MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

پسوند و پیشوندها در اسامی فولادها

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>حتما در مواجه با برخی از انواع فولاد مشاهده کرده اید که از برخی پسوندها و پیشوندها برای نامگذاری آن ها استفاده می شود. در این مقاله فهرستی از این پیشوندها و پسوندها بر اساس استاندارد DIN 17006 آماده شده است که به همراه توضیح هر پسوند یا پیشوند خدمت شما ارائه می شود.&nbsp;</p>

<p>در استاندارد DIN 17006 از برخی پیشوندها و پسوندها برای مشخص کردن برخی ویژگی های فولاد مانند روش تولید یا بهینه سازی آن استفاده می شود. احتمال بسیار زیاد شما نیز در هنگام بررسی انواع فولاد با برخی از این پیشوندها برخورد کرده اید. به عنوان نمونه فولاد St 52-3 U&nbsp; که هم دارای پیشوند St و هم پسوند U می باشد.</p> <p>یا فولاد RSt 37-2 که دارای پیشوند R و St می باشد. پیشوند R به این مفهوم است که فولاد St-37 از نوع فولاد کشته (آرام یا اکسیژن زدایی)&zwnj;شده می باشد. به عبارت دیگر وجود حرف R نشان می دهد که الزام اکسیژن زدایی فولاد در تحویل آن باید رعایت شود. همچنین فولاد RSt 37-2 نسبت به فولاد St 37-2 از مقادیر کمتری کربن، گوگرد و فسفر برخوردار است و استحکام بیشتری دارد در مقاطع بالای ۶۰ میلیمتر دارد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="steel-naming-system-according-din-standard.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1657788098692-steel-naming-system-according-din-standard.jpg" alt="نامگذاری فولاد" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - پیشوند و پسوند اسامی فولاد</p> <h2>مفهوم پیشوند فولادها در استاندارد DIN 17006</h2> <p>در جدول زیر می توانید برخی از پیشوندها و پسوندهایی که برای نام گذاری فولادها بر اساس استاندارد DIN 17006 به کار می رود را مشاهده کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>پیشوند</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>مفهوم</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>مثال</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۱</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>A</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>فولاد مقاوم به پیری</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>A St 4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>GS</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>فولاد ریختگی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>GS-C25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۳</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>F</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>سخت کاری القایی و شعله ای</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>Cf 45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>K</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>مناسب برای شکل دهی غلتکی سرد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>KSt 37-2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>K</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>میزان فسفر و گوگرد پایین</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>Ck 45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>M</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>گوگرد حدود ۰.۲-۰.۴ درصد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>Cm 45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>P</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>مناسب برای فورج قالب بسته</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>PSt 37-3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۸</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>Q</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>مناسب برای فرم دهی سرد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>Cq 35</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۹</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>Q</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>مناسب برای خم کردن و لبه دار کردن با کار سرد</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>QST 37-3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۱۰</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>R</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>فولاد کشته (آرام یا اکسیژن زدایی شده)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>RSt 44-2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۱۱</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>Ro</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>مناسب برای لوله های درزدار</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>RoSt 37-3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۱۲</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>RR</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>به خور خاص کشته شده</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>RRSt 23</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۱۳</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>T</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>فولاد سخت و ساز دانه ریز برای دمای کاری پایین</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>TStE 355</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۱۴</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>U</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>فولاد کشته نشده (ناآرام، جوشان یا اکسیژن زدایی نشده)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>USt 34-2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۱۵</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>M</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>فولاد زیمنس ماریتن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>MSt 34-2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۱۶</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>W</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>فولاد سخته و ساز دانه ریز مقاوم در دمای بالا</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>WStE 255</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>۱۷</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>Z</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>مناسب برای کشش برق</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>ZSt 37-2</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید:<a title=" گریدهای فولاد و نامگذاری آن" href="https://www.modiranahan.com/article/2863/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86" rel="nofollow"> گریدهای فولاد و نامگذاری آن</a></p> </blockquote> <h2>مفهوم پسوند فولادها در استاندارد DIN 17006</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td width="156"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td width="156"> <p><strong>پسوند</strong></p> </td> <td width="156"> <p><strong>مفهوم</strong></p> </td> <td width="156"> <p><strong>مقال</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="156"> <p>۱</p> </td> <td width="156"> <p>G</p> </td> <td width="156"> <p>آنیل شده</p> </td> <td width="156"> <p>C22G</p> </td> </tr> <tr> <td width="156"> <p>۲</p> </td> <td width="156"> <p>K</p> </td> <td width="156"> <p>کشش سرد شده</p> </td> <td width="156"> <p>St52-3K</p> </td> </tr> <tr> <td width="156"> <p>۳</p> </td> <td width="156"> <p>N</p> </td> <td width="156"> <p>نرماله شده</p> </td> <td width="156"> <p>Ck 45 N</p> </td> </tr> <tr> <td width="156"> <p>۴</p> </td> <td width="156"> <p>U</p> </td> <td width="156"> <p>عملیات نشده</p> </td> <td width="156"> <p>St 44-3 U</p> </td> </tr> <tr> <td width="156"> <p>۵</p> </td> <td width="156"> <p>V</p> </td> <td width="156"> <p>سخت کاری و برگشت شده</p> </td> <td width="156"> <p>TStE 690 V</p> </td> </tr> <tr> <td width="156"> <p>6</p> </td> <td width="156"> <p>W</p> </td> <td width="156"> <p>فولاد ابزار</p> </td> <td width="156"> <p>C60W</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲