MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ابعاد تیرآهن IPE روس

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>تیرآهن IPE که در کشور ما کاربرد بسیار زیادی دارد نوعی از تیرآهن است که در آن بال ها ضخامت ثابت دارند. این تیرآهن در کشورهای مختلف تحت استانداردهای ملی و بین المللی تولید میشود. یکی از کشورهای تولیدکننده تیرآهن IPE کشور روسیه است که مطابق با استاندارد GOST اقدام به تولید تیرآهن IPE می نماید. تیرآهن های IPE روسیه از نظر ابعادی در ۴ دسته تولید می شود که مشخصه های ابعادی و استاتیکی آن ها با یکدیگر متفاوت است و هر کدام نیز کاربرد خود را دارند. در این مقاله مشخصات انواع مختلف تیرآهن IPE طبق استاندارد GOST روسیه ارائه شده است.&nbsp;</p>

<p>جداول زیر مشخصات ابعادی <a title="تیرآهن های IPE" href="https://www.modiranahan.com/wiki/8/%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86-IPE-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow">تیرآهن های IPE</a> روسیه بر اساس استاندارد 26020 GOST را ارائه می کند. لازم به ذکر است تیرآهن های IPE دسته ای از تیرآهن ها هستند در آن ها ضخامت بال تیرآهن همانطور که در تصویر مشاهده می شود ثابت است.</p> <p>تیرآهن های IPE روسیه در ۴ نوع استاندارد، بال پهن، ستونی و سری های اضافی D تولید می شوند که مشخصات هر کدام در ادامه ارائه می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="GOST 26020-83 russian standard beam.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1649573253873-GOST%2026020-83%20russian%20standard%20beam.jpg" alt="GOST 26020-83 russian standard beam" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - مقطع تیرآهن IPE</p> <p style="text-align: right;"><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="مشخصات تیرآهن استاندارد IPE&nbsp; روسیه" href="#standard">مشخصات تیرآهن استاندارد IPE&nbsp; روسیه</a></li> <li><a title="مشخصات تیرآهن بال پهن روسیه" href="#h">مشخصات تیرآهن بال پهن روسیه</a></li> <li><span id="standard"></span><a href="#column">مشخصات تیرآهن ستونی روسیه</a></li> <li><a title="مشخصات تیرآهن سری اضافی D روسیه" href="#additional">مشخصات تیرآهن سری اضافی D روسیه</a></li> </ul> <h2>مشخصات تیرآهن استاندارد IPE&nbsp; روسیه</h2> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="Russian normal beams.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1649574233954-Russian%20normal%20beams.jpg" alt="Russian normal beams" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۲ - تیرآهن IPE استاندارد روسیه</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;" rowspan="3" width="64"> <p><strong>مشخصه</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 316px;" colspan="5" width="320"> <p><strong>ابعاد اسمی</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;" width="90"> <p><strong>سطح مقطع</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;" rowspan="2" width="124"> <p><strong>وزن اسمی</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 458px;" colspan="7" width="466"> <p><strong>ویژگی های مقطع، آمار استاتیک</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 316px;" colspan="5"> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"><strong>A</strong></td> <td style="text-align: center; width: 260px;" colspan="4"><strong>Х-Х</strong></td> <td style="text-align: center; width: 198px;" colspan="3"><strong>Y-Y</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p><strong>h</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p><strong>b</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p><strong>s</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p><strong>t</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p><strong>R</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"><strong>см2</strong></td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p><strong>kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"><strong>Ix,см4</strong></td> <td style="text-align: center; width: 75px;"><strong>Wx,см3</strong></td> <td style="text-align: center; width: 67px;"><strong>Sx,см3</strong></td> <td style="text-align: center; width: 52px;"><strong>tx, см</strong></td> <td style="text-align: center; width: 72px;"><strong>Iy,см4</strong></td> <td style="text-align: center; width: 74px;"><strong>Wy,см3</strong></td> <td style="text-align: center; width: 52px;"><strong>ty,см</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">10Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>100,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>4,1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>10,32</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>8,1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>171</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>34,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>19,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>4,07</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>15,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>5,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>1,24</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">12Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>117,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>64</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>3,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5,1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>11,03</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>8,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>257</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>43,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>24,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>4,83</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>22,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>7,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>1,45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">12Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>120,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>64</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>4,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>6,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>13,21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>10,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>318</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>53,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>30,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>4,90</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>27,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>8,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>1,45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">14Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>137,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>73</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>3,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>13,39</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>10,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>435</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>63,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>35,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>5,70</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>36,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>1,65</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">14Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>73</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>4,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>6,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>16,43</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>12,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>541</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>77,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>44,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>5,74</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>44,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>12,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>1,65</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">16Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>157,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>82</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>4,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>16,18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>12,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>689</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>87,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>49,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>6,53</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>54,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>13,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>1,83</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">16Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>160,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>82</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>7,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>20,09</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>15,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>869</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>108,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>61,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>6,58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>68,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>16,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>1,84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">18Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>177,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>91</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>4,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>6,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>19,58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>15,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>1063</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>120,1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>67,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>7,37</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>81,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>18,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>2,04</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">18Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>180,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>91</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>8,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>23,95</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>18,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>1317</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>146,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>83,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>7,41</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>100,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>22,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>2,05</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">20Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>8,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>28,49</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>22,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>1943</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>194,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>110,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>8,26</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>142,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>28,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>2,23</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">23Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>230</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>110</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>9,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>32,91</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>25,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>2996</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>260,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>147,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>9,54</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>200,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>36,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>2,47</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">26Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>258</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>8,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>35,62</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>28,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>4024</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>312,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>176,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>10,63</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>245,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>40,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>2,63</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">26Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>261</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>6,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>39,70</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>31,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>4654</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>356,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>201,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>10,83</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>288,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>48,1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>2,70</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">30Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>296</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>8,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>41,92</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>32,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>6328</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>427,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>240,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>12,29</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>390,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>55,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>3,05</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">30Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>299</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>6,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>46,67</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>36,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>7293</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>487,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>273,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>12,50</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>458,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>65,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>3,13</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">35Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>346</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>155</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>6,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>8,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>49,53</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>38,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>10060</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>581,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>328,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>14,25</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>529,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>68,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>3,27</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">35Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>349</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>155</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>6,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>55,17</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>43,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>11550</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>662,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>373,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>14,47</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>622,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>80,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>3,36</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">40Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>392</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>165</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>7,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>9,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>61,25</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>48,1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>15750</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>803,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>456,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>16,03</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>714,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>86,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>3,42</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">40Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>396</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>165</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>7,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>11,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>69,72</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>54,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>18530</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>935,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>529,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>16,30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>865,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>104,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>3,52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">45Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>443</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>7,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>11,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>76,23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>59,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>24940</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>1125,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>639,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>18,09</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>1073,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>119,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>3,75</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">45Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>447</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>8,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>13,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>85,96</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>67,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>28870</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>1291,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>732,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>18,32</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>1269,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>141,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>3,84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">50Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>492</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>8,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>12,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>92,98</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>73,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>37160</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>1511,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>860,4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>19,99</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>1606,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>160,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>4,16</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">50Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>496</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>9,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>14,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>102,80</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>80,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>42390</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>1709,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>970,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>20,30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>1873,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>187,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>4,27</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">55Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>543</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>9,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>13,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>113,37</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>89,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>55680</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>2051,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>1165,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>22,16</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>2404,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>218,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>4,61</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">55Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>547</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>15,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>124,75</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>97,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>62790</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>2296,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>1302,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>22,43</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>2760,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>250,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>4,70</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">60Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>59</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>230</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>10,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>15,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>135,26</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>106,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>78760</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>2656,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>1512,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>24,13</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>3154,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>274,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>4,83</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">60Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>597</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>230</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>11,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>17,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>147,30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>115,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>87640</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>2936,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>1669,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>24,39</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>3561,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>309,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>4,92</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">70Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>691</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>12,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>15,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>164,70</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>129,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>125930</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>3645,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>2095,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>27,65</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>4556,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>350,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>5,26</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">70Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>697</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>12,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>18,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>183,60</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>144,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>145912</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>4187</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>2393,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>28,19</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>5437,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>418,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>5,44</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">80Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>791</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>13,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>17,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>203,20</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>159,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>199500</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>5044</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>2917,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>31,33</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>6244,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>446,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>5,54</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">80Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>798</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>14,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>20,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>226,60</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>177,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>232200</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>5820</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>3343,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>32,01</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>7527,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>537,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>5,76</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">90Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>893</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>15,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>18,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>247,10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>194,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>304400</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>6817</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>3964,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>35,09</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>8365,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>557,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>5,82</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">90Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>15,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>22,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>272,40</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>213,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>349200</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>7760</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>4480,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>35,80</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>9943,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>662,8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>6,04</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">100Б1</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>990</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>16,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>21,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>293,82</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>230,6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>446000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>9011</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5234,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>38,96</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>11520,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>719,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>6,26</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">100Б2</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>998</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>17,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>25,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>328,90</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>258,2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>516400</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>10350</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>5980,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>39,62</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>13710,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>856,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>6,46</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">100Б3</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p><span id="h"></span>1006</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>18,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>29,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>364,00</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>285,7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>587700</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>11680</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>6736,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>40,18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>15900,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>993,9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>6,61</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;">100Б4</td> <td style="text-align: center; width: 84px;"> <p>1013</p> </td> <td style="text-align: center; width: 57px;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>19,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>32,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 41px;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>400,60</p> </td> <td style="text-align: center; width: 128px;"> <p>314,5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 66px;"> <p>655400</p> </td> <td style="text-align: center; width: 75px;"> <p>12940</p> </td> <td style="text-align: center; width: 67px;"> <p>7470,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>40,45</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>17830,0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 74px;"> <p>1114,3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 52px;"> <p>6,67</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>مشخصات تیرآهن بال پهن روسیه</h2> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="wide flange beams.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1649574322495-wide%20flange%20beams.jpg" alt="wide flange beams" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۳ - تیرآهن IPE بال پهن روسیه</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="64"> <p><strong>مشخصه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="5" width="320"><strong>ابعاد اسمی</strong></td> <td style="text-align: center;" width="90"><strong>سطح مقطع</strong></td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="124"><strong>وزن اسمی</strong></td> <td style="text-align: center;" colspan="7" width="466"><strong>ویژگی های مقطع، آمار استاتیک</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="5"> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>A</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="4"> <p><strong>Х-Х</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3"> <p><strong>Y-Y</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><strong>h</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>b</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>s</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>t</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>R</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>см2</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>kg/м</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Ix,см4</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Wx,см3</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Sx,см3</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>tx,см</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Iy,см4</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Wy,см3</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>ty,см</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20Ш1</td> <td style="text-align: center;"> <p>193</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>38,95</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>30,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2660</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>275</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>153</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8,26</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>507</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>67,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3,61</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23Ш1</td> <td style="text-align: center;"> <p>226</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>155</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>46,08</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>36,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4260</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>377</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>210</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,62</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>622</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>80,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3,67</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26Ш1</td> <td style="text-align: center;"> <p>251</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>54,37</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>42,7</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6225</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>496</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>276</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,70</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>974</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>108,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4,23</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26Ш2</td> <td style="text-align: center;"> <p>255</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>62,73</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>49,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7429</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>583</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>325</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,88</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1168</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>129,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4,31</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30Ш1</td> <td style="text-align: center;"> <p>291</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>68,31</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>53,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>715</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>398</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,34</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1470</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>147,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4,64</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30Ш2</td> <td style="text-align: center;"> <p>295</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>77,65</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>61,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>827</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>462</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,53</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1737</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>173,7</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4,73</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30Ш3</td> <td style="text-align: center;"> <p>299</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>87,00</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>68,3</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14040</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>939</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>526</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,70</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2004</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>200,4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4,80</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35O1</td> <td style="text-align: center;"> <p>338</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>95,67</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>75,1</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>19790</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1171</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>651</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14,38</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3260</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>261</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5,84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35Ш2</td> <td style="text-align: center;"> <p>341</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>104,74</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>82,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22070</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1295</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>721</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14,52</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3650</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>292</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5,90</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35Ш3</td> <td style="text-align: center;"> <p>345</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>116,30</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>91,30</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>25140</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1458</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>813</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14,70</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4170</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>334</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5,99</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40Ш1</td> <td style="text-align: center;"> <p>388</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>122,40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>96,1</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>34360</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1771</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>976</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16,76</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6306</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>420</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,18</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40Ш2</td> <td style="text-align: center;"> <p>392</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>141,60</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>111,1</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>39700</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2025</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1125</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16,75</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7209</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>481</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,14</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40Ш3</td> <td style="text-align: center;"> <p>396</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>157,20</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>123,4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>44740</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2260</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1259</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16,87</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8111</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>541</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,18</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50Ш1</td> <td style="text-align: center;"> <p>484</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>145,70</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>114,4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>60930</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2518</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1403</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20,45</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6762</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>451</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,81</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50Ш2</td> <td style="text-align: center;"> <p>489</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>176,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>138,7</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>72530</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2967</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1676</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20,26</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7900</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>526</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,69</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50Ш3</td> <td style="text-align: center;"> <p>495</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>199,20</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>156,4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>84200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3402</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1923</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20,56</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9250</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>617</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,81</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50Ш4</td> <td style="text-align: center;"> <p>501</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>23,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>221,70</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>174,1</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>96150</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3838</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2173</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20,82</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10600</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>707</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,92</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60Ш1</td> <td style="text-align: center;"> <p>580</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>181,10</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>142,1</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>107300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3701</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2068</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>24,35</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9302</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>581</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,17</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60Ш2</td> <td style="text-align: center;"> <p>587</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>225,30</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>176,9</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>131800</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4490</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2544</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>24,19</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11230</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>702</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,06</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60ШЗ</td> <td style="text-align: center;"> <p>595</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>24,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>261,80</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>205,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>156900</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5273</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2997</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>24,48</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13420</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>839</p> </td> <td style="text-align: center;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60Д14</td> <td style="text-align: center;"> <p>603</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>28,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>298,34</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>234,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>182500</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6055</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3455</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>24,73</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15620</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>976</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,23</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70Ш1</td> <td style="text-align: center;"> <p>683</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>19,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>216,40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>169,9</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>172000</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5036</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2843</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>28,19</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,93</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70Ш2</td> <td style="text-align: center;"> <p>691</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>23,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>251,70</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>197,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>205500</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5949</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3360</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>28,58</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12590</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>787</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,07</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70ШЗ</td> <td style="text-align: center;"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>27,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>299,80</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>235,4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>247100</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7059</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4017</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>28,72</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15070</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>942</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,09</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70Ш4</td> <td style="text-align: center;"> <p>708</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>31,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><span id="column"></span>341,60</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>261,1</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>284400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8033</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4598</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>28,85</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17270</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>l079</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,11</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70Ш5</td> <td style="text-align: center;"> <p>718</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>23,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>36,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>389,7</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>305,9</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>330600</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9210</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5298</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>29,13</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20020</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1251</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,17</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>مشخصات تیرآهن ستونی روسیه</h2> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۴ - تیرآهن ستونی رسیه</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="64"> <p><strong>مشخصه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="5" width="320"><strong>ابعاد اسمی</strong></td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="90"><strong>سطح مقطع</strong></td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="124"><strong>وزن اسمی</strong></td> <td style="text-align: center;" colspan="7" width="466"><strong>ویژگی های مقطع، آمار استاتیک</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><strong>h</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>b</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>s</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>t</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>R</strong></td> <td style="text-align: center;" colspan="4"><strong>Х-Х</strong></td> <td style="text-align: center;" colspan="3"><strong>Y-Y</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="5"> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>см2</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>kg/м</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"><strong>Ix,см4</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Wx,см3</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Sx,см3</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>tx,см</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Iy,см4</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Wy,см3</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>ty,см</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20K1</td> <td style="text-align: center;"> <p>195</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>52,82</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>41,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3820</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>392</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>216</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8,50</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1334</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>133</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5,03</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20K2</td> <td style="text-align: center;"> <p>198</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>59,70</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>46,9</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4422</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>447</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>247</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8,61</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1534</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>153</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5,07</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23K1</td> <td style="text-align: center;"> <p>227</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>66,51</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>52,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6589</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>580</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>318</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,95</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2421</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>202</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,03</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23K2</td> <td style="text-align: center;"> <p>230</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>75,77</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>59,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7601</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>661</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>365</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,02</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2766</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>231</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,04</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26K1</td> <td style="text-align: center;"> <p>255</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>83,08</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>65,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>809</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>445</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,14</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3517</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>271</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,51</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26K2</td> <td style="text-align: center;"> <p>258</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>93,19</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>73,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11700</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>907</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>501</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,21</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3957</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>304</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26K3</td> <td style="text-align: center;"> <p>262</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>105,90</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>83,1</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13560</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1035</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>576</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,32</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4544</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>349</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,55</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30K1</td> <td style="text-align: center;"> <p>296</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>108,00</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>84,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18110</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1223</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>672</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,95</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6079</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>405</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30K2</td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>122,70</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>96,3</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20930</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1395</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>771</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13,06</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6980</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>465</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,54</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30К3</td> <td style="text-align: center;"> <p>304</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>138,72</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>108,9</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>23910</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1573</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>874</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13,12</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7881</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>525</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,54</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35К1</td> <td style="text-align: center;"> <p>343</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>139,70</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>109,7</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>31610</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1843</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1010</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15,04</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10720</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>613</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8,76</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35К2</td> <td style="text-align: center;"> <p>348</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>160,40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>125,9</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>37090</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2132</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1173</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15,21</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12510</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>715</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8,83</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35K3</td> <td style="text-align: center;"> <p>353</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>184,10</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>144,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>42970</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2435</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1351</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15,28</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14330</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>817</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8,81</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40К1</td> <td style="text-align: center;"> <p>393</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>175,80</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>138,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>52400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2664</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1457</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17,26</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17610</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>880</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,00</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40К2</td> <td style="text-align: center;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>210,96</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>165,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>64140</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3207</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1767</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17,44</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21350</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1067</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,06</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40K3</td> <td style="text-align: center;"> <p>409</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>24,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>257,80</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>202,3</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>80040</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3914</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2180</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17,62</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>26150</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1307</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,07</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40К4</td> <td style="text-align: center;"> <p>419</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><span id="additional"></span>19,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>29,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>308,60</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>242,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>98340</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4694</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2642</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17,85</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>31500</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1575</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,10</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40К5</td> <td style="text-align: center;"> <p>431</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>23,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>35,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>371,00</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>291,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>121570</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5642</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3217</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18,10</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>37910</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1896</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10,11</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>مشخصات تیرآهن سری اضافی D روسیه</h2> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۵ - تیرآهن سری D روسیه</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="64"> <p><strong>مشخصه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="5" width="320"><strong>ابعاد اسمی</strong></td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="90"><strong>سطح مقطع</strong></td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="124"><strong>وزن اسمی</strong></td> <td style="text-align: center;" colspan="7" width="466"><strong>ویژگی های مقطع، آمار استاتیک</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><strong>h</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>b</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>s</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>t</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>R</strong></td> <td style="text-align: center;" colspan="4"><strong>Х-Х</strong></td> <td style="text-align: center;" colspan="3"><strong>Y-Y</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="5"> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>см2</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>kg/м</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"><strong>Ix,см4</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Wx,см3</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Sx,см3</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>tx,см</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Iy,см4</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Wy,см3</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>ty,см</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24ДБ1</td> <td style="text-align: center;"> <p>239</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>115</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,3</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>35,45</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>27,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3535</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>295,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>166,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,99</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>236,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>41,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2,58</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27ДБ1</td> <td style="text-align: center;"> <p>269</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40,68</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>31,9</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5068</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>376,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>212,7</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,16</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>310,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>49,7</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2,76</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36ДБ1</td> <td style="text-align: center;"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>145</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,3</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>62,60</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>49,1</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13800</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>766,4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>434,1</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14,84</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>627,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>86,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3,17</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35ДБ1</td> <td style="text-align: center;"> <p>349</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>127</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>5,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>42,78</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>33,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8540</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>489,4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>279,4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14,13</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>291,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>45,9</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2,61</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40ДБ1</td> <td style="text-align: center;"> <p>399</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>139</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>6,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>50,58</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>39,7</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13050</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>654,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>374,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16,06</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>404,4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>58,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2,83</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45ДБ1</td> <td style="text-align: center;"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>152</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>67,05</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>52,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21810</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>969,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>556,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18,04</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>646,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>85,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3,10</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45ДБ2</td> <td style="text-align: center;"> <p>450,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>180,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13,3</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>82,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>65,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>28840</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1280</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>722,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18,7</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>144</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3,96</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30ДШ1</td> <td style="text-align: center;"> <p>300,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>201,9</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9,4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>92,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>72,7</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15090</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>563,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>218</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>4,87</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40ДШ1</td> <td style="text-align: center;"> <p>397,6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>302,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11,5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18,7</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>159,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>124,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>46330</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2330</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1290,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17,1</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>8590</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>569</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,36</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50ДШ1</td> <td style="text-align: center;"> <p>496,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>303,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14,2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>198,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>155,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>86010</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3470</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1950,0</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20,8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>9830</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>647</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>7,05</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲