MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

مراحل از بین رفتن زنگ زدگی تیرآهن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>مسلماً آهن یکی از مهمترین فلزات جهان است. این ماده، نسبتاً قوی، سبک، قابل انعطاف و بسیار حساس به زنگ زدگی می&zwnj;باشد. آهن دارای سطوح صاف و نقره&zwnj;ای براق مایل به رنگ خاکستری ا&zwnj;ست ولی با گذشت زمان این فلز همه کاره، به رنگ قرمز یا قهوه&zwnj;ای در می&zwnj;آید که به آنها اکسید دارای ترکیبات آهن یا زنگ آهن گفته می&zwnj;شود. این نوشته را تا پایان مطالعه کنید تا از واکنش های شیمیایی زنگ آهن و راه های مقابله با زنگ آهن مطلع شوید.</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تیرآهن.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1624098500777.jpg" alt="مراحل از بین رفتن زنگ زدگی تیرآهن" /></p> <blockquote> <p style="text-align: right;"><a title="قیمت تیرآهن" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/82/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" >قیمت تیرآهن</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>مسلماً آهن یکی از مهمترین فلزات جهان است. این ماده، نسبتاً قوی، سبک، قابل انعطاف و بسیار حساس به زنگ زدگی می&zwnj;باشد. آهن دارای سطوح صاف و نقره&zwnj;ای براق مایل به رنگ خاکستری ا&zwnj;ست ولی با گذشت زمان این فلز همه کاره، به رنگ قرمز یا قهوه&zwnj;ای در می&zwnj;آید که به آنها اکسید دارای ترکیبات آهن یا زنگ آهن گفته می&zwnj;شود. این نوشته را تا پایان مطالعه کنید تا از واکنش های شیمیایی زنگ آهن و راه های مقابله با زنگ آهن مطلع شوید.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><a href="#CHEGOUNEH">زنگ آهن چگونه به وجود می&zwnj;آید؟</a></li> <li><a href="#VACONESH1">واکنش شیمیایی زنگ آهن</a></li> <li><a href="#VACONESH2">واکنش های زنگ آهن به طور خلاصه</a></li> <li><a href="#METHOD">روش های جلوگیری از زنگ آهن</a></li> <li><a href="#MORED">6 مورد از ساده ترین راه ها برای از بین بردن زنگ آهن</a></li> <li><span id="CHEGOUNEH"></span><a href="#WHEN">چه موقع باید فرآیند زنگ زدگی روی تیرآهن انجام شود؟</a></li> <li><a href="#way">راه های جلوگیری از زنگ زدگی تیرآهن</a></li> <li><a href="#remove">روش های از بین بردن زنگ تیرآهن</a></li> </ul> <h2 id="VACONESH1"></span>زنگ آهن چگونه به وجود می&zwnj;آید ؟</h2> <p>در رابطه با تولید زنگ آهن می&zwnj;توان گفت هنگامی که آهن در تماس با آب و اکسیژن قرار می&zwnj;گیرد، اکسید یا زنگ زده می&zwnj;شود. اگر در محیطی که آهن قرار دارد نمک وجود داشته باشد، آهن تمایل بیشتری به خوردگی یا اکسید شدن دارد. جالب است بدانید وقتی آهن زنگ می&zwnj;زند، اکسید های آهن حجم بیشتری از فلز اصلی را می&zwnj;گیرند که می&zwnj;تواند به سازه ساخته شده آسیب وارد کند.</p> <blockquote> <p><span style="font-size: 12pt;">بیشتر بخوانید: <a href="https://www.modiranahan.com/article/287/%DA%86%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF" rel="nofollow">چه&nbsp;فلزاتی زنگ نمی&zwnj;زنند؟</a></span></p> </blockquote> <h2>واکنش شیمیایی زنگ آهن</h2> <p>با وجود اینکه زنگ آهن یک واکنش شیمایی است ولی باید این موضوع را در نظر گرفت که تمامی اکسیدهای آهن را نمی&zwnj;توان زنگ آهن محسوب کرد. همانطور که در بالا هم اشاره کردیم برای ایجاد زنگ آهن، به آب، اکسیژن و آهن نیاز داریم با وجود اینکه 21 در صد از هوا را اکسیژن تشکیل می&zwnj;دهد، ولی برای ایجاد زنگ آهن هوای خشک کافی نست و باید رطوبت یا آب وجود داشته باشد.</p> <p><strong>واکنش اکسیژن و آهن یک واکنش الکتروشیمیایی است که سبب خوردگی آهن می&zwnj;شود در این واکنش، دو واکنش الکتروشیمیایی مجزا صورت می&zwnj;پذیرد که در ادامه به معرفی آن ها می&zwnj;پردازیم:</strong></p> <p><strong>&nbsp;در واکنش اول،&zwnj; اکسایش آهن اتفاق میفتد:</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong>2Fe&rarr;2Fe2++4e&minus;2Fe&rarr;2Fe2++4e&minus;</strong></p> <p>در واکنش دوم کاهش کاتدی اکسیژن صورت می&zwnj;پذیرد:</p> <p style="text-align: left;"><strong>O2+2H2O+4e&minus;&rarr;4OH&minus;O2+2H2O+4e&minus;&rarr;4OH&minus;</strong></p> <p>در اثر واکنش هیدروکسید و یون آهن، هیدروکسید آهن تشکیل داده می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: left;"><strong>2Fe2++4OH&minus;&rarr;2Fe(OH)22Fe2++4OH&minus;&rarr;2Fe(OH)2</strong></p> <p><span id="VACONESH2"></span>لازم به ذکر است گاز اکسیژن، تنها منبع اکسیژن در هوا یا آب نیست بلکه دی اکسید کربن هم منبعی از اکسیژن در فرآیند زنگ آهن به شمار می&zwnj;رود. با واکنش دی اکسید کربن و آب، اسید خفیفی به نام کربنیک اسید تولید می&zwnj;شود. این اسید الکترولیت بهتری نسبت به آب است. در واقع در اثر واکنش اسید با آهن، مولکول های آب به هیدروژن و اکسیژن شکسته می&zwnj;شوند. اکسیژن آزاد شده و آهن حل شده از اکسیدآهن، الکترون آزاد می&zwnj;کنند که می&zwnj;توانند به تمام سطح فلز منتقل شود و زمانی که زنگ آهن تشکیل می&zwnj;گردد، این فرآیند تا خوردگی کامل آهن ادامه پیدا می&zwnj;کند.</p> <blockquote> <p><span style="font-size: 12pt;">بیشتر بخوانید: <a title="بهترین نوع تیرآهن در بازار آهن ایران" href="https://www.modiranahan.com/article/204/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">بهترین نوع تیرآهن در بازار آهن ایران</a></span></p> </blockquote> <h2>واکنش های زنگ آهن به طور خلاصه</h2> <p>واکنش هایی که سبب تشکیل زنگ آهن می&zwnj;شود را به طور خلاصه به همراه پتانسیل استاندارد سلول در زیر معرفی کرده ایم.</p> <p><strong>واکنش در آند:</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong>&nbsp;Fe(s)⟶Fe2+(aq)+2e&nbsp;&minus;E∘Fe2+/Fe=&minus;0.44VFe(s)⟶Fe2+(aq)+2e&nbsp;&minus;EFe2+/Fe∘=&minus;0.44V</strong></p> <p><strong>واکنش در کاتد:</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong>&nbsp;O2(g)+4H+(aq)+4e&minus;⟶2H2O(l)E∘O2/O2=+1.23VO2(g)+4H+(aq)+4e&minus;⟶2H2O(l)EO2/O2∘=+1.23V</strong></p> <p><strong>واکنش کلی:</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong>&nbsp;2Fe&nbsp;(s)+O2(g)+4H+(aq)⟶2Fe&nbsp;2+(aq)+2&nbsp;H2O(l)E∘cell=+1.67V2Fe&nbsp;(s)+O2(g)+4H+(aq)⟶2Fe&nbsp;2+(aq)+2&nbsp;H2O(l)Ecell∘=+1.67V</strong></p> <p><span id="METHOD"></span>چیزی که ما به عنوان زنگ آهن می&zwnj;شناسیم، در واقع آهن (III) اکسید آبدار است که به هنگام واکنش یون آهن (II) با اکسیژن اضافی ایجاد می&zwnj;گردد.</p> <p style="text-align: left;"><strong>4Fe2+(aq)+O2(g)+(4+2x)H2O(l)⟶2Fe2O3&sdot;xH2O(s)+8H+(aq)4Fe2+(aq)+O2(g)+(4+2x)H2O(l)⟶2Fe2O3&sdot;xH2O(s)+8H+(aq)</strong></p> <p>لازم به ذکر است تعداد مولکول های آب در ترکیب آبدار، متغیر است بنابراین با نماد XX نشان داده شده است.</p> <h2>روش&zwnj;های جلوگیری از زنگ آهن</h2> <p>با توجه به گستردگی کاربرد محصولات فولادی، یکی از فعالیت های اقتصادی و فناورانه، جلوگیری از تشکیل زنگ آهن می&zwnj;باشد. لازم به ذکر است زنگ آهن در مقابل هوا نفوذپذیر است و در نتیجه لایه های زیرین زنگ زده هم در معرض خوردگی قرار داند. در نتیجه برای جلوگیری از تشکیل زنگ آهن و خوردگی، به پوشش های نیاز داریم تا این نفوذپذیری را از بین ببرند که در زیر به معرفی برخی از آنها پرداخته ایم:</p> <h3>آلیاژهای ضدزنگ</h3> <p>این روش، لایه ای از کروم اسید تولید می&zwnj;کند تا فرآیند غیرفعال سازی را انجام دهد. این رفتار در منیزیم، تیتانیوم، روی، پلی آنیلین، اکسیدهای روم و آلومینیوم هم دیده می&zwnj;شود. در طراحی محصولات و موادی که دچار زنگ زدگی می&zwnj;شوند باید بدترین شرایط را درنظر گرفت چون این مواد حتی در بهترین شرایط هم به فرآیند زنگ زدن ادامه می&zwnj;دهند.</p> <h3>گالوانیزه کردن (Galvanization) فولاد</h3> <p>این روش پوششی از جنس روی است که به عنوان محافظ بر روی فولاد قرار می&zwnj;گیرد دلیل استفاده از پوشش روی، ارزان بودن آن است از طرفی فلز روی، یک حفاظت کاتدی بر روی فولاد ایجاد می&zwnj;کند و به خوبی بر روی فولاد میچسبد. توجه داشته باشید این پوشش برای محیط هایی که خورندگی بیشتری همچون آب شور دارند، از آبکاری کادمیم استفاده می&zwnj;کنند بنابراین این روش برای شکاف ها، درزها، لوله ها و اتصالات به علت ایجاد شدن فضای خالی در پوشش مناسب نیست. در این شرایط پوشش همچون حفاظت کاتدی جزئی برای فلز عمل می&zwnj;کند ولی به علت داشتن نقش گاند آلوانی، از زنگ زدن لایه های زیرین جلوگیری کرده و برای مدت محدودی، فولاد از زنگ آهن مصون می&zwnj;ماند. پوشش معمولی که برای فولاد در نظر گرفته شده، پوششی از جنس روی با ضخامت 85 میکرومتر می&zwnj;باشد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="گالوانیزه کردن فولاد" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1624099406925.jpg" alt="گالوانیزه کردن فولاد" />تصویر شماره 2 - گالوانیزه کردن فولاد</p> <h3>&nbsp;حفاظت کاتدی</h3> <p>این روش برای محافظت از خوردگی و تشکیل زنگ آهن در تأسیسات زیرزمین عمل می&zwnj;کند. حفاظت کاتدی، واکنش الکتروشیمیایی را با بارالکتریکی محدود می&zwnj;کند. با به کارگیری صحیح این روش، عمل خوردگی به طور کامل متوقف می&zwnj;شود. به طور معمول در حفاظت کاتدی، یک آند فداشونده به سیستم متصل می&zwnj;شود و آهن یا فولاد، نقش کاتد را در سلول الکتروشیمیایی ایفا می&zwnj;کنند.</p> <h3>رنگ زدن و پوشش روغن یا گریس</h3> <p>از فرآیند زنگ آهن می&zwnj;توان با استفاده از پوشش هایی همچون رنگ یا موم جلوگیری کرد در واقع با این عمل، ارتباط آهن یا فولاد با محیط قطع می&zwnj;شود. به طور مثال در داخل کشتی و خودروها، قسمت هایی که سربسته هستند را به کمک تزریق موادی بر پایه موم، در برابر خوردگی از آن ها محافظت می&zwnj;کنند.</p> <p>زمانی که قصد جلوگیری از فرآیند زنگ زدگی یا خوردگی را برای مدت محدودی داشته باشیم، می&zwnj;توانیم لایه نازکی از روغن، گریس و.. روی آهن یا فولاد اعمال کنیم. از کاربردهای این روش می&zwnj;توان یه استفاده در صنعت حمل و نقل یا نگه داری محصولات اشاره کرد یا حتی برای جلوگیری از تشکیل زنگ آهن در سطوح ماشینکاری شده یا رشته های فلزی می&zwnj;توانیم از این روش استفاده کنیم.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title=" رنگ زدن تیرآهن" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1624099943641.jpg" alt=" رنگ زدن تیرآهن" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 - رنگ زدن تیرآهن</p> <h3>ممانعت کننده&zwnj;&zwnj;ها</h3> <p>به کمک این روش، می&zwnj;توان از خوردگی محفظه های عایق جلوگیری کرد. ممانعت کننده ها در محیط های باز و در معرض جریان هوا کاربردی ندارند.</p> <h3 id="MORED"></span>کنترل رطوبت</h3> <p>رطوبت، یکی از عوامل تشدید کننده زنگ زدگی در فولاد و آهن است که ظاهر زشتی را به فولاد می&zwnj;دهد برای جلوگیری از این اتفاق، باید رطوبت محیط را کنترل کرد تا وسایل و تجهیزاتی که مستعد زنگ زدگی هستند، مصون بمانند. جالب است بدانید گرد و خاک می&zwnj;تواند رطوبت را در دام خود بیندازد بنابراین یکی از راه های جلوگیری از زنگ زدگی وسایل، تمیزکردن مرتب و مداوم آن هاست.</p> <h2>6 مورد از ساده ترین راه ها برای از بین بردن زنگ آهن</h2> <p>همانطور که اشاره کردیم، بهترین راه مبارزه با زنگ آهن، حفظ آهن یا فولاد از رطوبت است ولی در ادامه قصد داریم به 6 مورد از روش هایی که با زنگ زدگی مقابله می&zwnj;کنند، اشاره کنیم.</p> <ol> <li><strong>تمیز کردن</strong>: می&zwnj;توانیم با استفاده از فرچه، سطح مورد نظر را تمیز و آن را عاری از گرد و غبار کنیم. اگر زنگ زدگی وسیله شما سطحی و کم باشد، با انجام این کار به راحتی می&zwnj;توانید زنگ زدگی آن را از بین ببرید ولی اگر زنگ آهن عمیق باشد در هر صورت باید وسیله را از گرد و غبار تمیز کنید.</li> <li><strong>استفاده از سرکه سفید</strong>:&nbsp;اغلب زنگ زدگی ها با کمک سرکه سفید از بین می&zwnj;رود. استیک اسید موجود در سرکه، سبب می&zwnj;شود زنگ آهن حل شود. پیشنهاد می&zwnj;شود برای تمیزکردن جواهرات خود از سرکه سفید استفاده کنید ولی به این نکته توجه داشته باشید پس از اتمام کار حتما باید وسیله یا جواهر موردنظر خود را با دقت بشویید چرا که سرکه سفید باعث خوردگی فلز می&zwnj;شود.</li> <li><strong>جوش شیرین</strong>: از جوش شیرین برای تمیز کردن بسیاری از وسایل می&zwnj;توان استفاده کرد ابتدا یک خمیر ضخیم به کمک جوش شیرین و آب درست کنید سپس آن را به طور کامل روی سطح فلز موردنظر پخش کنید اجازه دهید این خمیر برای مدتی بر روی فلز بماند سپس فلز را تمیز کنید برای پاک کردن فلز هم می&zwnj;توانید از فرچه یا سیم ظرفشویی کمک بگیرید.</li> <li><strong>سیب زمینی</strong>:&nbsp;از یک برش سیب زمینی می&zwnj;توانیم برای از بین بردن زنگ زدگی استفاده کنیم. سیب زمینی برای از بین بردن زنگ آهن بر روی چاقو و ماهیتابه به خوبی عمل می&zwnj;کند کافی است یک برش از سیب زمینی را برداریم سپس مقداری نمک یا جوش شیرین بر روی آن بریزیم و بر سطح فلز بکشیم یا فلز را به درون سیب زمینی فرو کنیم و برای مدتی آن را به حال خود رها کنیم. الگزالیک موجود در سیب زمینی سبب می&zwnj;شود زنگ آهن موجود بر روی وسیله حل شود.</li> <li><strong>آب لیمو</strong>:&nbsp;از آب لیمو هم می&zwnj;توان برای از بین بردن زنگ آهن استفاده کرد برای اینکار بهتر است به آبلیمو نمک یا سرکه سفید اضافه کنید تا محلول قوی تری به دست آورید سپس محلول را بر روی سطح موردنظر بریزید تا زنگ <span id="WHEN"></span><span id="WHEN"></span>آهن را حل کند.</li> <li><strong>نوشابه</strong>: شاید تا کنون برای شما اتفاق افتاده کلید یا سکه به درون بطری نوشابه بیفتد پس از خارج کردن آن از بطری، تمیز شده آن را دیده باشید علت آن هم فسفریک اسید موجود در نوشابه است. نوشابه&nbsp; برای بین بردن زنگ آهن و تمیز کردن سر باطری ها هم کاربرد دارد.</li> </ol> <p>بعد از تمام شدن فرآیند زنگ زدایی، سطح موردنظر را با دقت خشک کنید زیرا رطوبت سبب زنگ زدگی مجدد سطح می&zwnj;شود.</p> <blockquote> <p><span style="font-size: 12pt;">بیشتر بخوانید: <a title="5 روش برای از بین بردن زنگ زدگی آهن" href="https://www.modiranahan.com/article/228/5-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">5 روش برای از بین بردن زنگ زدگی آهن</a></span></p> </blockquote> <h2>چه موقع باید فرآیند زنگ زدگی روی تیرآهن انجام شود؟</h2> <p>همانطور که می&zwj;دانیم، تیرآهن هم یک محصول فولادی است که از قائده زنگ زدگی مستثنی نیست بنابراین اگر زنگ زدگی تیرآهن حالت پوسته پوسته داشته باشد، نیاز است قسمت زنگ زده پاکسازی شود حتی می&zwnj;توانید با فشار وارد کردن و ایجاد خراش بر روی تیرآهن، از میزان زنگ زدگی و چسبندگی آن ها به سطح آگاه شد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="زنگ زدن تیرآهن" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1624098598406.jpg" alt="زنگ زدن تیرآهن" /></p> <p style="text-align: center;"><span id="way"></span>تصویر شماره&zwnj;ی 4 - زنگ زدن تیرآهن</p> <blockquote> <p><span style="font-size: 12pt;">بیشتر بخوانید: <a href="https://www.modiranahan.com/article/297/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87" rel="nofollow">محاسبه تیرآهن برای ساحتمان دو طبقه</a></span></p> </blockquote> <h2>راه های جلوگیری از زنگ زدگی تیرآهن</h2> <p>با نکاتی که در زیر به آن ها اشاره کردیم، می&zwnj;توانیم تا حدی جلوی زنگ زدگی تیرآهن را بگیریم.</p> <ul> <li>تیرآهن را از عوامل و محیط های خورنده دور نگه دارید.</li> <li>با ضد زنگ، تیرآهن را بپوشانید.</li> <li>تیرآهن های انبار شده را مدام بررسی کنید و به محض رصد کردن کمترین زنگ زدگی، آن را پاکسازی کنید.</li> <li><span id="remove"></span>تیرآهن&zwnj;ها را چرب کرده و جلا دهید. به خاطر داشته باشید قبل از استفاده باید این مواد روغنی از روی تیرآهن&zwnj;ها پاک شوند.</li> <li>به منظور جلوگیری از زنگ زدگی، تیرآهن ها را روغنی و چرب کرده ولی فراموش نکنید قبل از استفاده آن ها را پاکسازی کنید.</li> <li>از پوشش های ضد خوردگی و زنگ زدگی مانند آبکاری استفاده کنید.</li> </ul> <blockquote> <p><span style="font-size: 12pt;">بیشتر بخوانید: <a title="5 مطلب مهم در مورد تیرآهن" href="https://www.modiranahan.com/article/214/5-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">5 مطلب مهم در مورد تیرآهن</a></span></p> </blockquote> <h2>روش&shy;های از بین بردن زنگ تیرآهن</h2> <p>روش های علمی و کاربردی بسیاری برای از بین بردن زنگ تیرآهن استفاده می&zwnj;شود همچون سند بلاست یا شات، لیزر، واترجت، اسیدشویی و الکترولیز و... که در ادامه این مطلب به طور مختصر به معرفی برخی از آنها می&zwnj;پردازیم.</p> <h3>1. پاک&zwnj;سازی زنگ&zwnj;زدگی تیرآهن با روش سند بلاست</h3> <p>همانطور که در بالا هم اشاره شد، برای جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی، مقاطع فولادی همچون تیرآهن را می&zwnj;توان رنگ آمیزی یا پوشش مناسب بر سطح آن ها اعمال کرد.</p> <p>به دلیل وجود لبه های تیز در تیرآهن، این محصول فولادی بیشتر از سایر محصولات در معرض زنگ زدگی وجود دارد. سند بلاست یکی از روش های پاکسازی تیرآهن از زنگ زدگی است که با استفاده از این روش، یک لایه از روی تیرآهن برداشته می&zwnj;شود. لازم به ذکر است این روش مطابق با استانداردهای <strong>BS، EN وISO 8501-1</strong>، و بازدهی آن حدود 90 درصد می&zwnj;باشد.</p> <h3>2. پاک&zwnj;سازی زنگ&zwnj; تیرآهن با شعله</h3> <p>با عبور فولاد از شعله داغ، سطوح زنگ زده از آن جدامی&zwnj;شود. عملکرد این روش بدین صورت است که با شوک گرمای وارد شده به سطح فولاد، تماس بخش زنگ زده با تیرآهن کم شده و از آن جدا می&zwnj;شود. ولی از این روش به علت مقرون به صرفه بودن، استفاده نمی&zwnj;گردد.</p> <h3>3. پاک&zwnj;سازی زنگ&zwnj; تیرآهن با اسید شویی</h3> <p>اکثر پاک کننده های شیمیایی، بهترین گزینه برای از بین بردن زنگ زدگی هستند. ساختار شیمیایی آن ها به گونه ای است که فقط زنگ زدگی را از سطح فولاد پاک می&zwnj;کند. در پاک کننده های شیمایی از اسید های بسیار قوی برای پاکسازی فولاد استفاده می&zwnj;کنند.</p> <p>روش های دیگری هم برای پاکسازی فولاد وجود دارد از جمله آن ها می&zwnj;توان به پاکسازی فولاد با لیزر، واترجت، الکترولیز و ... اشاره کرد.</p> <p><strong>جمع بندی</strong></p> <p>با مطالب ذکر شده می&zwnj;توان نتیجه گرفت برای تشکیل زنگ آهن، آب، اکسیژن و آهن نیاز است. همچنین برای جلوگیری از تشکیل زنگ آهن می&zwnj;توان مواردی را روی فولاد اعمال کرد تا فرآیند زنگ زدگی به تعویق بیفتد یا کلا صورت نپذیرد.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲