MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول اشتال ناودانی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>ناودانی یک پروفیل فولادی است که از نظر شکل هندسی شبیه U انگلیسی می باشد. سطح مقطع ناودانی از یک جان به صورت افقی و دو بال به صورت عمودی تشکیل شده است. ناودانی استاندارد های ویژه ای دارد که با توجه به اینکه نبشی و ناودانی همچنین تیرآهن و ناودانی همیشه در کنار هم ذکر می شوند، استاندارد های مشترکی نیز در این محصولات مورد استناد قرار میگیرد. برای ناودانی دو استاندارد ابعادی UPE و UPN وجود دارد که UPN یا همان UNP کاربردهای صنعتی زیادی دارد. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="جدول اشتال ناودانی | وزن ناودانی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1622638133516.jpg" alt="جدول اشتال ناودانی | وزن ناودانی" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت ناودانی اصفهان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/77/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >قیمت ناودانی اصفهان</a>&nbsp;در بازارآهن</p> </blockquote> <p>ناودانی یک پروفیل فولادی است که از نظر شکل هندسی شبیه U انگلیسی می باشد. سطح مقطع ناودانی از یک جان به صورت افقی و دو بال به صورت عمودی تشکیل شده است. ناودانی استاندارد های ویژه ای دارد که با توجه به اینکه نبشی و ناودانی همچنین تیرآهن و ناودانی همیشه در کنار هم ذکر می شوند، استاندارد های مشترکی نیز در این محصولات مورد استناد قرار میگیرد. برای ناودانی دو استاندارد ابعادی UPE و UPN وجود دارد که UPN یا همان UNP کاربردهای صنعتی زیادی دارد.</p> <p>ناودانی به دو روش پرسی و فابریک تولید می گردد. قیمت ناودانی آهنی به روش تولید آن بستگی دارد. <a title="قیمت ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/77/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >قیمت ناودانی</a> پرسی تابع <a title="قیمت ورق سیاه" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/80/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87" target="_blank" >قیمت ورق سیاه</a>، <a title="قیمت ورق گالوانیزه" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/72/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87" target="_blank" >قیمت ورق گالوانیزه</a> و<a title=" قیمت ورق روغنی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/71/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C" target="_blank" > قیمت ورق روغنی</a> می باشد. ناودانی آهنی به دو صورت 6 و 12 متری در بازار عرضه می گردد، که یکسری از سایز ها فقط 6 متری تولید می شوند. همچنین ناودانی در بازار آهن به دو صورت عرضه می گردد؛ یک ناودانی اروپایی که از لحاظ شکلی شکیل تر و از لحاظ وزنی سبک تر است و دوم ناودانی تولید داخل کشور در بازار مانند ناودانی شکفته مشهد.</p> <p>از ناودانی برای ساخت و پشتیبانی ساپورت ها در خطوط لوله و یا در پالایشگاه ها در واحد پایپینگ استفاده زیادی می گردد. همچنین ناودانی در تولید قاب ها و پایه های تجهیزات صنعتی مورد نیاز می باشد. ناودانی در صنعت راهسازی نیز به عنوان پایه گاردریل و دیگر تجهیزات ترافیکی کاربرد دارد. در مصرف ساختمانی می توان استفاده در چهارچوب در و پنجره و یا ترمیم یک بخش از بنای تخریب شده را مثال زد. &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تفاوت ناودانی c و u" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1622637633828.jpg" alt="تفاوت ناودانی c و u" />تصویر شماره 1 - تفاوت ناودانی c و u</p> <h2>فرمول محاسبه <a title="وزن ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/72/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">وزن ناودانی</a></h2> <p>مشخصات ابعادی، وزنی و رواداری های مربوط به ناودانی در بخش اول &nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/DIN-1026-1-2009-09.pdf" rel="nofollow">استاندارد DIN 1026</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/4477-1.pdf" rel="nofollow">استاندارد ملی ایران 4477</a>&nbsp; آمده است. همچنین برای بدست آوردن وزن هر شاخه ناودانی می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:</p> <p style="text-align: left;"><strong>طول ناودانی (بر حسب متر) * وزن یک متر ناودانی بر اساس ابعاد از جدول اشتال = وزن ناودانی</strong></p> <p><strong>به عنوان مثال وزن ناودانی UPN50 به طول 12 متر از طریق فرمول بالا محاسبه شود:</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong>5.59*12 = 67.08</strong></p> <p>ناودانی از نظر شکل ظاهری بال ها دارای دو نوع UPE و UNP است. ناودانی UNP نسبت به دیگر انواع ناودانی وزن و ضخامت بالاتری داری و کاربرد آن عموما در ساخت پروژه های صنعتی است.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="راهنمای خرید ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/article/95/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">راهنمای خرید ناودانی</a></p> </blockquote> <h2>جدول اشتال ناودانی UPE</h2> <p>در ناودانی UPE دو لبه به صورت کاملا موازی هستند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ناودانی upe" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/UPE-profilel.jpg" alt="ناودانی upe" />تصویر شماره 2 - ناودانی upe</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>H ارتفاع جان ناودانی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Lx شعاع ژیراسیون</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>B پهنای باله ناودانی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Wel.x مدل الاستیک محور x</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>S ضخامت جان</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Wpl.y مدول پلاستیک محور y</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>T ارتفاع داخل دهانه ناودانی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Ix ممان اینرسی</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>R شعاع انحنا داخلی اتصال جان به باله</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Avy محیط برشی موازی با باله</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>H1 ارتفاع داخل دهانه ناودانی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Ly شعاع ژیراسیون</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>Q شعاع کمانش</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Wel.y مدول قطع Y</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>Emin حداقل فاصله از محور</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Wpl.y مدول پلاستیک محور y</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>Emax حداکثر فاصله از محور</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Iy ممان اینرسی y</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>A &nbsp;مساحت مقطع</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Ss حداقل فاصله باله تا جان</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>G &nbsp;وزن مخصوص 1 متر</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>It مقدار ثابت اینرسی پیچشی</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>Al محیط طول</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Lw مدول اینرسی</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>D ارتفاع داخلی دهانه منهای شعاع انحنای داخلی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Xs محور برش از جان</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="262"> <p>Ag مساحت کلی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="307"> <p>Xm مرکز برش از محور</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="width: 894px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="894"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="64"> <p><strong>علامت اختصاری</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>UPE</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="6" width="229"> <p><strong>اندازه بر حسب میلی متر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="40"> <p><strong>A<sub>Steg</sub></strong></p> <p><strong><sub>&nbsp;</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>2</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="41"> <p><strong>A</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cm<sup>2</sup></strong></p> <p><strong><sup>&nbsp;</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="47"> <p><strong>G</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="6" width="253"> <p><strong>محورهای خمش</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="39"> <p><strong>e<sub>z</sub></strong></p> <p><strong><sub>&nbsp;</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="39"> <p><strong>Y<sub>m</sub></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="39"> <p><strong>S<sub>y</sub></strong></p> <p><strong><sub>&nbsp;</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="101"> <p><strong>سوراخ های لبه طبق DIN 997</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="37"> <p><strong>h</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="37"> <p><strong>b</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="40"> <p><strong>T<sub>s</sub></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p><strong>T<sub>g</sub></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="29"> <p><strong>r</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="45"> <p><strong>h-2c</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="128"> <p><strong>y-y</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="125"> <p><strong>z-z</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="44"> <p><strong>d 1</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="58"> <p><strong>w 1</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="40"> <p><strong>t</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p><strong>F</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p><strong>I<sub>y</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>4</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p><strong>W<sub>y</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>3</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p><strong>I<sub>y</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p><strong>I<sub>z</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>4</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p><strong>W<sub>z</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>3</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p><strong>I<sub>z</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p><strong>e<sub>z</sub></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p><strong>Y<sub>m</sub></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p><strong>S<sub>y</sub></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.92</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>10.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>7.90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>107</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>26.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>3.26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>25.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>7.98</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>1.59</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>1.82</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>3.71</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>6.87</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>9.82</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>207</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>41.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>4.07</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>38.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>1.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>1.91</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>3.93</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>8.62</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>15.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>12.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>364</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>60.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>4.86</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>55.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>13.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>1.90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>1.98</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>4.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>10.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>17/13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>9.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>98</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6.55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>18.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>599</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>85.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>5.71</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>78.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>18.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.07</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>4.54</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>12.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>117</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8.28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>21.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>17.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>911</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>114</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>6.48</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>107</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>22.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.27</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>4.76</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>13.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>21/17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>40</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>135</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>9.32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>25.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>19.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>1353</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>7.34</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>144</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>28.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.39</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.47</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>5.19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>15.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>40</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>11.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>152</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>11.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>29.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>22.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>1909</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>191</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>8.11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>187</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>34.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.54</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.56</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>5.41</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>17.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>23/21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>12.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>170</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>33.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>26.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>2682</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>244</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>8.90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>246</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>42.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>5.70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>19.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>185</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>15.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>38.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>30.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>3599</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>9.67</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>311</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>50.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.84</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.79</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>5.91</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>20.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>25/23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>270</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>270</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>95</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>213</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>19.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>44.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>35.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>5255</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>389</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>10.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>401</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>60.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.99</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.89</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>6.14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>23.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>27.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>56.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>44.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>7823</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>522</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>11.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>538</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>75.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>3.08</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.89</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>6.03</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>25.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>55</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>330</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>330</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>105</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>262</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>34.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>67.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>53.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>11008</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>667</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>12.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>681</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>89.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>3.17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>6.00</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>27.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>60</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>110</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>290</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>41.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>77.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>61.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>14825</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>824</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>13.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>844</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>105</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>3.29</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.97</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>6.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>30.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>60</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="64"> <p><span id="tabale"></span>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>115</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="29"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>328</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>51.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="41"> <p>91.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="47"> <p>72.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>20981</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>1049</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>15.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>1045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="43"> <p>123</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>3.37</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>2.98</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>6.06</p> </td> <td style="text-align: center;" width="39"> <p>33.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="58"> <p>60</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>جدول اشتال ناودانی UAP</h2> <table class="table1200" style="width: 894px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="894"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 52px;" rowspan="3" width="62"> <p><strong>علامت اختصاری</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>UAP</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 252px;" colspan="6" width="244"> <p><strong>اندازه بر حسب میلی متر</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 18px;" rowspan="3" width="40"> <p><strong>A<sub>Steg</sub></strong></p> <p><strong><sub>&nbsp;</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>2</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" rowspan="2" width="40"> <p><strong>A</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cm<sup>2</sup></strong></p> <p><strong><sup>&nbsp;</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 50px;" rowspan="3" width="47"> <p><strong>G</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 237px;" colspan="6" width="254"> <p><strong>محورهای خمش</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" rowspan="2" width="40"> <p><strong>e<sub>z</sub></strong></p> <p><strong><sub>&nbsp;</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" rowspan="2" width="40"> <p><strong>Y<sub>m</sub></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" rowspan="2" width="37"> <p><strong>S<sub>y</sub></strong></p> <p><strong><sub>&nbsp;</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 84px;" colspan="2" width="87"> <p><strong>سوراخ های لبه طبق DIN 997</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 34px;" rowspan="2" width="37"> <p><strong>h</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" rowspan="2" width="37"> <p><strong>b</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 30px;" rowspan="2" width="37"> <p><strong>T<sub>s</sub></strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p><strong>T<sub>g</sub></strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" rowspan="2" width="48"> <p><strong>r</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 60px;" rowspan="2" width="38"> <p><strong>h-2c</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 120px;" colspan="3" width="131"> <p><strong>y-y</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 117px;" colspan="3" width="124"> <p><strong>z-z</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" rowspan="2" width="45"> <p><strong>d 1</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 37px;" rowspan="2" width="43"> <p><strong>w 1</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p><strong>t</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="40"> <p><strong>F</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 43px;" width="48"> <p><strong>I<sub>y</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>4</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="42"> <p><strong>W<sub>y</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>3</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p><strong>I<sub>y</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 40px;" width="42"> <p><strong>I<sub>z</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>4</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="41"> <p><strong>W<sub>z</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>3</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p><strong>I<sub>z</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p><strong>e<sub>z</sub></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p><strong>Y<sub>m</sub></strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="37"> <p><strong>S<sub>y</sub></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 52px;" width="62"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center; width: 30px;" width="37"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 60px;" width="38"> <p>48</p> </td> <td style="text-align: center; width: 18px;" width="40"> <p>3.60</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="40"> <p>10.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 50px;" width="47"> <p>8.38</p> </td> <td style="text-align: center; width: 43px;" width="48"> <p>107</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="42"> <p>26.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>3.17</p> </td> <td style="text-align: center; width: 40px;" width="42"> <p>21.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="41"> <p>7.38</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>1.41</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>1.61</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>3.17</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="37"> <p>6.72</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="45"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center; width: 37px;" width="43"> <p>25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 52px;" width="62"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center; width: 30px;" width="37"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>8.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>8.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 60px;" width="38"> <p>66</p> </td> <td style="text-align: center; width: 18px;" width="40"> <p>5.03</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="40"> <p>13.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 50px;" width="47"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 43px;" width="48"> <p>210</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="42"> <p>41.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>3.96</p> </td> <td style="text-align: center; width: 40px;" width="42"> <p>32.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="41"> <p>9.95</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>1.57</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>1.70</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>3.38</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="37"> <p>8.45</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="45"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center; width: 37px;" width="43"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 52px;" width="62"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>130</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center; width: 30px;" width="37"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 60px;" width="38"> <p>92</p> </td> <td style="text-align: center; width: 18px;" width="40"> <p>7.23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="40"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 50px;" width="47"> <p>13.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 43px;" width="48"> <p>460</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="42"> <p>70.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>5.12</p> </td> <td style="text-align: center; width: 40px;" width="42"> <p>51.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="41"> <p>13.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>1.71</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>1.77</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>3.56</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="37"> <p>11.0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="45"> <p>17/13</p> </td> <td style="text-align: center; width: 37px;" width="43"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 52px;" width="62"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center; width: 30px;" width="37"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>10.25</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>10.25</p> </td> <td style="text-align: center; width: 60px;" width="38"> <p>109</p> </td> <td style="text-align: center; width: 18px;" width="40"> <p>9.78</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="40"> <p>22.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 50px;" width="47"> <p>17.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 43px;" width="48"> <p>796</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="42"> <p>106</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>5.90</p> </td> <td style="text-align: center; width: 40px;" width="42"> <p>93.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="41"> <p>21.0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>2.02</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>2.05</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>4.10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="37"> <p>12.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="45"> <p>21/17</p> </td> <td style="text-align: center; width: 37px;" width="43"> <p>35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 52px;" width="62"> <p>175</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>175</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center; width: 30px;" width="37"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>10.75</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>10.75</p> </td> <td style="text-align: center; width: 60px;" width="38"> <p>132</p> </td> <td style="text-align: center; width: 18px;" width="40"> <p>12.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="40"> <p>27.1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 50px;" width="47"> <p>21.2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 43px;" width="48"> <p>1270</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="42"> <p>145</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>6.85</p> </td> <td style="text-align: center; width: 40px;" width="42"> <p>126</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="41"> <p>25.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>2.16</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>2.12</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>4.32</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="37"> <p>14.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="45"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 37px;" width="43"> <p>40</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 52px;" width="62"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center; width: 30px;" width="37"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>11.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>11.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 60px;" width="38"> <p>154</p> </td> <td style="text-align: center; width: 18px;" width="40"> <p>15.1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="40"> <p>32.0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 50px;" width="47"> <p>25.1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 43px;" width="48"> <p>1946</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="42"> <p>195</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>7.80</p> </td> <td style="text-align: center; width: 40px;" width="42"> <p>170</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="41"> <p>32.1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>2.30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>2.22</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>4.53</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="37"> <p>16.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="45"> <p>23/21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 37px;" width="43"> <p>40</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 52px;" width="62"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center; width: 30px;" width="37"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 60px;" width="38"> <p>170</p> </td> <td style="text-align: center; width: 18px;" width="40"> <p>16.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="40"> <p>36.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 50px;" width="47"> <p>28.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 43px;" width="48"> <p>2710</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="42"> <p>246</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>8.64</p> </td> <td style="text-align: center; width: 40px;" width="42"> <p>222</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="41"> <p>39.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>2.48</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>2.40</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>4.94</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="37"> <p>18.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="45"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 37px;" width="43"> <p>45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 52px;" width="62"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>85</p> </td> <td style="text-align: center; width: 30px;" width="37"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 60px;" width="38"> <p>196</p> </td> <td style="text-align: center; width: 18px;" width="40"> <p>21.3</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="40"> <p>43.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 50px;" width="47"> <p>34.4</p> </td> <td style="text-align: center; width: 43px;" width="48"> <p>4137</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="42"> <p>331</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>9.72</p> </td> <td style="text-align: center; width: 40px;" width="42"> <p>295</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="41"> <p>48.9</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>2.60</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>2.45</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>5.04</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="37"> <p>21.1</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="45"> <p>25/23</p> </td> <td style="text-align: center; width: 37px;" width="43"> <p>45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 52px;" width="62"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 34px;" width="37"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; width: 30px;" width="37"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="48"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center; width: 60px;" width="38"> <p>236</p> </td> <td style="text-align: center; width: 18px;" width="40"> <p>27.0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="40"> <p>58.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 50px;" width="47"> <p>46.0</p> </td> <td style="text-align: center; width: 43px;" width="48"> <p>8171</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="42"> <p>545</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>11.8</p> </td> <td style="text-align: center; width: 40px;" width="42"> <p>562</p> </td> <td style="text-align: center; width: 39px;" width="41"> <p>79.7</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>3.10</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>2.96</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="40"> <p>6.17</p> </td> <td style="text-align: center; width: 38px;" width="37"> <p>25.6</p> </td> <td style="text-align: center; width: 47px;" width="45"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center; width: 37px;" width="43"> <p>55</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2>جدول اشتال ناودانی UNP</h2> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ناودانی unp" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/U1NP.jpg" alt="ناودانی unp" />تصویر شماره 3 - ناودانی unp</p> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="width: 894px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="894"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="61"> <p><strong>علامت اختصاری</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>UPN</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="6" width="232"> <p><strong>اندازه بر حسب میلی متر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="40"> <p><strong>A<sub>Steg</sub></strong></p> <p><strong><sub>&nbsp;</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>2</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="40"> <p><strong>A</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cm<sup>2</sup></strong></p> <p><strong><sup>&nbsp;</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="3" width="46"> <p><strong>G</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="6" width="265"> <p><strong>محورهای خمش</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="40"> <p><strong>e<sub>z</sub></strong></p> <p><strong><sub>&nbsp;</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="40"> <p><strong>Y<sub>m</sub></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="40"> <p><strong>S<sub>y</sub></strong></p> <p><strong><sub>&nbsp;</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="2" width="88"> <p><strong>سوراخ های لبه طبق DIN 997</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="37"> <p><strong>h</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="37"> <p><strong>b</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="40"> <p><strong>T<sub>s</sub></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p><strong>T<sub>g</sub></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="40"> <p><strong>r</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="37"> <p><strong>h-2c</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="144"> <p><strong>y-y</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="121"> <p><strong>z-z</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="50"> <p><strong>d 1</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="38"> <p><strong>w 1</strong></p> <p><strong>mm</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="40"> <p><strong>t</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p><strong>F</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p><strong>I<sub>y</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>4</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p><strong>W<sub>y</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>3</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p><strong>I<sub>y</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p><strong>I<sub>z</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>4</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p><strong>W<sub>z</sub></strong></p> <p><strong>Cm<sup>3</sup></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p><strong>I<sub>z</sub></strong></p> <p><strong>cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p><strong>e<sub>z</sub></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p><strong>Y<sub>m</sub></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p><strong>S<sub>y</sub></strong></p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>30X15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.02</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>1.74</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>2.53</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>1.69</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>1.07</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.38</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.39</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.52</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.74</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>4.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>10</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>33</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.44</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>4.27</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>6.39</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>4.26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>1.08</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.33</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.68</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.99</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.31</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>8.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>20</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>40X20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.72</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>2.87</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>7.58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>3.79</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>1.44</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.86</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.56</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.67</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.01</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>6.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>11</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6.21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>4.87</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>14.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>7.05</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>1.50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6.68</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.08</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.04</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.33</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>8.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>20</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>50X25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.92</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>3.86</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>16.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>6.73</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>1.85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.49</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.48</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.71</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.81</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.34</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>8.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>16</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>38</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>5.59</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>26.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>1.92</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>9.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.37</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.47</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>20</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6.46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>5.07</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>31.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>2.21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.51</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.84</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>0.91</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>8.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>18</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>33</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>9.03</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>7.09</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>57.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>17.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>2.52</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>14.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.07</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>47</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>11.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>8.64</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>106</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>26.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>3.10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>19.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6.36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.33</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.67</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>64</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.49</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>206</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>41.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>3.91</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>29.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8.49</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.47</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.93</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8.42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>82</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7.77</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>17.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>13.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>364</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>60.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>4.62</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>43.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>11.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.59</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.03</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>10.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>17/13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>30</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>97</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>9.10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>20.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>16.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>605</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>86.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>5.45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>62.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>14.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.37</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>11.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>116</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>11.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>24.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>18.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>925</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>116</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>6.21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>85.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>18.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.89</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.84</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.56</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>13.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>21/17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>133</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>28.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>22.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>1350</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>150</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>6.95</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>114</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>22.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.02</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>1.92</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>15.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>40</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>11.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>151</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>16.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>32.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>25.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>1910</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>191</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>7.70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>148</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>27.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.01</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.94</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>16.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>23/21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>40</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>166</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>18.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>37.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>29.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>2690</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>245</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>8.48</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>197</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>33.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>18.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>185</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>21.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>42.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>33.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>3600</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>9.22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>248</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>39.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.42</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.39</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>20.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>25/23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>201</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>24.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>48.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>37.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>4820</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>317</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>9.99</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>317</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>47.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.56</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>21.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>95</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>216</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>26.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>53.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>41.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>6280</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>448</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>10.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>399</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>57.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.74</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.53</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.02</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>23.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>232</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>28.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>58.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>46.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>8030</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>535</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>11.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>495</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>67.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.41</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>25.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>55</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>247</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>42.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>75.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>59.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>10870</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>679</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>12.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>597</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>80.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.81</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.82</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>26.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>58</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>283</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>46.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>77.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>60.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>12840</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>734</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>12.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>570</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>75.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.72</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>28.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>58</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>380</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>380</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>102</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>313</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>49.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>80.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>63.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>15760</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>829</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>14.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>615</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>78.7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.77</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.38</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>4.58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>31.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>60</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="61"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>110</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="37"> <p>325</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>53.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>91.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="46"> <p>71.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="52"> <p>20350</p> </td> <td style="text-align: center;" width="44"> <p>1020</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>140.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>846</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>102</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>3.04</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>2.65</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>5.11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="40"> <p>32.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="50"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="38"> <p>60</p> </td> </tr> </tbody> </table>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲