MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

استاندارد قوطی پروفیل آهنی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>قوطی پروفیل یکی از مقاطع طویل فولادی ست که عموما از طریق فرایند نورد سرد ساخته می شود. قوطی پروفیل ها از نظر شکل سطح مقطع می توانند دایره، بیضی، مربع یا مستطیل باشند. از نظر ضخامت و قطر مقطع نیز دامنه ی بسیار وسیعی از اندازه ها و سایزها را می توانند داشته باشند. این تنوع در اندازه و قطر مقطع باعث شده است تا امروزه قوطی پروفیل های آهنی کاربردهای بسیاری وسیعی در صنایع مختلف داشته باشند.&nbsp; &nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="steel profile.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1666423752998-steel%20profile.jpg" alt="استاندارد قوطی های فولادی" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت پروفیل" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/64/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >قیمت پروفیل</a> در مدیران آهن</p> </blockquote> <p>قوطی پروفیل آهنی یکی از مقاطع طویل فولادی به حساب می آید که به طور رایج از طریق فرآیند شکل دهی سرد تولید می گردد. گوناگونی در این محصول به دو صورت است: اول اینکه پروفیل ها دارای چهار شکل اصلی سطح مقطع اعم از دایره، بیضی، مستطیل و مربع می باشند، دوم هر کدام از این اشکال در برگیرنده دامنه ی وسیعی از قطر و ضلع می باشد. این گوناگونی باعث شده است کاربردهای پروفیل ساختمانی بی نهایت گسترده شده باشد.</p> <p>مرجع استاندارد مورد استفاده برای تولید پروفیل آهنی در ایران استاندارد BS EN 10219 می باشد. این استاندارد در دو بخش تهیه و تدوین شده است. بخش اول آن با عنوان شرایط فنی <a title="پروفیل صنعتی چیست؟ نحوه تولید، ویژگی ها و انواع" href="https://www.modiranahan.com/wiki/54/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9" target="_blank" rel="nofollow">پروفیل های ساختمانی</a> تو خالی غیر آلیاژی مشخص شده که در آن بیشتر به تولید، تست ها و آزمون های مربوط به خط تولید و غیره پرداخته شده است. بخش دوم آن که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، با عنوان رواداری ها، ابعاد و مشخصات مقطع های پروفیل ساختمانی می باشد، که در آن در خصوص کلیه الزامات مربوط به ابعاد و انحرافات مجاز از این مشخصات صحبت شده است.</p> <blockquote> <p><a title="پروفیل صنعتی چیست؟ نحوه تولید، ویژگی ها و انواع" href="https://www.modiranahan.com/wiki/54/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9" target="_blank" rel="nofollow">نحوه تولید پروفیل صنعتی</a></p> </blockquote> <h2>استاندارد BS EN 10219</h2> <p>این استاندارد اروپایی به مقاطع توخالی سازه ای که به وسیله نورد سرد شکل گرفته اند می پردازد. عنوان انگلیسی این استاندارد به صورت زیر می باشد.</p> <p style="text-align: center;">Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels</p> <p style="text-align: right;">تهیه این استاندرد بر عهده ی کمیته فنی ECISS/TC 10 بوده است و در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول در خصوص شرایط فنی حمل و در بخش دوم در مورد ویژگی های مقطع، ابعاد و تلرانس های قوطی های آهنی صحبت شده است.&nbsp;</p> <p><strong>استاندارد BS EN 10219 استاندارد های زیر در مورد پروفیل ساختمانی را پوشش می دهد:</strong></p> <ul> <li>EN 10368 با عنوان پروفیل های آهنی &ndash; عمومی که در مورد مشخصات، ارزیابی، مطابقت با استاندارد و همچنین مارک کردن پروفیل های ساختمانی تولید شده است.</li> <li><a title="EN 10219-1 " href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/EN10219-1.pdf" target="_blank" rel="nofollow">EN 10219-1</a> که در بخش اول توضیح داده شد.</li> </ul> <h3>دامنه ابعاد پروفیل ساختمانی</h3> <p>این استاندارد رواداری مربوط به ابعاد هر نوع پروفیل اعم <a title="قیمت پروفیل ساختمانی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/64/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">پروفیل ساختمانی</a>، قوطی پروفیل ، لوله داربستی، قوطی ستونی، <a title="قیمت ستونی ساختمانی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/112/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">ستونی ساختمانی</a> و <a title="قیمت ستونی صنعتی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/63/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">ستونی صنعتی</a> را پوشش می دهد. اما برای هر کدام از مقاطع محدودیت هایی دارد که در زیر ذکر شده است:</p> <ul> <li>پروفیل ساختمانی با مقطع دایره شکل تا قطر خارجی 2500 میلیمتر</li> <li>قوطی پروفیل با مقطع مربع شکل تا ابعاد 500X500 میلیمتر</li> <li>قوطی پروفیل با مقطع مستطیل شکل تا ابعاد 300X500 میلیمتر</li> <li>پروفیل با مقطع لوزی شکل با محور های کمتر از 240X480 میلیمتر</li> </ul> <h3>رواداری ابعاد پروفیل آهنی</h3> <p>رواداری یا تلرانس پروفیل های آهنی طبق جدول زیر رعایت می گردند. با توجه به اینکه دامنه ابعادی و همچنین تنوع شکل سطح مقطع در پروفیل فولادی متنوع است بنابر این جدول زیر به طور کامل این رواداری را نشان می دهد:</p> <table class="table1200" style="width: 100%; border-collapse: collapse;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 25%; text-align: center; height: 28px;"><strong>مشخاصت ابعادی</strong></td> <td style="width: 25%; text-align: center; height: 28px;"><strong>برای پروفیل با مقطع دایره ای (به عنوان مثال لوله داربستی)</strong></td> <td style="width: 25%; text-align: center; height: 28px;"><strong>برای قوطی پروفیل&nbsp;</strong></td> <td style="width: 25%; text-align: center; height: 28px;"><strong>برای پروفیل بیضی شکل</strong></td> </tr> <tr style="height: 293px;"> <td style="width: 25%; text-align: center; height: 293px;"><strong>ابعاد خارجی (ضلع، قطر)</strong></td> <td style="width: 25%; height: 293px; text-align: center;">مثبت و منفی یک درصد، با حداقل مقدار 0.5 میلیمتر و ماکزیمم 10 میلیمتر</td> <td style="width: 25%; height: 293px; text-align: center;"> <p>برای قوطی با ابعاد کوچکتر از 100 میلیمتر، مثبت و منفی یک درصد با حداقل مقدار 0.5 میلیمتر،&nbsp;</p> <p>برای قوطی با ابعاد بین 100 میلیمتر تا 200 میلیمتر مثبت و منفی 0.8 درصد</p> <p>برای قوطی با ابعاد بالاتر از 200 میلیمتر، مثبت و منفی 0.6 درصد&nbsp;</p> </td> <td style="width: 25%; height: 293px; text-align: center;">مثبت و منفی یک درصد، با حداقل مقداد 0.5 میلیمتر و ماکزیمم 10 میلیمتر <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr style="height: 442px;"> <td style="width: 25%; text-align: center; height: 442px;"><strong>صخامت&nbsp;</strong></td> <td style="width: 25%; height: 442px; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">برای قطر کوچکتر و مساوی 406.4 میلیمتر رواداری ضخامت لوله پروفیل به صورت زیر است:</p> <p style="text-align: center;">ضخامت کمتر از 5 میلیمتر، مثبت و منفی 10 درصد</p> <p style="text-align: center;">ضخامت بزرگتر از 5 میلیمتر، مثبت و منفی 0.5 میلیمتر</p> <p style="text-align: center;">برای قطر بزرگتر از 406.4 میلیمتر رواداری به صورت زیر است:</p> <p style="text-align: center;">مثبت و منفی 10 درصد با ماکزیمم مقدار 2 میلیمتر</p> </td> <td style="width: 25%; height: 442px; text-align: center;"> <p>ضخامت کوچکتر از 5 میلیمتر مثبت و منفی 10 درصد و برای ضخامت بالا تر از 5 میلیمتر رواداری به میزان 0.5 میلیمتر</p> </td> <td style="width: 25%; height: 442px; text-align: center;">برای ضخامت کمتر از 5 میلیمتر، مثبت و منفی 10 درصد و برای صخامت های بزرگتر از 5 میلیمتر، مثبت و منفی 0.5 میلیمتر</td> </tr> <tr style="height: 55px;"> <td style="width: 25%; text-align: center; height: 55px;"><strong>خروج از حالت گردی</strong></td> <td style="width: 25%; height: 55px; text-align: center;"> <p>2 درصد&nbsp;</p> </td> <td style="width: 25%; height: 55px; text-align: center;"> <p>-</p> </td> <td style="width: 25%; height: 55px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr style="height: 55px;"> <td style="width: 25%; text-align: center; height: 55px;"><strong>خروج از زاویه&nbsp;</strong></td> <td style="width: 25%; height: 55px; text-align: center;"> <p>-</p> </td> <td style="width: 25%; height: 55px; text-align: center;"> <p>90 درجه مثبت و منفی یک درجه</p> </td> <td style="width: 25%; height: 55px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr style="height: 115px;"> <td style="width: 25%; text-align: center; height: 115px;"><strong>طول</strong></td> <td style="width: 25%; height: 115px; text-align: center;">0.2 درصد از کل طول شاخه قوطی پروفیل به شرطی که به ازای هر یک متر از 3 میلیمتر بیشتر نباشد</td> <td style="width: 25%; height: 115px; text-align: center;"> <p>0.15 درصد از کل طول لوله پروفیل به شرطی که به ازای هر یک متر از 3 میلمتر بیشتر نباشد</p> </td> <td style="width: 25%; height: 115px; text-align: center;">0.2 درصد از کل طول شاخه پروفیل به شرطی که به ازای هر یک متر از 3 میلیمتر بیشتر نباشد.</td> </tr> <tr style="height: 85px;"> <td style="width: 25%; text-align: center; height: 84px;"><strong>وزن&nbsp;</strong></td> <td style="width: 25%; height: 84px; text-align: center;">مثبت و منفی 6 درصد برای هر شاخه</td> <td style="width: 25%; height: 84px; text-align: center;"> <p>مثبت و منفی 6 درصد برای هر شاخه</p> </td> <td style="width: 25%; height: 84px; text-align: center;">مثبت و منفی 6 درصد برای هر شاخه</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 1 - رواداری برای پروفیل آهنی&nbsp;</p> <h4>محاسبه رواداری ابعادی پروفیل آهنی</h4> <p>بر اساس این جدول به راحتی می توان با داشتن مشخصات پروفیل میزان رواداری در هر کدام از مشخصات را محاسبه نمود. بد نیست در اینجا به این مورد اشاره کنیم در زمانی که محصولی تولید می گردد یا پس از تولید جهت تحویل به مصرف کننده مورد بازرسی قرار میگیرد، تلرانس ها یا رواداری هایی را می بایست در نظر گرفت. این رواداری ها باعث می گردد در صورتی که اختلافی بین اعداد و ارقام ذکر شده در استاندارد با ارقام اندازه گیری شده توسط بازرسی پیدا شود، حد و حدودی برای پذیرش و یا عدم پذیرش مشخصات ابعادی و در کل یک محصول وجود داشته باشد. برای آسانی کار با جدول فوق به موارد ذیل توجه کنید:</p> <h4>رواداری در ضلع و قطر لوله پروفیل</h4> <p>در ردیف اول این جدول، نوع پروفیل معرفی شده است. ستون اول متعلق به کلیه پروفیل های استوانه ای با مقطع دایره می باشد. همانگونه که در جدول ذکر شده به عنوان مثال لوله داربستی در این دسته از پروفیل ها قرار می گیرد. لوله 5 داربستی یکی از محصولات پر کاربرد در ساختمان سازی می باشد. در ستون دوم کلیه قوطی ها اعم از قوطی پروفیل با مقطع مربع شکل، <a title="قیمت ستونی ساختمانی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/112/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">ستونی ساختمانی</a>، <a title="قیمت قوطی پروفیل ساختمانی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/64/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">قوطی پروفیل ساختمانی</a> با شکل مقطع مستطیل و ستونی صنعتی قرار می گیرد. در ستون سوم پروفیل آهنی با شکل مقطع بیضی که این نوع پروفیل هنوز به طور کامل در بازار آهن ایران رواج ندارد. درخود استاندارد نیز به تازگی افزوده شده است.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <ul> <li>در ردیف دوم رواداری برای ضلع و قطر بیان شده است. برای قوطی پروفیل اضلاع و برای لوله پروفیل و پروفیل بیضی شکل به صورت قطر. چند مثال در این زمینه مطلب را روشن می نماید:</li> </ul> <ol> <li>برای کلیه پروفیل با مقطع دایره شکل قطر خارجی نمی تواند از یک درصد قطر بیشتر یا کمتر باشد. مثلا اگر سایز لوله 50 میلیمتر باشد (شبیه لوله 5 داربستی) قطر می تواند یک درصد 50 میلیمتر کمتر یا بیشتر شده باشد. این مقدار برابر است با 0.5 میلیمتر. اگر لوله 5 داربستی قطری برابر با 50.5 و یا 49.5 پیدا کرده باشد از لحاظ استاندارد قابل پذیرش است. اما اگر 51 میلمتر باشد مورد قبول نیست و این لوله ریجکت خواهد شد.</li> <li>برای قوطی سه حالت در نظر گرفته شده است: <ol> <li>اگر ابعاد قوطی کمتر از 100 میلیمتر باشد، شبیه اکثر قوطی پروفیل های ساختمانی رایج، اضلاع پروفیل نبایست به اندازه یک درصد از ضلع کمتر یا بیشتر باشد. به عنوان مثال قوطی پروفیل 60x40 در ضلع 60 میلیمتری نمی تواند بیشتر یا کمتر از 0.6 میلیمتر باشد. اما برای ضلع 40 میلیمتری یک درصد برابر خواهد بود با 0.4 ولی چون در جدول ذکر شده است که از .05 کمتر نباشد، می توان تا 0.5 میلیمتر رواداری را در نظر گرفت. این موضوع برای قطر لوله پروفیل با قطر خارجی کمتر از 50 میلیمتر نیز صدق می کند.</li> <li>اگر ابعاد قوطی بین 100 تا 200 میلیمتر باشد که در این دسته می توان ستونی ساختمانی و برخی از انواع ستونی صنعتی را مثال زد، به میزان 0.8 درصد می تواند تولرانس داشته باشد. به عنوان مثال ستونی ساختمانی 140x140 را در نظر بگیرید. 0.8 درصد از 140 برابر خواهد بود با 1.12 میلیمتر. یعنی در ابعاد چنین پروفیلی می توان تا 1.12 میلیمتر تولرانس در نظر گرفت.</li> <li>برای حالتی که ابعاد پروفیل بیش از 200 میلیمتر باشد که در این دسته ستونی های صنعتی و پروفیل های سنگین قرار دارند این میزان به 0.6 درصد تقلیل پیدا می نماید. به عنوان مثال یک ستونی صنعتی 250x150 در ضلع 250 میلیمتری می تواند 1.5 میلیمتر رواداری داشته باشد. یعنی اگر یک <a title="قیمت ستونی صنعتی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/63/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">ستونی صنعتی</a> 250x150 با طول واقعی ضلع های 248.5x5 هم قابل پذیرش می باشد.</li> </ol> </li> <li>برای پروفیل با شکل مقطع بیضی نیز هماند لوله داربستی می باشد.</li> </ol> <ul> <li>در ردیف سوم رواداری ضخامت ذکر شده است. در این ردیف کافیست برای لوله پروفیل سه حالت در نظر گرفته شود: <ul> <li>قطر کمتر از 406.4 میلیمتر که در این حالت ضخامت کمتر از 5 میلمتر می توان تا 10 درصد ضخامت کمتر یا بیشتر باشد. مثلا اگر لوله ای داشته باشیم با قطر 200 میلیمتر و ضخامت 3 میلمتر می توان تا 0.3 رواداری در نظر گرفت. اگر ضخامت همین لوله بیش از 5 میلیمتر باشد به طور کل می توان 0.5 میلیمتر برای آن رواداری در نظر گرفت. مثلا لوله با قطر 200 میلمتر با ضخامت 10 میلیمتر فقط می تواند 0.5 میلمتر رواداری داشته باشد.</li> <li>قطر بیش از 406.4 که در این حالت در هر صورت 10 درصد از ضخامت رواداری در نظر گرفته می شود اما این مقدار نبایستی بیش از 2 میلیمتر شود. مثلا لوله ای با قطر 500 میلمتر در هر ضخامتی که باشد نمی تواند بیش از 2 میلیمتر رواداری ضخامت داشته باشد. معمولا قطر لوله که زیاد می شود ضخامت آن هم بالا می رود.</li> </ul> </li> <li>ردیف چهارم فقط در مورد پروفیل لوله ای شکل است که به اصطلاح قُری لوله یا خارج از گردی بودن آن را نشان می دهد. این مقدار نمی تواند از 2 درصد قطر بیشتر یا کمتر باشد.</li> </ul>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲