۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴۲۸,۸۰۰
میلگرد ۲۰ ظفربناب۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹.۶۲۸,۸۰۰
میلگرد ۲۲ ظفربناب۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵.۸۲۸,۸۰۰
میلگرد ۲۵ ظفربناب۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۶.۲۲۸,۸۰۰
میلگرد ۲۸ ظفربناب۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸۲۸,۸۰۰
میلگرد ۳۲ ظفربناب۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۷۲۸,۸۰۰
قیمت میلگرد نیشابور
قیمت میلگرد نیشابور
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۱۰ نیشابور۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ نیشابور۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۷
تماس
میلگرد ۱۴ نیشابور۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۷۲۷,۴۰۰
میلگرد ۱۶ نیشابور۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹.۵۲۷,۴۰۰
میلگرد ۱۸ نیشابور۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴.۶۲۷,۴۰۰
میلگرد ۲۰ نیشابور۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۰۲۷,۴۰۰
میلگرد ۲۲ نیشابور۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۶۲۷,۴۰۰
میلگرد ۲۵ نیشابور۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۷۲۷,۴۰۰
میلگرد ۲۸ نیشابور۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸.۲۲۷,۴۰۰
میلگرد ۳۲ نیشابور۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۸
تماس
قیمت میلگرد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ بافق یزد۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۸۳۱,۳۰۰
میلگرد ۱۰ بافق یزد۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۲۹,۸۰۰
میلگرد ۱۲ بافق یزد۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۷۲۹,۵۰۰
میلگرد ۱۴ بافق یزد۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۵۲۸,۰۰۰
میلگرد ۱۶ بافق یزد۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹.۵۲۸,۰۰۰
میلگرد ۱۸ بافق یزد۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴.۶۲۷,۸۰۰
میلگرد ۲۰ بافق یزد۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۰۲۷,۸۰۰
میلگرد ۲۵ بافق یزد۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۷۲۷,۸۰۰
میلگرد ۲۲ بافق یزد۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۶۲۷,۸۰۰
میلگرد ۲۸ بافق یزد۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸.۲۲۷,۸۰۰
میلگرد ۳۲ بافق یزد۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۸۲۷,۸۰۰
میلگرد ۱۰ بافق یزد۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ بافق یزد۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶
تماس
میلگرد ۱۶ بافق یزد۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹
تماس
میلگرد ۲۰ بافق یزد۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹
تماس
میلگرد ۲۲ بافق یزد۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵.۵
تماس
میلگرد ۲۵ بافق یزد۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۵.۶
تماس
قیمت میلگرد سیرجان حدید
قیمت میلگرد سیرجان حدید
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ سیرجان حدید۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۲۳۰,۰۰۰
میلگرد ۱۰ سیرجان حدید۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۸۲۹,۴۰۰
میلگرد ۱۲ سیرجان حدید۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰۲۹,۲۰۰
میلگرد ۱۴ سیرجان حدید۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۳.۲۲۸,۲۰۰
میلگرد ۱۶ سیرجان حدید۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۷.۵۲۸,۲۰۰
میلگرد ۱۸ سیرجان حدید۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۲.۵۲۸,۲۰۰
میلگرد ۲۰ سیرجان حدید۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۷.۵۲۸,۲۰۰
میلگرد ۲۲ سیرجان حدید۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵۲۸,۲۰۰
میلگرد ۲۵ سیرجان حدید۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۶.۲۲۸,۲۰۰
قیمت میلگرد قائم رازی
قیمت میلگرد قائم رازی
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۱۲ قائم رازی۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۲۸,۲۰۰
میلگرد ۱۴ قائم رازی۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴۲۷,۶۰۰
میلگرد ۱۶ قائم رازی۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۷۲۷,۶۰۰
میلگرد ۱۸ قائم رازی۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۵۲۷,۶۰۰
میلگرد ۲۰ قائم رازی۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹.۶۲۷,۶۰۰
میلگرد ۲۵ قائم رازی۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۵.۶۲۷,۶۰۰
میلگرد ۲۲ قائم رازی۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵.۵۲۷,۶۰۰
میلگرد ۲۸ قائم رازی۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸۲۷,۶۰۰
میلگرد ۳۲ قائم رازی۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۷۲۷,۶۰۰
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۱۰ سرمد ابرکوه۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۸
تماس
میلگرد ۱۲ سرمد ابرکوه۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶
تماس
میلگرد ۱۴ سرمد ابرکوه۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵
تماس
میلگرد ۱۶ سرمد ابرکوه۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹
تماس
میلگرد ۱۸ سرمد ابرکوه۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴.۶۲۷,۰۰۰
میلگرد ۲۰ سرمد ابرکوه۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹.۶۲۷,۰۰۰
میلگرد ۲۲ سرمد ابرکوه۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵.۵
تماس
میلگرد ۲۵ سرمد ابرکوه۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۵.۶
تماس
میلگرد ۲۸ سرمد ابرکوه۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸.۲
تماس
میلگرد ۳۲ سرمد ابرکوه۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۸
تماس
قیمت میلگرد راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ راد همدان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۳۳۲,۱۱۵
میلگرد ۱۰ راد همدان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۶.۲۳۱,۱۱۵
میلگرد ۱۲ راد همدان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۹.۵۳۰,۴۱۵
میلگرد ۱۴ راد همدان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۳.۸۳۰,۱۱۵
میلگرد ۱۶ راد همدان۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۷.۵۳۰,۱۱۵
میلگرد ۱۸ راد همدان۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۱.۵۳۰,۱۱۵
میلگرد ۲۰ راد همدان۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۷۳۰,۱۱۵
میلگرد ۲۲ راد همدان۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۱۳۰,۱۱۵
میلگرد ۲۵ راد همدان۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۲۳۰,۱۶۵
میلگرد ۲۸ راد همدان۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۵۳۰,۱۶۵
میلگرد ۳۲ راد همدان۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵
تماس
قیمت میلگرد هشترود
قیمت میلگرد هشترود
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ هشترود۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۲۳۰,۸۰۰
میلگرد ۱۰ هشترود۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۶.۵۳۰,۳۰۰
میلگرد ۱۲ هشترود۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۳۰,۳۰۰
میلگرد ۱۴ هشترود۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۳.۵۲۸,۹۰۰
میلگرد ۱۶ هشترود۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۷.۵۲۸,۹۰۰
میلگرد ۱۸ هشترود۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۲.۵۲۸,۹۰۰
میلگرد ۲۰ هشترود۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۷.۵۲۸,۹۰۰
میلگرد ۲۲ هشترود۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۴.۵۲۸,۹۰۰
قیمت میلگرد حسن رود
قیمت میلگرد حسن رود
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ حسن رود۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۳۲۹,۸۰۰
میلگرد ۱۰ حسن رود۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۶.۹۲۹,۴۰۰
میلگرد ۱۲ حسن رود۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰۲۹,۱۰۰
میلگرد ۱۴ حسن رود۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۳.۸۲۸,۵۰۰
میلگرد ۱۶ حسن رود۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۵۲۸,۵۰۰
میلگرد ۱۸ حسن رود۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۲۲۸,۵۰۰
میلگرد ۲۰ حسن رود۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۸.۵۲۸,۵۰۰
میلگرد ۲۲ حسن رود۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵.۵
تماس
میلگرد ۲۵ حسن رود۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۶.۲
تماس
قیمت میلگرد نورد گرم سمنان
قیمت میلگرد نورد گرم سمنان
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ نورد گرم سمنان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۸
تماس
میلگرد ۱۰ نورد گرم سمنان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۲
تماس
میلگرد ۸ نورد گرم سمنان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۸۲۹,۷۰۰
میلگرد ۱۰ نورد گرم سمنان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۲
تماس
میلگرد ۱۲ نورد گرم سمنان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۳
تماس
میلگرد ۱۴ نورد گرم سمنان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵
تماس
میلگرد ۱۶ نورد گرم سمنان۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹
تماس
میلگرد ۱۸ نورد گرم سمنان۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴
تماس
میلگرد ۲۰ نورد گرم سمنان۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹
تماس
میلگرد ۲۲ نورد گرم سمنان۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵
تماس
میلگرد ۲۵ نورد گرم سمنان۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۶.۲
تماس
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ جهان فولاد سیرجان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۸
تماس
میلگرد ۸ جهان فولاد سیرجان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۸
تماس
میلگرد ۱۰ جهان فولاد سیرجان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۰ جهان فولاد سیرجان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ جهان فولاد سیرجان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۳
تماس
میلگرد ۱۴ جهان فولاد سیرجان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۲۲۷,۲۰۰
میلگرد ۱۶ جهان فولاد سیرجان۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۷۲۷,۲۰۰
میلگرد ۱۸ جهان فولاد سیرجان۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۵۲۷,۰۰۰
میلگرد ۲۰ جهان فولاد سیرجان۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹۲۷,۰۰۰
میلگرد ۲۲ جهان فولاد سیرجان۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۴.۶
تماس
میلگرد ۲۵ جهان فولاد سیرجان۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۵
تماس
میلگرد ۲۸ جهان فولاد سیرجان۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۶.۴۲۷,۰۰۰
میلگرد ۳۲ جهان فولاد سیرجان۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۳.۵
تماس
قیمت میلگرد میانه
قیمت میلگرد میانه
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۱۰ میانه۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۸
تماس
میلگرد ۱۲ میانه۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۷
تماس
میلگرد ۱۴ میانه۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۵
تماس
میلگرد ۱۶ میانه۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹.۵
تماس
میلگرد ۱۸ میانه۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴.۳
تماس
میلگرد ۲۰ میانه۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۰۲۷,۹۰۰
میلگرد ۲۲ میانه۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵.۸
تماس
میلگرد ۲۵ میانه۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۷
تماس
میلگرد ۲۸ میانه۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸.۲
تماس
میلگرد ۳۲ میانه۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۸
تماس
قیمت میلگرد روهینا جنوب
قیمت میلگرد روهینا جنوب
تاریخ به روز رسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۱۰ روهینا جنوب۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ روهینا جنوب۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۳
تماس
میلگرد ۱۴ روهینا جنوب۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۲
تماس
میلگرد ۱۶ روهینا جنوب۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۵
تماس
میلگرد ۱۸ روهینا جنوب۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۲
تماس
میلگرد ۲۰ روهینا جنوب۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹
تماس
میلگرد ۲۲ روهینا جنوب۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵
تماس
میلگرد ۲۵ روهینا جنوب۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۵.۶
تماس
میلگرد ۲۸ روهینا جنوب۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۷
تماس
میلگرد ۳۲ روهینا جنوب۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵
تماس
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ کیان فولاد ابهر۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۳۳۰,۳۰۰
میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۲۲۸,۷۰۰
میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۳۲۸,۷۰۰
میلگرد ۱۴ کیان فولاد ابهر۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴۲۷,۸۰۰
میلگرد ۱۶ کیان فولاد ابهر۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۳۲۷,۸۰۰
میلگرد ۱۸ کیان فولاد ابهر۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۵۲۷,۸۰۰
میلگرد ۲۰ کیان فولاد ابهر۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹۲۷,۸۰۰
میلگرد ۲۲ کیان فولاد ابهر۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵۲۷,۸۰۰
میلگرد ۲۵ کیان فولاد ابهر۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۴.۷۲۷,۸۰۰
میلگرد ۲۸ کیان فولاد ابهر۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸
تماس
قیمت میلگرد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ هیربد زرندیه۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۳
تماس
میلگرد ۱۰ هیربد زرندیه۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۰ هیربد زرندیه۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ هیربد زرندیه۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۲۸,۳۱۰
میلگرد ۱۴ هیربد زرندیه۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵۲۷,۷۶۰
میلگرد ۱۶ هیربد زرندیه۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹۲۷,۷۶۰
میلگرد ۱۸ هیربد زرندیه۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۲۲۷,۶۵۰
میلگرد ۲۰ هیربد زرندیه۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹۲۷,۶۵۰
میلگرد ۲۲ هیربد زرندیه۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵.۸۲۷,۶۵۰
میلگرد ۲۸ هیربد زرندیه۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸
تماس
میلگرد ۳۲ هیربد زرندیه۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۷
تماس
قیمت میلگرد گلستان
قیمت میلگرد گلستان
تاریخ به روز رسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتقیمتنمودار
میلگرد ۸ گلستان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری
تماس
میلگرد ۱۰ گلستان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری
تماس
میلگرد ۱۲ گلستان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری
تماس
میلگرد ۱۴ گلستان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری
تماس
میلگرد ۱۶ گلستان۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری
تماس
میلگرد ۱۸ گلستان۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری
تماس
میلگرد ۲۰ گلستان۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری
تماس
میلگرد ۲۲ گلستان۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری
تماس
میلگرد ۲۵ گلستان۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری
تماس
قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس
قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۱۲ آتیه خلیج فارس۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۳
تماس
میلگرد ۱۴ آتیه خلیج فارس۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۲
تماس
میلگرد ۱۶ آتیه خلیج فارس۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۵
تماس
میلگرد ۱۸ آتیه خلیج فارس۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۲
تماس
میلگرد ۲۰ آتیه خلیج فارس۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹۲۵,۷۹۵
میلگرد ۲۲ آتیه خلیج فارس۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵.۵
تماس
میلگرد ۲۵ آتیه خلیج فارس۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۶.۲
تماس
میلگرد ۲۸ آتیه خلیج فارس۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸
تماس
میلگرد ۳۲ آتیه خلیج فارس۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۷
تماس
قیمت میلگرد آریان فولاد
قیمت میلگرد آریان فولاد
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۱۰ آریان فولاد۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ آریان فولاد۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶
تماس
میلگرد ۱۰ آریان فولاد۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۲۸,۲۰۰
میلگرد ۱۲ آریان فولاد۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۲۸,۲۰۰
میلگرد ۱۴ آریان فولاد۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۲۲۷,۹۰۰
میلگرد ۱۶ آریان فولاد۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹۲۷,۹۰۰
میلگرد ۱۸ آریان فولاد۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۵۲۷,۹۰۰
میلگرد ۲۰ آریان فولاد۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹۲۷,۹۰۰
میلگرد ۲۲ آریان فولاد۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵۲۷,۹۰۰
میلگرد ۲۵ آریان فولاد۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۶.۲۲۷,۹۰۰
میلگرد ۲۸ آریان فولاد۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸.۲
تماس
قیمت میلگرد کوثر اهواز
قیمت میلگرد کوثر اهواز
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۱۰ کوثر اهواز۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷
تماس
میلگرد ۱۲ کوثر اهواز۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۷۲۸,۴۰۰
میلگرد ۱۴ کوثر اهواز۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵
تماس
میلگرد ۱۶ کوثر اهواز۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹
تماس
میلگرد ۱۸ کوثر اهواز۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴
تماس
میلگرد ۲۰ کوثر اهواز۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹.۶
تماس
میلگرد ۲۲ کوثر اهواز۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۴.۶
تماس
میلگرد ۲۵ کوثر اهواز۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۶.۲
تماس
میلگرد ۲۸ کوثر اهواز۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸
تماس
میلگرد ۳۲ کوثر اهواز۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۶
تماس
قیمت میلگرد سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ سیادن ابهر۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۲۹,۶۹۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهر۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۲۸,۱۸۰
میلگرد ۱۲ سیادن ابهر۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۲۸,۱۸۰
میلگرد ۱۰ سیادن ابهر۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ سیادن ابهر۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶
تماس
میلگرد ۱۴ سیادن ابهر۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵۲۷,۳۹۰
میلگرد ۱۶ سیادن ابهر۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۵۲۷,۳۹۰
میلگرد ۱۸ سیادن ابهر۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۵۲۷,۳۹۰
میلگرد ۲۰ سیادن ابهر۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹.۶۲۷,۳۹۰
میلگرد ۲۵ سیادن ابهر۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۵۲۷,۳۹۰
میلگرد ۲۲ سیادن ابهر۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵۲۷,۳۹۰
میلگرد ۲۸ سیادن ابهر۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸
تماس
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان-انبار
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان-انبار
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲انبار اصفهانشاخه ۱۲ متری۱۱۲۹,۶۰۰
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۴انبار اصفهانشاخه ۱۲ متری۱۵۲۸,۲۰۰
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۶انبار اصفهانشاخه ۱۲ متری۲۰۲۸,۱۰۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۸انبار اصفهانشاخه ۱۲ متری۲۵۲۸,۱۰۰
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهان۲۰انبار اصفهانشاخه ۱۲ متری۳۰۲۸,۱۰۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان۲۲انبار اصفهانشاخه ۱۲ متری۳۷۲۸,۵۰۰
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهان۲۵انبار اصفهانشاخه ۱۲ متری۴۷۲۸,۵۰۰
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهان۲۸انبار اصفهانشاخه ۱۲ متری۵۷۲۸,۵۰۰
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهان۳۲انبار اصفهانشاخه ۱۲ متری۷۵۲۸,۵۰۰
قیمت میلگرد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب
تاریخ به روز رسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ شاهین بناب۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۴
تماس
میلگرد ۱۰ شاهین بناب۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۸
تماس
میلگرد ۱۲ شاهین بناب۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶
تماس
میلگرد ۸ شاهین بناب۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۴
تماس
میلگرد ۱۰ شاهین بناب۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۸
تماس
میلگرد ۱۲ شاهین بناب۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶
تماس
میلگرد ۱۴ شاهین بناب۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۳.۸
تماس
میلگرد ۱۶ شاهین بناب۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۷
تماس
میلگرد ۱۸ شاهین بناب۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۲
تماس
میلگرد ۲۰ شاهین بناب۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۸.۵
تماس
میلگرد ۲۲ شاهین بناب۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۴.۵
تماس
میلگرد ۲۵ شاهین بناب۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۴.۷
تماس
میلگرد ۲۸ شاهین بناب۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۶.۱
تماس
میلگرد ۳۲ شاهین بناب۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۳.۵
تماس
قیمت میلگرد شمس سپهر
قیمت میلگرد شمس سپهر
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ شمس سپهر۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۴
تماس
میلگرد ۱۰ شمس سپهر۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۸
تماس
میلگرد ۱۲ شمس سپهر۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۲۸,۴۰۰
میلگرد ۱۴ شمس سپهر۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵
تماس
میلگرد ۱۶ شمس سپهر۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹
تماس
میلگرد ۱۸ شمس سپهر۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴
تماس
میلگرد ۲۰ شمس سپهر۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹
تماس
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر
تاریخ به روز رسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ امیرکبیر خزر۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۸
تماس
میلگرد ۱۰ امیرکبیر خزر۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۲۹,۱۰۰
میلگرد ۱۰ امیرکبیر خزر۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۲۹,۶۰۰
میلگرد ۱۲ امیرکبیر خزر۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۱۲۸,۹۰۰
میلگرد ۱۴ امیرکبیر خزر۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۳.۸۲۸,۴۰۰
میلگرد ۱۶ امیرکبیر خزر۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۳۲۸,۴۰۰
میلگرد ۱۸ امیرکبیر خزر۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴۲۸,۴۰۰
میلگرد ۲۰ امیرکبیر خزر۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹۲۸,۴۰۰
میلگرد ۲۲ امیرکبیر خزر۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵.۵۲۸,۴۰۰
میلگرد ۲۵ امیرکبیر خزر۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۵۲۸,۴۰۰
میلگرد ۲۸ امیرکبیر خزر۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸۲۸,۵۰۰
میلگرد ۳۲ امیرکبیر خزر۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۲
تماس
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ سپهر ایرانیان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۳۲۹,۸۰۰
میلگرد ۱۰ سپهر ایرانیان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ سپهر ایرانیان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶
تماس
میلگرد ۸ سپهر ایرانیان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۳
تماس
میلگرد ۱۰ سپهر ایرانیان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ سپهر ایرانیان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶
تماس
میلگرد ۱۴ سپهر ایرانیان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵
تماس
میلگرد ۱۶ سپهر ایرانیان۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۹
تماس
قیمت میلگرد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ تیکمه داش۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۵۲۹,۳۰۰
میلگرد ۱۰ تیکمه داش۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۲۹,۱۰۰
میلگرد ۸ تیکمه داش۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۵۲۹,۹۰۰
میلگرد ۱۰ تیکمه داش۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۲۹,۷۰۰
میلگرد ۱۲ تیکمه داش۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰۲۹,۱۰۰
میلگرد ۱۴ تیکمه داش۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۳.۸۲۸,۶۰۰
میلگرد ۱۶ تیکمه داش۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۳۲۸,۶۰۰
میلگرد ۱۸ تیکمه داش۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۲۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۰ تیکمه داش۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۸.۵۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۲ تیکمه داش۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۴.۵۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۵ تیکمه داش۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۴.۷۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۸ تیکمه داش۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۶.۴۲۸,۶۰۰
میلگرد ۳۲ تیکمه داش۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۴۲۸,۶۰۰
قیمت میلگرد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ بردسیر کرمان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۴
تماس
میلگرد ۱۰ بردسیر کرمان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ بردسیر کرمان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶
تماس
میلگرد ۱۴ بردسیر کرمان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵
تماس
میلگرد ۱۶ بردسیر کرمان۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۵
تماس
میلگرد ۱۰ بردسیر کرمان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ بردسیر کرمان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۲۴,۱۶۰
میلگرد ۱۴ بردسیر کرمان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶
تماس
میلگرد ۱۶ بردسیر کرمان۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۵
تماس
میلگرد ۱۸ بردسیر کرمان۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۵
تماس
میلگرد ۲۰ بردسیر کرمان۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹
تماس
میلگرد ۲۲ بردسیر کرمان۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵
تماس
میلگرد ۲۵ بردسیر کرمان۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۶.۲
تماس
میلگرد ۲۸ بردسیر کرمان۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۸
تماس
میلگرد ۳۲ بردسیر کرمان۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۸
تماس
قیمت میلگرد کیان کاشان
قیمت میلگرد کیان کاشان
تاریخ به روز رسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ کیان کاشان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۳
تماس
میلگرد ۱۰ کیان کاشان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۸
تماس
میلگرد ۱۲ کیان کاشان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰
تماس
میلگرد ۱۴ کیان کاشان۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۳.۸
تماس
میلگرد ۱۶ کیان کاشان۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۷
تماس
قیمت میلگرد درپاد تبریز
قیمت میلگرد درپاد تبریز
تاریخ به روز رسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ درپاد تبریز۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۸
تماس
میلگرد ۱۰ درپاد تبریز۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۳۱,۶۰۰
میلگرد ۱۲ درپاد تبریز۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۳۱,۶۰۰
میلگرد ۱۴ درپاد تبریز۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵۳۱,۳۰۰
میلگرد ۱۶ درپاد تبریز۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۷۳۱,۳۰۰
میلگرد ۱۸ درپاد تبریز۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۵۳۱,۳۰۰
میلگرد ۲۰ درپاد تبریز۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹.۶۳۱,۳۰۰
میلگرد ۲۲ درپاد تبریز۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۵
تماس
میلگرد ۲۵ درپاد تبریز۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۴.۷
تماس
میلگرد ۲۸ درپاد تبریز۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۷
تماس
میلگرد ۲۵ درپاد تبریز۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵.۸
تماس
قیمت میلگرد خرمدشت
قیمت میلگرد خرمدشت
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ خرمدشت۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۲۹,۸۱۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۲۸,۱۶۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰۲۸,۱۶۰
میلگرد ۸ خرمدشت۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۳۰,۰۴۰
میلگرد ۱۰ خرمدشت۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۲۸,۴۹۰
میلگرد ۱۲ خرمدشت۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰۲۸,۴۹۰
میلگرد ۱۴ خرمدشت۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵
تماس
میلگرد ۱۶ خرمدشت۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۳
تماس
میلگرد ۱۸ خرمدشت۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۴
تماس
میلگرد ۲۰ خرمدشت۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۹
تماس
میلگرد ۲۲ خرمدشت۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۴.۵
تماس
میلگرد ۲۵ خرمدشت۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۷
تماس
میلگرد ۲۸ خرمدشت۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۷
تماس
میلگرد ۳۲ خرمدشت۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۵
تماس
قیمت میلگرد پارس آرمان
قیمت میلگرد پارس آرمان
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ پارس آرمان۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۵۲۹,۶۹۰
میلگرد ۱۰ پارس آرمان۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴۲۸,۱۸۰
میلگرد ۱۲ پارس آرمان۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۶۲۸,۱۸۰
قیمت میلگرد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۸ آذر امین۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۴۲۹,۷۰۰
میلگرد ۱۰ آذر امین۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۲۹,۲۰۰
میلگرد ۸ آذر امین۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۴.۴۳۰,۰۰۰
میلگرد ۱۰ آذر امین۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۲۹,۲۰۰
میلگرد ۱۲ آذر امین۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰۲۹,۲۰۰
میلگرد ۱۴ آذر امین۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۳.۸۲۸,۶۰۰
میلگرد ۱۶ آذر امین۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۳۲۸,۶۰۰
میلگرد ۱۸ آذر امین۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۲۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۰ آذر امین۲۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۸.۵۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۲ آذر امین۲۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۳۴.۲۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۵ آذر امین۲۵کارخانهشاخه ۱۲ متری۴۴.۷۲۸,۶۰۰
میلگرد ۲۸ آذر امین۲۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۵۶.۱۲۸,۶۰۰
میلگرد ۳۲ آذر امین۳۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۷۳.۵۲۸,۶۰۰
قیمت میلگرد کاوه اروند
قیمت میلگرد کاوه اروند
تاریخ به روز رسانی: ۳ مرداد ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتوزن تقریبیقیمتنمودار
میلگرد ۱۰ کاوه اروند۱۰کارخانهشاخه ۱۲ متری۷.۴
تماس
میلگرد ۱۲ کاوه اروند۱۲کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۰.۷
تماس
میلگرد ۱۴ کاوه اروند۱۴کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۴.۵۲۶,۹۰۰
میلگرد ۱۶ کاوه اروند۱۶کارخانهشاخه ۱۲ متری۱۸.۷
تماس
میلگرد ۱۸ کاوه اروند۱۸کارخانهشاخه ۱۲ متری۲۳.۵
تماس