MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول وزن میلگرد

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹
مدت مطالعه: دقیقه

<p>وزن میلگرد در زمان خرید آن مسئله ای بسیار مهم است. قیمت میلگرد برای واحد کیلوگرم اعلام می شود و در زمان خرید باید مشخص شود وزن میلگرد خریداری شده چقدر است تا بتوان هزینه ی آن را محاسبه کرد. محاسبه وزن میلگرد از طرق مختلفی می تواند انجام شود. محاسبه تقریبی، استفاده از جدول وزن میلگرد و همچنین اطلاعات کارخانه تولید کننده از جمله ای راه ها هستند. اما در زمان محاسبه و یا تخمین وزن میلگرد از جداول وزنی باید به یک نکته توجه داشت و آن این است که میلگردهای تولید شده قطعا دارای مقداری تلرانس خواهند بود و اینگونه نیست که هر شاخه میلگرد دقیقا وزنی برابر آنچه در جدول وزن میلگرد آمده است داشته باشد. در خصوص میلگرد باید گفت که به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می شود و در دو نوع شاخه و کلاف در بازار آهن عرضه می گردد. از ویژگی های بارزی که میتوان به وسیله آن کیفیت میلگرد را شناسایی کرد وزن میلگرد می باشد. در این صفحه شما وزن میلگرد اصفهان، وزن میلگرد بناب، وزن میلگرد راد همدان، وزن میلگرد زاگرس، وزن میلگرد نیشابور و دیگر کارخانه ها را مشاهده میکنید.</p>

<h2 style="text-align: center;"><img class="content-image" title="rebar weight calculation.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1649846705595-rebar%20weight%20calculation.jpg" alt="rebar weight calculation" /></h2> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - وزن میلگرد</p> <blockquote> <p>لیست&nbsp;<a title="قیمت میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" >قیمت میلگرد</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <h2>فرمول محاسبه وزن میلگرد فولادی</h2> <p>هر چند وزن میلگردهای تولید شده توسط هر کارخانه اعلام می شود اما در مواردی لازم است تا وزن میلگرد را به صورت تقریبی نیز به دست آوریم. برای اینکار می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1000 / 7.8 *&nbsp; (mm) طول * 3.14 * (mm) شعاع &nbsp;* (mm) شعاع = وزن میلگرد</strong></p> <p style="text-align: right;">در این فرمول از چگالی فولاد که برابر ۷٫۸ گرم بر سانتیمتر مکعب است برای محاسبه ی وزن میلگرد استفاده شده است. به عنوان مثال برای تعیین تقریبی وزن میلگرد ۱۴ از طریق فرمول باید شعاع آن را به دست&zwnj;آورد. این کار با تقسیم عدد ۱۴ بر ۲ انجام می شود. عدد ۷ میلیمتر را به عنوان شعاع میلگرد در فرمول قرار داده و وزن طول ۱ متر از میلگرد را بر حسب کیلوگرم به دست می آوریم.</p> <h2>مقایسه جدول وزن میلگرد کارخانه ها</h2> <table class="table1200" style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <p><strong>وزن هر شاخه میلگرد</strong><strong>&nbsp;kg</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p><strong>8</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p><strong>10</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p><strong>12</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p><strong>14</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p><strong>16</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p><strong>18</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p><strong>20</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p><strong>22</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p><strong>25</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p><strong>28</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p><strong>32</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 118px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 118px;" width="99"> <h3>وزن&nbsp;<strong><a title="قیمت میلگرد اصفهان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" target="_blank" >میلگرد ذوب آهن اصفهان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 118px;" width="44"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 118px;" width="48"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 118px;" width="56"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 118px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 118px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 118px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 118px;" width="48"> <p>29.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 118px;" width="48"> <p>35.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 118px;" width="48"> <p>46.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 118px;" width="48"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 118px;" width="48"> <p>75.7</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>&nbsp; </strong><strong>وزن میلگرد کویر کاشان</h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>46.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>58.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>76</p> </td> </tr> <tr style="height: 102px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 102px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد شاهین" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8" target="_blank" >میلگرد شاهین بناب</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 102px;" width="44"> <p>4.44</p> <p>4.66</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 102px;" width="48"> <p>7.07</p> <p>7.31</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 102px;" width="56"> <p>10.19</p> <p>10.54</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>13.88</p> <p>14.36</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>18.29</p> <p>18.77</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>23.16</p> <p>23.76</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>28.60</p> <p>29.3&shy;5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 102px;" width="48"> <p>34.50</p> <p>35.41</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>44.75</p> <p>25.57</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 102px;" width="48"> <p>55.92</p> <p>57.39</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 102px;" width="48"> <p>73.05</p> <p>74.98</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد ظفربناب" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8" target="_blank" >میلگرد ظفربناب</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>6.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>13.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>17.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>22.1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>45.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد حسن رود" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF" target="_blank" >میلگرد حسن رود</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>6.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>13.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>22.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن<a title="قیمت میلگرد ابرکوه" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87" target="_blank" > میلگرد ابرکوه</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>29.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>46.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>75.7</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 57px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد قائم" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C" target="_blank" >میلگرد قائم</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 57px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 57px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 57px;" width="56"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 57px;" width="48"> <p>13.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 57px;" width="48"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 57px;" width="48"> <p>22.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 57px;" width="48"> <p>28.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 57px;" width="48"> <p>35.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 57px;" width="48"> <p>46</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 57px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 57px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد آذر فولاد امین" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86" target="_blank" >میلگرد آذر فولاد امین</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.41</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.13</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>13.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18.13</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>28.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>34.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>44.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>56</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>73.1</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد آناهیتا" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86" target="_blank" >میلگرد آناهیتا گیلان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>13.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>22.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>28.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>34</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>44.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>55.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>71</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن<a title="قیمت میلگرد اهواز" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2" target="_blank" > میلگرد اهواز</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>34.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>46</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>57</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>76</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد بافق یزد" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%8C%D8%B2%D8%AF" target="_blank" >میلگرد بافق یزد</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>29.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>46.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>75.7</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4" target="_blank" >میلگرد کاوه تیکمه داش</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.596</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.284</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.152</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>13.86</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18.96</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>23.28</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>28.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>34.41</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>44.88</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>56.88</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>74.4</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن<a title="قیمت میلگرد زاگرس" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3" target="_blank" > میلگرد زاگرس</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.74</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>46.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>75.7</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد آریان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF" target="_blank" >میلگرد آریان فولاد</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;29</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;44</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>55.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 102px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 102px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد سیرجان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="_blank" >میلگرد سیرجان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 102px;" width="44"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 102px;" width="48"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 102px;" width="56"> <p>10</p> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>13</p> <p>13.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>22.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 102px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 102px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد نیشابور" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1" target="_blank" >میلگرد نیشابور</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 102px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 102px;" width="48"> <p>7.4&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 102px;" width="56"> <p>10.8&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>14.2</p> <p>14.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>18.8</p> <p>19.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>24</p> <p>24.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>29</p> <p>29.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 102px;" width="48"> <p>36</p> <p>36.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>46.8</p> <p>47.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 102px;" width="48"> <p>57.8</p> <p>58.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;75.7</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد میانه" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87" target="_blank" >میلگرد میانه</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>8&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>11&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>29.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>46.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>75&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 102px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 102px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد امیرکبیر خزر" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1" target="_blank" >میلگرد امیرکبیر خزر</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 102px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;7.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 102px;" width="56"> <p>10.7</p> <p>11.1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>13.7</p> <p>14.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>18</p> <p>18.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>28</p> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;34</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;43</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;55</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;72</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>ورن <a title="قیمت میلگرد روهینا جنوب" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8" target="_blank" >میلگرد روهینا جنوب</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>23.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>57</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>74</p> </td> </tr> <tr style="height: 102px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 102px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد شاهرود" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF" target="_blank" >میلگرد شاهرود</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 102px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;7.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 102px;" width="56"> <p>11&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>15&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>18</p> <p>19.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>24</p> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>29.5</p> <p>31</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;37</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>48&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 102px;" width="48"> <p>58&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;75</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد نورد گلستان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank" >میلگرد نورد گلستان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>46.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>75.7</p> </td> </tr> <tr style="height: 102px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 102px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد ارگ تبریز" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2" target="_blank" >میلگرد ارگ تبریز</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 102px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;7.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 102px;" width="56"> <p>&nbsp;10.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>18.5</p> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>23</p> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 102px;" width="48"> <p>29.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 102px;" width="48"> <p>35</p> <p>35.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;49.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 102px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد راد همدان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86" target="_blank" >میلگرد راد همدان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>&nbsp;4.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>6.2&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>21.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>27</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>31</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>42</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد هشترود" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF" target="_blank" >میلگرد هشترود</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>22.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>27.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>34</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>44</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد سیادن ابهر" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1" target="_blank" >میلگرد سیادن ابهر</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>29.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>45.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد بردسیر کرمان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86" target="_blank" >میلگرد بردسیر کرمان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>46.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>75.7</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد کویر کاشان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86" target="_blank" >میلگرد کویر کاشان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.35</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>11.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>15.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>31</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>37.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>48.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>60.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>79</p> </td> </tr> <tr style="height: 118px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 118px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد جهان فولاد" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86" target="_blank" >میلگرد جهان فولاد سیرجان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 118px;" width="44"> <p>4.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 118px;" width="48"> <p>7.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 118px;" width="56"> <p>10.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 118px;" width="48"> <p>14.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 118px;" width="48"> <p>18.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 118px;" width="48"> <p>23.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 118px;" width="48"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 118px;" width="48"> <p>34.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 118px;" width="48"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 118px;" width="48"> <p>56.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 118px;" width="48"> <p>73.5</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="میلگرد قزوین" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86" target="_blank" >میلگرد قزوین</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد کیان ابهر" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1" target="_blank" >میلگرد کیان ابهر</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>33.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>43.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="میلگرد فایکو" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%81%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88" target="_blank" >میلگرد فایکو</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>29.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>46.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>57</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>75</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن میلگرد اردبیل </h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد آریا ذوب" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B0%D9%88%D8%A8" target="_blank" >میلگرد آریا ذوب</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.74</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>29.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>46.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد بردسیر کرمان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86" target="_blank" >میلگرد بردسیر کرمان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.74</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>29.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>35.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>46.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>75.7</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد خرمدشت" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%AA" target="_blank" >میلگرد خرمدشت</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>34</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>57</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="میلگرد سپهر ایرانیان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank" >میلگرد سپهر ایرانیان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>23.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>28.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>ورن <a title="میلگرد پرشین فولاد" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF" target="_blank" >میلگرد پرشین فولاد</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>34</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>57</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>74</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد کیان کاشان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86" target="_blank" >میلگرد کیان کاشان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>11.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>15.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="قیمت میلگرد سمنان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86" target="_blank" >میلگرد سمنان</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>23.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>28.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>34.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>44.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; width: 176px; height: 88px;" width="99"> <h3>وزن <a title="میلگرد خلیج فارس" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" target="_blank" >میلگرد خلیج فارس</a></h3> </td> <td style="text-align: center; width: 54px; height: 88px;" width="44"> <p>4.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px; height: 88px;" width="48"> <p>7.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px; height: 88px;" width="56"> <p>10.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>14.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>18.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 65px; height: 88px;" width="48"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center; width: 70px; height: 88px;" width="48"> <p>34.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 64px; height: 88px;" width="48"> <p>45.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px; height: 88px;" width="48"> <p>56.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 56px; height: 88px;" width="48"> <p>73.2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر بخوانید : <a title="جدول اشتال میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/wiki/111/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" >جدول اشتال میلگرد</a></p> </blockquote> <h2>وزن میلگرد 12 متری</h2> <p>وزن میلگردهای تولید شده در ایران بر اساس استاندارد ملی ۳۱۳۲ در جدول زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که میلگردهای موجود در بازار بر حسب سایز دارای مقداری تلرانس وزنی نیز می باشد.&nbsp;</p> <table class="table1200" style="height: 418px; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 58px; text-align: center;"><strong>سایز میلگرد mm</strong></td> <td style="width: 33.3333%; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>وزن هر متر میلگرد&nbsp;Kg</strong></p> </td> <td style="width: 33.3333%; height: 58px; text-align: center;"><strong>ورن شاخه 12 متری میلگرد kg</strong></td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">0.395</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">4.74</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">0.616</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">7.4</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">0.888</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">10.656</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">1.21</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">14.52</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">1.58</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">18.96</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">18</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">2.00</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">24</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">2.47</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">29.64</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">22</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">2.98</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">35.76</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">3.85</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">46.2</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">28</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">4.83</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">57.96</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">32</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">6.31</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">75.72</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">36</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">7.99</td> <td style="width: 33.3333%; height: 30px; text-align: center;">98.88</td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="40 تولیدکننده برتر میلگرد در ایران" href="https://www.modiranahan.com/article/216/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" >40 تولیدکننده برتر میلگرد در ایران</a></p> </blockquote> </blockquote>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱