MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول وزن سپری

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>سپری یا پروفیل T نوعی مقطع فولادی ست که سطح مقطع آن شکلی شبیه به حرف T انلگیسی دارد و از مقاطع پر کاربرد در صنعت ساختمان سازی و سایر صنایع است. سپری را می توان به صورت فابریک یا پرسی تولید کرد. در برخی مواد با برش دادن یک تیرآهن از وسط نیز می توان یک سپری تولید کرد.&nbsp;</p>

<h2 dir="rtl">جدول وزنی سپری</h2> <p dir="rtl">سپری یکی از مقاطع فولادی است که به T انگلیسی شباهت دارد. از این محصول در ساختمان سازی&nbsp; و صنعت بسیار استفاده می شود. وقتی می خواهید سپری بخرید، وزن آن را باید در نظر بگیرید؛ زیرا قیمت آن بر اساس کیلو اعلام می شود. وزن سپری بر اساس جنسی که دارد فرق می کند. برای سپری های آهنی، چگالی برابر با 7.85 گرم بر سانتی متر مکعب است. در جدول زیر، وزن سپری را می توانید مشاهده کنید.&nbsp;</p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="62"><col width="133"><col width="176"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">ردیف</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز سپری آهنی</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن هر شاخه سپری 6 متری</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن سپری 2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.5&nbsp; &nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن سپری 2.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن سپری 3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.5&nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; وزن سپری 3.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14&nbsp; &nbsp; &nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; وزن سپری 4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17.5&nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp; &nbsp; وزن سپری 4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22 &nbsp; &nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; وزن سپری 5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">26 &nbsp; &nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; وزن سپری 6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">37.5&nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; وزن سپری 7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50 &nbsp; &nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وزن سپری 8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">62 &nbsp; &nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن سپری 9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">80 &nbsp; &nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; وزن سپری 10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">98 &nbsp; &nbsp; کیلوگرم</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">سپری های در سایزهای 3، 4، 5 و 6 در بازار موجود هستند. از برندهای معروف سپری می توان به برند شکفته مشهد و نورد اشاره کرد. این محصول بر اساس استانداردهای DIN EN 10055،&nbsp; DIN 59051 آلمان تولید می شود. در بخش زیر، جدول وزنی سپری را طبق استاندارد آلمانی 10055 مشاهده می کنید.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h2 dir="rtl">جدول وزنی سپری با استاندارد DIN 10055</h2> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="70"><col width="70"><col width="70"><col width="76"><col width="76"><col width="65"><col width="65"><col width="65"><col width="66"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="3"> <p dir="rtl">نماد سپری</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">وزن</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" rowspan="2"> <p dir="rtl">مساحت سطح مقطع</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" colspan="6"> <p dir="rtl">مشخصات ابعادی</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;" colspan="6"> <p dir="rtl">mm</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">Kg/m</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">cm2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">h</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">b</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">s, t</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">r</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">r1</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">r2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">T30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.77</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.26</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">T35</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.33</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.97</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">T40</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.96</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.77</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">40</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">T50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.44</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.66</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">50</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.5</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">T60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.23</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.94</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">60</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">T70</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8.32</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">70</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">70</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">T80</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.7</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">80</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">80</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">T100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16.4</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">100</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">5.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">T120</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">23.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">29.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">120</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">T140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">31.3</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">39.9</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">140</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfSy3o0kZn0TTw_Im1rGgUxmiZAXj_y-5U0DaHNdWXA4Ad7C_0tOM4Q0Wa1WQ9B6OyRaTQOM0rmN2LWEG9GSd-Bu5HImEXIMO8LvgLh2KeV2HgLPiHHCi20oUhfG6_IHm6chLbCK1CxBEVtzOJdlJRlzAmH?key=naZM2ZAS7G3xSe3BavktMw" width="624" height="468"></p> <h2 dir="rtl">محاسبه وزن سپری</h2> <p dir="rtl">برای این کار باید چگالی و ابعاد سپری را داشته باشید. چگالی آن را گفتیم برابر با 7.85 می شود. سپس آن را از طریق فرمول زیر بدست می آورید:</p> <p dir="rtl">m = ro * b * 2t + s * (h - 2t)</p> <p dir="rtl">در این فرمول&nbsp;</p> <p dir="rtl">m= وزن سپری</p> <p dir="rtl">ro= چگالی فولاد&nbsp; که به کیلوگرم بر متر مکعب است</p> <p dir="rtl">b= عرض بال</p> <p dir="rtl">t= ضخامت بال</p> <p dir="rtl">s= ضخامت بال</p> <p dir="rtl">h= ارتفاع سپری یا جان</p> <p dir="ltr"><a href="https://en.metcalc.info/calc-rolled/beam/t-beam/">https://en.metcalc.info/calc-rolled/beam/t-beam/</a></p> <h3 dir="rtl">وزن سپری 3</h3> <p dir="rtl">وزن هر شاخه سپری 3 با طول 6 متر&nbsp; برابر با 10.5 کیلو می شود. هر چه سایز بالاتر می رود، وزن سپری هم بیشتر می شود.</p> <h3 dir="rtl">وزن سپری 4</h3> <p dir="rtl">وزن سپری 4 با طول 6 متر طبق جدول برابر با 17.5 کیلوگرم است. توجه داشته باشید که طول رایج سپری، 6 متری است ولی سایز 12 آن هم بر اساس سفارش مشتری تولید می شود.</p> <h2 dir="rtl">ارتباط وزن و قیمت سپری</h2> <p dir="rtl">یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار روی قیمت سپری، وزن آن است. هرچه ابعاد و سایز سپری بیشتر شود، وزن آن بالاتر می رود و در نتیجه قیمت آن هم&nbsp; بیشتر می شود. سپری هایی که با جدول وزنی استاندارد تطابق نداشته باشند، کیفیت مناسبی ندارند و باید حواستان باشد.&nbsp;</p> <p dir="rtl">کلام آخر</p> <p dir="rtl">جدول وزنی سپری از موارد مهمی است که باید هنگام خرید به آن توجه کنید. از این محصول برای ساخت انواع درب و پنجره و قسمت های مختلف ساختمان استفاده می شود. لازم به ذکر است که ممکن است وزن های پیش فاکتوری به صورت تقریبی بوده و تُلرانس یا اختلاف وزنی داشته باشد.&nbsp;<strong id="docs-internal-guid-97f1e90e-7fff-ded0-6171-a2e37fc37a92"><br></strong></p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲