MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

نگاهی به آمار تولید و مصرف فولاد در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>آمار تولید، مصرف، صادرات و واردات فولادمیانی و محصولات فولادی در 9 ماه ابتدایی سال 1400 توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور اعلام شده است. در این مقاله ما به بررسی این آمار خواهیم پرداخت.</p>

<p>انجمن تولید کنندگان فولاد کشور آمار مربوط به تولید، مصرف و صادرات فولاد و مقاطع فولادی در 9 ماه ابتدایی سال 1400 را منتشر کرد. در ادامه به بررسی آمار منتشر شده خواهیم پرداخت.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="بررسی تولید فولاد در کشور.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1642939795784.jpg" alt="بررسی تولید فولاد در کشور" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - بررسی تولید فولاد در کشور</p> <h2>آمار تولید</h2> <h3>تولید آهن اسفنجی، فولاد میانی و کل محصولات فولادی در نه ماهه سال 1399 و 1400</h3> <p>آمار نشان میدهد که تولید محصولات فولادی طویل مانند میلگرد،&nbsp; تیرآهن، نبشی و ناودانی و سایر مقاطع در 9 ماهه اول سال 1400 در مقایسه با سال 1399 با کاهش همراه بوده است.</p> <p>تولید میلگرد با 3 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6 میلیون و 911 هزار تن و تولید تیرآهن با 6 درصد کاهش به 912 هزار تن رسیده است.</p> <p>تولید مقاطع تخت مانند انواع ورق گرم و سرد و پوششدار نیز در 9 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته با کاهش روبرو شده است. ورق گرم 6 درصد، ورق سرد 9 درصد و ورق های پوششدار 7 درصد کاهش تولید را در سال جاری تجربه کرده اند.</p> <p>به طور کلی محصولات فولادی با 5 درصد کاهش تولید در 9 ماهه امسال روبرو بوده اند.</p> <p>میزان تولید بیلت و بلوم در 9 ماه اول سال 1399، پانزده میلیون و 566 هزار تن بوده که در سال 1400 با 13 درصد کاهش به 14 میلیون و&nbsp; 719 هزار تن رسیده است. این کاهش برای اسلب برابر با 2 درصد بوده است. تنها در 9 ماه ابتدایی سال جاری تولید آهن اسفنجی با رشد 2 درصدی همراه بوده و از 23 میلیون و 358 هزار تن در سال 1399 به 23 میلیون و 801 هزار تن افزایش یافته است.</p> <p>در جدول زیر می توانید آمار مربوط به تولیدات فولاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری و مقایسه آن با سال ۱۳۹۹ را مشاهده کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="۲"> <tbody> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 114px; text-align: center;" rowspan="2" width="126"> <p><strong>محصول</strong></p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" colspan="3" width="379"> <p><strong>میزان تولید (هزار تن)</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p><strong>۹ ماه اول سال ۱۳۹۹</strong></p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p><strong>۹ ماه اول سال ۱۴۰۰</strong></p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p><strong>درصد تغییرات</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>تیرآهن</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>971</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>912</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>6-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>میلگرد</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>7110</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>6911</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>3-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>نبشی و ناودانی</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>615</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>610</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>1-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>کل مقاطع طویل</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>8696</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>8433</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>3-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>ورق گرم</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>6603</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>6188</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>6-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>ورق سرد</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>2040</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>1857</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>9-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>ورق پوششدار</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>1193</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>1107</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>7-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>کل مقاطع تخت</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>6870</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>6286</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>9-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>کل محصولات فولادی</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>15566</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>14719</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>5-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>بیلت و بلوم</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>14270</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>12473</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>13-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>اسلب</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>8756</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>8621</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>2-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>فولاد میانی</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>23026</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>21094</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>8-</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="height: 57px;" width="126"> <p>آهن اسفنجی</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>23358</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>23801</p> </td> <td style="height: 57px; text-align: center;" width="126"> <p>2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="آمار تولید فولاد در 8 ماهه اول سال 1400" href="https://www.modiranahan.com/article/589/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400" target="_blank">آمار تولید فولاد در 8 ماهه اول سال 1400</a></p> </blockquote> <h3>میزان تولید میلگرد در ماه های مختلف سال</h3> <p>در نمودار زیر میزان تولید میلگرد در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ قابل مشاهده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تولید میلگرد.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1642917599360.jpg" alt="آمار تولید میلگرد" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 - تولید&nbsp;میلگرد در ماه های مختلف سال</p> <h3>میزان تولید تیرآهن در ماه های مختلف سال</h3> <p>تولید تیرآهن در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ به تفکیک ماه</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تولید تیرآهن.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1642917623517.jpg" alt="تولید تیرآهن" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 - تولید&nbsp;تیرآهن در ماه های مختلف سال</p> <h3>میزان تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع در ماه های مختلف سال</h3> <p>تولید نبشی و ناودانی و سایر مقاطع در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="تولید نبشی و ناودانی.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1642917642092.jpg" alt="تولید نبشی و ناودانی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 4 - تولید&nbsp;نبشی و ناودانی در ماه های مختلف سال</p> <h2>آمار مصرف</h2> <h3>مصرف فولاد میانی و محصولات فولادی در نه ماهه سال 1399 و 1400</h3> <p>با نگاهی به آمار مصرف ظاهری فولاد میانی و محصولات فولادی در نه ماهه سال 1400 و مقایسه آن با سال 1399 مشاهده می شود که مصرف تمام محصولات فولادی در سال جاری نسبت به سال گذشته افت محسوسی داشته است.</p> <p>از میان مقاطع طویل مصرف میلگرد با 13 درصد کاهش پیشتاز بوده است و پس از آن تیرآهن و نبشی و ناودانی کاهش مصرف داشته اند.</p> <p>در 9 ماه ابتدایی سال 1399 به میزان 5 میلیون و 906 هزار تن میلگرد در کشور مصرف شده است که این میزان مصرف با 13 درصد کاهش به 5 میلیون و 164 هزار تن در سال 1400 رسیده است.</p> <p>مقاطع تخت شامل انواع ورق نیز در مجموع با کاهش 7 درصدی مصرف روبرو بوده اند.</p> <p>این کاهش مصرف تنها به مقاطع طویل و تخت محدود نبوده است و در گروه فولاد میانی، بیلت و بلوم 17 درصد و اسلب 11 درصد کاهش مصرف داشته است.</p> <p>لازم به ذکر است مصرف آهن اسفنجی در مقایسه با سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.</p> <p>آمار و ارقام یاد شده حکایت از آن دارد که رکودی بر صنایع مصرف کننده فولاد در کشور حاکم شده است. در شرایطی که بازار داخل کشش مصرف ندارد فولادسازان مجبور هستند برای حفظ سطح تولید خود محصولات خود را به بازارهای خارجی عرضه کنند. آمار صادارت انواع محصولات فولادی شاهد این مساله است.</p> <p>میزان مصرف انواع مقاطع فولادی و فولاد میانی را جدول زیر قابل مشاهده است.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="126"> <p><strong>محصول</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="379"> <p><strong>میزان مصرف (هزار تن)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="126"> <p><strong>۹ ماه اول سال ۱۳۹۹</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p><strong>۹ ماه اول سال ۱۴۰۰</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p><strong>درصد تغییرات</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>تیرآهن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>841</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>814</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>3-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>میلگرد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>5906</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>5164</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>13-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>نبشی و ناودانی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>504</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>493</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>2-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>کل مقاطع طویل</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>7251</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>6471</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>11-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>ورق گرم</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>6483</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>5932</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>8-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>ورق سرد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>2185</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>2057</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>6-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>ورق پوششدار</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>1112</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>1048</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>6-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>کل مقاطع تخت</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>6747</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>6256</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>7-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>کل محصولات فولادی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>14265</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>12825</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>10-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>بیلت و بلوم</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>10825</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>9003</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>17-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>اسلب</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>7730</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>6905</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>11-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>فولاد میانی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>18555</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>15908</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>14-</p> </td> </tr> <tr> <td width="126"> <p>آهن اسفنجی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>22905</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>22932</p> </td> <td style="text-align: center;" width="126"> <p>0</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>آمار صادارت و واردات</h2> <h3>واردات و صادارت فولاد میانی و محصولات فولادی در نه ماهه سال 1399 و 1400</h3> <p>بر اساس آمار منتشر شده در دوره 9 ماهه نخست امسال، صادرات فولاد میانی، 5 میلیون و 190 هزار تن بوده که رشد 16 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد.</p> <p>کل صادرات محصولات فولادی کشور نیز در 9 ماهه اول سال 1400 برابر با 2 میلیون و 480 هزار تن بوده است که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد نشان میدهد. از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل، 2 میلیون و 26 هزار تن بوده که 34 درصد افزایش داشته است.</p> <p>صادرات آهن اسنفجی نیز با 92 درصد افزایش از 453 هزار تن به 869 هزار تن رسیده است.</p> <p>بیلت و بلوم 1 درصد و اسلب نیز 67 درصد افزایش صادرات در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهند.</p> <p>در نمودار و جدول زیر می توانید آمار تولید و مصرف انواع مقاطع فولادی در آذرماه سال 1400 را مشاهده کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" rowspan="2" width="127"> <p><strong>محصول</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="211"> <p><strong>میزان واردات (هزار تن)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" colspan="3" width="286"> <p><strong>میزان صادرات (هزار تن)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="70"> <p><strong>۹ ماه اول سال ۱۳۹۹</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p><strong>۹ ماه اول سال ۱۴۰۰</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p><strong>درصد تغییرات</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p><strong>۹ ماه اول سال ۱۳۹۹</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p><strong>۹ ماه اول سال ۱۴۰۰</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p><strong>درصد تغییرات</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>تیرآهن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>63</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>138</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>111</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>20-</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>میلگرد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>1226</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>1770</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>44</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>نبشی و ناودانی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>22-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>147</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>145</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>1-</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>کل مقاطع طویل</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>66</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>64</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>3-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>1511</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>2026</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>34</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>ورق گرم</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>267</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>98</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>63-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>387</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>354</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>9-</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>ورق سرد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>170</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>215</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>40-</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>ورق پوششدار</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>178</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>168</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>6-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>59</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>85</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>44</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>کل مقاطع تخت</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>615</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>522</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>15-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>471</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>454</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>4-</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>کل محصولات فولادی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>681</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>586</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>14-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>1982</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>2480</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>25</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>بیلت و بلوم</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>33-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>3448</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>3472</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>1</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>اسلب</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>1027</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>1718</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>67</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>فولاد میانی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>4475</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>5190</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>16</p> </td> </tr> <tr> <td width="127"> <p>آهن اسفنجی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="70"> <p>0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>453</p> </td> <td style="text-align: center;" width="95"> <p>869</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>92</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="صادرات میلگرد به افغانستان، عراق، ارمنستان&nbsp;" href="https://www.modiranahan.com/article/356/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">صادرات میلگرد به افغانستان، عراق، ارمنستان&nbsp;</a></p> </blockquote>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲