MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

تعداد میلگرد طولی در ستون بتنی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p><strong id="docs-internal-guid-281eeea8-7fff-5dd5-2d04-645d01687056">تعداد میلگرد طولی استفاده شده در ستون بتنی، از جهت اینکه ستون مسئول تحمل و تاب آوری در مقابل بارهای تحمیل شده به سازه می باشد، اهمیت فراوانی دارد. می توان گفت هدف از طراحی و ایجاد ستون ها، محافظت از سازه در برابر فشارها و نهایتاً فرونریختن سازه است. بنابراین مهندسین با انجام محاسبات و طراحی دقیق ستون ها سعی در پیشگیری از بروز خطرات احتمالی سازه دارند که خب یکی از مواردی که در این محاسبات پراهمیت است، تعداد میلگرد های به کار رفته در ستون سازه می باشد. به طور کلی تعداد آن ها باید به اندازه ای باشد که مجموع مساحت سطح مقطع آن بین 1 تا 8 درصد از کل مساحت سطح مقطع بتن باشد.</strong></p>

<h2 dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">کاربرد ستون در سازه چیست و چه اهمیتی دارد؟</h2> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">ستون ها قسمت های عمودی در سازه هستند که وظیفه انتقال بار های وارد شده به فونداسیون و نهایتاً زمین را دارند. در واقع ستون ها وظیفه تحمیل بار های وارد شده که در اثر زلزله، طوفان و ... به سازه وارد می شود را برعهده می گیرند. اهمیت ستون ها در سازه به قدری است که اگر یکی از آن ها در سازه آسیب ببیند ممکن است کل سازه فرو ریزد به همین دلیل در ساختمان های جدید استحکام ستون ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نکته قابل توجه اینجاست که در سازه به هر عضو عمودی نمی توان ستون گفت و فقط عضوهایی به عنوان ستون سازه هستند که طول مؤثرشان بیش از 3 برابر سطح مقطع آن ها باشد. و نکته آخر اینکه در یک سازه همه ستون ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند؛ به گونه ای که برخی از آن ها بار محوری سازه را به دوش می کشند و برخی صرفا جنبه تزئینی دارند.</p> <h2 dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">تعداد میلگرد طولی در ستون چند عدد است؟</h2> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">با توجه به اینکه هر ستون شکل و اندازه های مختلفی دارد، بنابراین هر کدام دارای سطح مقطع متفاوتی هم می باشد؛ در نتیجه تعداد میلگرد های استفاده شده متفاوت است. برای مثال ستون های با سطح مقطع مربعی شکل، 4 میلگرد، ستون های شش ضلعی منتظم 6، مستطیلی شکل 6 تا 8 عدد و ستون های دایره ای حداقل 6 عدد میلگرد در آن ها به کار می رود. به این نکته توجه کنید ستون های با سطح مقطع 6 ضلعی منتظم، تعداد میلگرد استفاده شده در آن حداقل برابر با تعداد اضلاع سطح مقطع ستون مورد نظر می باشد. برای میلگرد اصلی و خاموت در ستون های بتنی، اعداد طبق قوانین و قائده ای که در ادامه بیان شده، تعیین می گردد.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; قطر خاموت باید حداقل 8 میلی متر باشد.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; میلگرد های پیچشی با مقطع دایره ای شکل باید حداقل 10 میل باشند.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; سطح مقطع دایره و چند ضلعی منتظم باید حداقل 12 میل و سطح مقطع مربع و مستطیل باید حداقل 14 میل باشند.</p> <h3 dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">روش محاسبه تعداد میلگرد ستون</h3> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">در ادامه روش های محاسبه تعداد میلگرد در ستون معرفی شده است.</p> <p><span style="font-size: 14pt;">1- میلگرد طولی</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">همانطور که گفته شد ستون ها، شکل، سطح مقطع و اندازه های متفاوتی دارند و تعداد میلگرد مورد استفاده در آن با توجه به سطح مقطع و اندازه آن متفاوت می باشد. در ادامه تعداد میلگرد های مورد استفاده برای هر نوع سطح مقطع یادآوری شده است.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; حداقل تعداد میلگرد مورد استفاده در یک ستون با سطح مقطع مربعی شکل، 4 عدد است.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; در ستون های با سطح مقطع مستطیلی شکل 6 تا 8 میلگرد</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; در ستون های با سطح مقطع شش ضلعی حداقل 6 عدد</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; سطح مقطع دایره ای، حداقل 6 میلگرد</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">در سایر اشکال منتظم، تعداد میلگرد در هر ستون برابر با تعداد اضلاع خواهد بود. نکته ای که باید در محاسبه تعداد میلگرد های یک ستون در نظر گرفت، علاوه بر سطح مقطع، اندازه میلگرد است.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">بر اساس استاندارد های موجود ساختمانی، مقدار میلگردهایی که در ستون استفاده می شود نباید از ۱ درصد مساحت سطح مقطع ستون کمتر و از ۸ درصد مساحت سطح مقطع بتن بیشتر باشد.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">نکته : توجه کنید برای محاسبه طول میلگرد استفاده شده در ستون، علاوه بر طول ستون باید مقاطع خم ستون را محاسبه کنید و مقدار کاور را از آن کم نمایید.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">با توجه به حداقل تعداد میلگردهای مورد استفاده در ستون که پیش تر گفته شد می توان به این نتیجه رسید که تعداد میلگردهای طولی مورد استفاده، تابع ضوابط مشخصی است و نباید از یک تعداد حداقل و حداکثر کمتر یا بیشتر شود. همچنین فاصله ی بین میلگردها نیز باید به گونه ای باشد که بتن به راحتی بتواند درون آنها نفوذ کند و فضای بین میلگردها را بپوشاند.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">پس برای محاسبه ی تعداد میلگرد های به کار رفته در یک ستون بتنی باید سطح مقطع ستون و همچنین سطح مقطع میلگردهای به کار رفته در آن را به دست آوریم. به عنوان مثال ستونی که هر ضلع آن ۵۰ سانتی متر طول دارد مساحت سطح مقطع آن برابر ۰.۲۵ متر مربع می باشد.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">بنابراین</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">۰.۸ ٪&nbsp; مساحت ستون &lt; مساحت میلگردهای طولی داخل بتن &lt; 0.01 ٪ مساحت ستون</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">0.0025=0.25*0.01</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">0.02=0.25*0.08</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">حال باید مساحت میلگردهای طولی که درون بتن به کار رفته است را محاسبه کنید. فرض کنید ۱۸ میلگرد با قطر ۲۰ میلی متر درون یک ستون به کار رفته است. مساحت سطح مقطع کل میلگردهایی که درون این ستون استفاده شده است از رابطه زیر محاسبه می شود.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&nbsp;متر مربع 0.005&nbsp; = 0.01 به توان ۲ * 3.14 * 18</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">بنابراین مساحت سطح مقطع کل میلگردهای طولی که در این ستون استفاده شده است ۰.۰۰۵ مترمربع است. حال این مقدار را در رابطه ای که برای حداقل و حداکثر مساحت میلگردهای طولی داخل بتن گفته شد قرار می دهیم.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">0.02 &gt; 0.005 &gt; 0.0025</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">همانطور که مشاهده می کنید تعداد ۱۸ میلگرد سایز۲۰ درون یک ستون با عرض ۵۰ سانتی متر در محدوده ی مجاز قرار دارد.</p> <p><span style="font-size: 14pt;">2- میلگرد خاموت</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">به غیر از میلگرد های طولی که در ستون استفاده می شود، باید برای نگه داری میلگرد های اصلی آرماتور،&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&nbsp;از خاموت استفاده کنید. میلگرد های خاموت به صورت عرضی به دور میلگرد های طولی ستون پیچیده می شوند. برای اندازه گیری میلگرد های عرضی باید اندازه 4 طرف ستون را به اضافه اندازه میزان خم 4 طرف آن کرد. در زیر سایر قوانینی که برای محاسبه تعداد خاموت در ستون باید در نظر گرفت، آورده شده است.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; میلگرد هایی که برای ساخت خاموت از آن استفاده شده باید سایز 8 باشد.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; خاموت ها باید حداکثر 20 سانتی متر از هم فاصله داشته باشند؛ توجه کنید در صورت عدم رعایت این قوانین بتن ریزی باید متوقف گردد.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; خاموت ها توسط سیم آرماتور به میلگرد های طولی در ستون پیچیده می شوند.</p> <h3 dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">نحوه محاسبه وزن میلگرد در ستون</h3> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">برای محاسبه وزن میلگرد در ستون، باید وزن میلگرد های طولی و خاموت ها را جداگانه حساب کرد. برای سهولت در انجام محاسبه، در مرحله اول تعداد میلگرد های ستون های مشابه را با هم دیگر حساب و سپس، وزن میلگرد ها را با استفاده از یکی دو روش زیر محاسبه نمایید.</p> <h3 dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">استفاده از جدول اشتال</h3> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">در صورتی که میلگرد طولی و حتی خاموت ها به صورت استاندارد طبق جدول اشتال تولید شده باشند، می توانید برای یافتن وزن آن ها به همان جدول اشتال مراجعه نمایید. پس از مراجعه به جدول اشتال دیگر فقط کافی است وزن واحد را در تعداد و طول میلگرد ها ضرب نمایید تا وزن نهایی میلگرد تعیین شود.</p> <h3 dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">استفاده از فرمول</h3> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">گاهی میلگرد ها با استفاده از جدول اشتال تولید نمی شوند در این حالت برای محاسبه وزن میلگرد باید وزن یک متر میلگرد را محاسبه کنید و سپس آن مقدار را در طول و تعداد ملیگرد ها ضرب نمایید.</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">W = D&sup2;L / 162</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; W: وزن میلگرد</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; D: قطر میلگرد</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">&bull; L: طول میلگرد</p> <p dir="ltr" style="text-align: right; padding-left: 80px;">توجه داشته باشید هرچه وزن میلگرد به جدول اشتال نزدیک تر باشد، میلگرد استانداردتر و از کیفیت و مقاومت بالاتری برخوردار است. پس برای مقابله نشدن با این مشکلات بهتر است مقاطع فولادی مورد نظر خود را از منابع معتبر خریداری نمایید.</p> <p style="text-align: right; padding-right: 80px;"><strong id="docs-internal-guid-2af9ab4a-7fff-7d5e-9b85-f0f78bb13214"><br><br></strong></p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲