MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

مقایسه میلگرد سبک و سنگین

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>از میلگرد می&zwnj;توان به&zwnj;عنوان تقویت&zwnj;کننده آهن و در برخی موارد حفاظ در سازه&zwnj;های ساختمانی به&zwnj;منظور استحکام و افزایش مقاومت استفاده نمود. لازم به ذکر است میزان سبک بودن میلگردها و تمامی مقاطع فولادی و آهن&zwnj;آلات باید مطابق با بازه استاندارد تعیین و تولید شود. درصورتی &zwnj;که مقدار سبکی وزن بیش &zwnj;ازحد مجاز باشد نمی&zwnj;تواند نیروهای جانبی وارد آمده برسازه را تحمل کند و درنهایت منجر به خرابی و مشکلات در سازه می&zwnj;شود.</p>

<h2 style="font-size: 18pt;">6 تفاوت مهم میلگرد سبک و سنگین</h2> <p dir="rtl">میلگردها مقاطع فولادی توپر هستند که بسته به نوع و کاربردی که دارند وزن آنها سنگین یا سبک است. تفاوت میلگرد سبک و سنگین اکثرا یکی از چالش های پیش رو اکثر مهندسان ساختمانی بوده است. زمانی که یک ساختمان ساخته می شود، مهندسان با توجه به وزنی که میلگرد دارد، تعداد میلگرد مصرفی را تعیین می کنند؛ این رو هزینه خرید میلگرد را با دقت در نظر می گیرند.&nbsp;</p> <ol> <li dir="rtl" aria-level="1"> <h3 style="font-size: 14pt;">تفاوت میلگرد سنگین و سبک از نظر وزن</h3> </li> </ol> <p dir="rtl">مهم ترین فرق بین میلگرد سنگین و سبک، وزن آنها می باشد. وزن این مقطع فولادی بر اساس جدول استاندارد اشتال محاسبه می شود. اگر وزن آنها کمتر از جدول اشتال باشد، میلگرد سبک و اگر بیشتر باشد، میلگرد سنگین نام می گیرد. هر چه وزن آن پایین شود، بالتبع تعداد شاخه های میلگرد در بندیل بیشتر خواهد شد.&nbsp;</p> <p dir="rtl">برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله "میلگرد سنگین چیست؟" را مطالعه کنید.&nbsp;</p> <p dir="rtl">جدول زیر، وزن های استاندارد این مقطع فولادی را می بینید.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="184"><col width="184"><col width="184"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز میلگرد mm</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن هر متر میلگرد Kg</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن شاخه 12 متری میلگرد kg</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.395</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.74</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.616</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.4</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">0.888</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.656</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.21</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.52</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">1.58</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18.96</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.00</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.47</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">29.64</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">2.98</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35.76</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">25</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">3.85</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">46.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">28</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.83</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">57.96</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">32</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.31</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">75.72</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.99</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">98.88</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl">با نگاهی به جدول وزنی میلگرد متوجه می شوید که به عنوان مثال وزن هر شاخه 12 متری میلگرد سایز 10 کارخانه راد همدان 6.2 تا 6.3 کیلوگرم است؛ از آنجایی که وزن سایز 10 میلگرد طبق جدول اشتال باید 7.4 کیلوگرم باشد، پس میلگرد راد همدان از میلگردهای سبک به شمار می رود. با به عنوان مثال، میلگرد میانه سایز 10 وزنی برابر با 8 کیلوگرم دارد و سنگین به حساب می آید.</p> <p dir="rtl">در جدول زیر می توانید میلگرد راد همدان را با میلگرد سنگین (ذوب آهن اصفهان) مقایسه کنید.</p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col style="width: 10.2804%;" width="64"><col style="width: 10.0234%;" width="62"><col style="width: 10.0234%;" width="62"><col style="width: 10.0234%;" width="62"><col style="width: 10.0234%;" width="62"><col style="width: 10.0234%;" width="62"><col style="width: 10.0234%;" width="62"><col style="width: 10.0234%;" width="62"><col style="width: 10.0234%;" width="62"><col style="width: 9.50935%;" width="62"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">میلگرد</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز 8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز 10</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز 12</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز 14</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز 16</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز 18</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز 20</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز 22</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">سایز 25</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن میلگرد راد همدان</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">4.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">6.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">9.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">13.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">17.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">21.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">27</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">31</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">42</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن میلگرد ذوب آهن</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">29.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">35.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">46.2</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">وزن میلگرد کویر کاشان</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">7.5</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">11</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">14.8</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">19.2</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">24.6</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">30</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">36</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">46.6</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <ol start="2"> <li dir="rtl" aria-level="1"> <h3 style="font-size: 14pt;">&nbsp;تفاوت از نظر کاربرد</h3> </li> </ol> <p dir="rtl">همانطور که از نامش پیداست، این محصول اگر سنگین باشد، انجام عملیات خمشی و کششی روی آن دشوار تر خواهد شد. زیرا ممکن است در اثر فشار زیاد بشکند. طبیعی است که هر چه میلگرد تُرد تر باشد، راحت تر می شکند. برای همین، طراحی این محصول فولادی ایجاب می کند که برای مقاصد مختلفی به کار برود.&nbsp;<strong><br></strong></p> <ol start="3"> <li dir="rtl" aria-level="1"> <h3 style="font-size: 14pt;">تفاوت از نظر گرید</h3> </li> </ol> <p dir="rtl">به طور کلی طبق استاندارد روسی که در ایران بیشتر رایج است، میلگردها در چهار دسته A3، A2، A1 و A4 قرار می گیرند. میلگردهای A1 (ساده) و آجدار A2 معمولا جزو دسته سبک هستند و بیشتر کاربردهای خاموت زنی دارند زیرا انعطاف پذیری زیادی دارند.</p> <ol start="4"> <li dir="rtl" aria-level="1"> <h3 style="font-size: 14pt;">تفاوت از نظر قیمت</h3> </li> </ol> <p dir="rtl">در نگاه اول، شاید فکر کنید که با بالا رفتن وزن، قیمت میلگرد هم بیشتر می شود؛ در حالیکه در بازار آهن آلات این مسئله کاملا بر عکس هست. غالبا میلگردهای سبک ، گران تر هستند. البته استثنا هم وجود دارد که در مورد برند ذوبی صدق می کند. به دلیل کیفیت بالا و مواد اولیه که کارخانه ذوب آهن اصفهان استفاده می کند، نرخ این محصول را بالا برده است و فرقی نمی کند که سبک باشد یا سنگین.</p> <ol start="5"> <li dir="rtl" aria-level="1"> <h3 style="font-size: 14pt;">تفاوت از نظر تولید</h3> </li> </ol> <p dir="rtl">یکی از تفاوت های میلگرد سبک و سنگین در روش تولید آن می باشد. به دلیل دقیق تر بودن روش ساخت میلگرد سبک، هزینه و زمان بیشتری برای آن صرف می شود. در مقابل، تولید میلگردهای سنگین به روش ساده تری می باشد.&nbsp;</p> <ol start="6"> <li dir="rtl" aria-level="1"> <h3 style="font-size: 14pt;">مقاومت کششی و تسلیمی هم مهم است؟</h3> </li> </ol> <p dir="rtl">وزن میلگرد روی مقاومت کششی عناصر بتنی استفاده شده تأثیرگذار است. تغییر شکل سطح یا الگوهای آج به چسبندگی میلگرد به بتن کمک می کند و مقاومت کششی آن را بالا می برد. در نتیجه مقاومت ساختاری کلی دال بتن افزایش می یابد. منظور از تغییر شکل سطح، این است که که مثلا آج آن چه شکلی باشد: مارپیچی، جناقی یا مرکب.&nbsp;</p> <p dir="rtl">همچنین، میلگردهای سنگین از فولاد با تنش تسلیمی بالایی ساخته می شوند. بر اساس استاندارد BS 4449:2005 بریتانیا، حداکثر مقاومت تسلیمی مجاز میلگرد 650 مگاپاسکال یا نیوتون بر میلی متر مربع می باشد. پس باید در نظر داشته باشید که سنگین یا سبک بودن این مقطع فولادی در الزامات طراحی تأثیر می گذارد.</p> <h2 style="font-size: 18pt;">سبک ترین میلگرد ایران</h2> <p dir="rtl">طبق جدول وزن میلگرد، از سبک ترین میلگردهای ایران می توان به راد همدان، سیرجان حدید، کیان کاشان، آناهیتا گیلان، امیر کبیر، حسن رود و پارس آرمان اشاره کرد. به عنوان مثال سایز 12 میلگرد کیان کاشان وزنی بین 8.5 تا 9 کیلوگرم دارد که حدود 1.5 کیلو از وزن استاندارد کمتر است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Lightweight rebar.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1656163511875-Lightweight%20rebar.jpg" alt="میلگرد سبک">تصویر شماره 2 - میلگرد سبک</p> <h2 style="font-size: 18pt;">سنگین ترین میلگرد ایران</h2> <p dir="rtl">میلگردهای ذوب آهن، شاهرود، زاگرس شهرکرد، میانه، کوثر اهواز، پرشین فولاد، آریا ذوب از میلگردهای سنگین وزن بازار به شمار می روند.&nbsp;</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Heavy rebar.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1656163685013-Heavy%20rebar.jpg" alt="میلگرد سنگین"></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 - میلگرد سنگین</p> <h2 style="font-size: 18pt;">حالا میلگرد سبک یا سنگین؟</h2> <p dir="rtl">پاسخ به اینکه میلگرد سنگین بهتر است یا سبک به پروژه شما بستگی دارد. بعضی از ساختمان های مرتفع و چند طبقه هستند که به میلگردهای سنگین بیشتری نیاز دارند. وزن و بار وارده به ساختمان، عامل مهمی برای ساخت و ساز می باشد که در محاسبات مهندسی لحاظ می شود.</p> <p dir="rtl">معاملات میلگرد به این صورت است که تامین کننده میلگرد را به صورت کیلویی می خرد و به صورت شاخه ای می فروشد. علاوه بر این، تعداد بیشتری میلگرد سبک وزن در بندیل قرار می گیرد. پس سبک یا سنگین بودن نقش مهمی در مدیریت هزینه ها ایفاء می کند.</p> <p dir="rtl">کلام آخر</p> <p dir="rtl">تفاوت اصلی میلگرد سبک و سنگین در وزن آن می باشد. هر چه وزن این مقطع فولادی به وزن های جدول اشتال نزدیک تر باشد، استاندارد به شمار می رود. اگر بیشتر شود سنگین به حساب می آید و اگر وزن آن کمتر از مقادیر وزنی استاندارد باشد، سبک محسوب می شود.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲