MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول وزن ناودانی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ناودانی unp مقطعی باز، که از یک جان و دو بال عمود برهم تشکیل شده است. ناودانی مشابه با حرف انگلیسی U میباشد. ناودانی به دو صورت 6 و 12 متری به بازار عرضه می گردد. کلیه مشخصات ابعادی، وزنی و رواداری های مربوط به ناودانی در&nbsp;استاندارد DIN 1026&nbsp;و&nbsp;استاندارد ملی ایران 4477&nbsp; آمده است. در دانشنامه ذیل می توانید وزن ناودانی در ابعاد و سایز های مختلف را مشاهده کنید.</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="u channel.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1666524543778-u%20channel.jpg" alt="انواع ناودانی " /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/77/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >قیمت ناودانی</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>ناودانی unp مقطعی باز، که از یک جان و دو بال عمود برهم تشکیل شده است. ناودانی مشابه با حرف انگلیسیU &nbsp;میباشد. ناودانی به دو صورت 6 و 12 متری به بازار عرضه می گردد. کلیه مشخصات ابعادی، وزنی و رواداری های مربوط به ناودانی در&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/DIN-1026-1-2009-09.pdf">استاندارد DIN 1026</a>&nbsp;و&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/4477-1.pdf">استاندارد ملی ایران 4477</a>&nbsp; آمده است.</p> <h2>جدول وزن ناودانی سنگین</h2> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>سایز ناودانی mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>وزن هر متر شاخه kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>ارتفاع ناودانی h</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>عرض بال b</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>وزن شاخه 6 متری kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>وزن شاخه 12 متری kg/m</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>8.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>51.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>103.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>63.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>127.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>13.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>80.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>160.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>16.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>96.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>192.0</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>18.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>111.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>223.2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2>جدول وزن ناودانی سبک</h2> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>سایز ناودانی mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>وزن هر متر شاخه kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>ارتفاع ناودانی h</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>عرض بال b</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>وزن شاخه 6 متری kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>وزن شاخه 12 متری kg/m</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>7.05</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>42.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>84.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>8.59</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>51.54</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>103.08</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>10.40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>52</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>62.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>124.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>12.30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>73.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>147.6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>14.20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>64</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>85.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>170.4</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="مشخصات و نحوه تولید ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/55/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >مشخصات و نحوه تولید ناودانی</a></p> </blockquote>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱